Page 10 - megidonju2l
P. 10
לג רומ :תאמםיימשהמ םיבכוכ ריאיל םיפטוק .םידחוימ םיכרצ ילעב םירגובל ןגומ תיב .הילד ץוביקב "תיבה" חתפנ םיישדוחכ ינפל ןואד תנומסת םע ,30 ןב ,ריאיל םירוה ,םהרבא םירפאו תירורד ,ץוביקה ירבח םה ,הזה בכרומה טקייורפה ירוחאמ עונמה .החמשב ורתענ םה .תיבה תחיתפל הליבוהש ךרדה אשונב ןייארתהל םירפאו תירורדמ יתשקיב ,הז ידוחיי לעפמ לש הפישחל םורתל ןוצר ךותמ .ריאיב לופיטל עגונב םכלש הסיפתה לע טעמ ורפס הרבחה תרגסמב לודיג ,היינשהו תיוולנה הכימתה םע ,םתומכ םישנא תרגסמב לודיג ,תחאה .םידחוימ םידלי לודיגל עגונב תוסיפת יתשל ונפשחנ דלונ ריאישכ" :תירורד ובלתשי הטישה ירגובש הפיאש ךותמ ,תיביטמרונה הרבחב םידליה לש אלמה םבולישב תלגוד הטישה .דלונ ריאישכ השדח התייה וז הסיפת .הב םבוליש ךות ,הליגרה ,ףסונב .דלונ ריאיש רחאל שדוח ונשגפנ ותיאש ,הנשה לירפאב רטפנש ,לארשי סרפ ןתח ,ןייטשריופ ןבואר ’פורפ אוה וז הסיפת דסיימו הגוה .הל ומרתיו תרגובה הרבחב תערכמ התייה וז הטלחה .בולישה לש הסיפתל רסמתהלו "הז לע תכלל" ונטלחה .ונרובע ילרוג שגפמ היה הז .)ג.מ – ןואד תנומסת ידלי( ד"תי תתומע לש הליהקה םע ונשגפנ ."ריאי לש וייח לכ ךרואל ?תבלשמה הסיפתה לש דוסיה תונורקע םהמ בוט וחתפתי ןואד תנומסת םע םידליש ידכש ,תרמוא תבלשמה הסיפתה .ןואד תנומסת םע םידלי לש הדימלה תא ליבומש המ אוה יוקיחהש ןיבהל בושח ,תישאר" :תירורד .’הליגר’ הרבחב םיפקומ תויהל םהילע עמשמ – יביטמרונ תויהל ךירצ יוקיחל לדומה ,רתוי ןיינעה תא איבהל ךירצ ןכלו ,התוחפ איה ןואד תנומסת םע דלי לצא תונרקסה .דליה לא םלועה תא איבהל בושח .יוויל םע ,ךווית םע אובל חרכומ םידליה לש םבוליש ,תינש חתפתהל הלוכי )IQ( לכשמה תנמש ,קדצבו ,סרג ןייטשריופ ‘פורפ .ךנחמב וא רחא דליב רבודמ םא ןיב – יטירק אוה ,דליה לש ךרוצל עדומש ףסונ םדא ,ךוותמ לש ומויק .וילא ."ריאי לצא ןוכנ הזו .לדגת לכשמה תנמ – רתוי דובעי חומהש לככ .חומצלו .ריאי לש ולודיגב םכתא החנתש הטישכ תבלשמה השיגב םתרחב ?השעמל הכלה ,םשמ םתמדקתה ךיא !"ררועתהל ךירצ והשיתמ" :םירפא ."םולחל םולחמ ונרבע – חתפמ טפשמ" :תירורד םיכילהת הברה ונישע .םידעי הפוצר התייהש ךרד ונרצי עדומ דואמ ןפואב ונחנא" :תירורד הלועפה ףותישב תוכזל ידכ ,)...’דכו תוגצה ,םיגוח לשמל( ץוביקב תובבל בוריק לש ."הליגרה הרבחב בולישה ןוזח תמשגהל יחרכהה ?אשונב תורוב הברה התיה תרשכה .תוששח ריסמ עדי .םישנאה תא דיחפמש ,רכומ אל והשמ הז .ןכ" :תירורד םינשה ךרואל .ךשמתמ טקיורפב רבודמ .ךרה ליגב היה ריאישכ המייתסה אל תובבלה ןואד תנומסת ידלי לש םינושפונ :םייעצמא יתלב םישגפמ רוציל דואמ בושח ונל היה דואמ ויה הלאה םיכלהמה .דואמ הבושח הז אשונב תוארנה .תורחא תויוליעפו ץוביקב עקרקה תא ןיכהל ונלחתה זא רבכ .ץוביקב ריאי לש וייח דיתע לש הייאר ךותמ ,םיננכותמ םירפאו ריאי ,תירורד .הילדב תיבל ריאיל גואדל ךירצ ."הילדב תיבה תמקהל תינויערה .ןוכיתבו ב"הטחב ריאי רובע תרגסמל גואדל היה ךירצ ,הילדב תיבה ינפל לבא ...םיכורא םיחווטל םיצר םירענ ינשמ הבכרוהש התיכ ביצקת אלל החתפנ 1997 -ב .ץראב היה אל דוע ןוכיתב והומכ םישנא לש בוליש יכ ,יצולח דעצ היה ליגר ןוכיתל ריאי תא סינכהל" :תירורד .תוערו ריאי – ןואד תנומסת םע הז תא ליבוה .םיצוביקהמו ודיגמ רפס תיבמ םגו ד"תימ ויה םימולשתה – ביצקת אלל ויה תונושארה םייתנשה .םינש 10 ךשמב הליעפ התייה ,’דחי’ התנוכש ,התיכה ."םידימלת 12 - ל העיגהו הלדג התיכה םינשה םע .תיכרע דואמ תיווזב טקיורפל סחייתהש ,ל"ז ’ץיבונב םרמע ?ב"י ףוסב הרק המו ל"הצב תוריש הללכ תינכותה .ודיגמ ןוכית איה תרגסמהשכ ,םייחל הנכה לש תינכות ורבעו ס"היבב וראשנ דחי תתיכ ידלי ,אבצל וכלה םירבחהשכ ,18-21 םיאליגב" :תירורד ,לשבל ודמל םה םש ,)םירוויעב החמתמ( םידחוימ םיכרצ ילעבל םייחל הנכה זכרמ – "רולדגמ"ב תוליעפ ,םיצוביקב הדובע תומוקמב תוסנתה ,)הרעו‘גב ע"נדגה סיסבב( ."הכישמה ס"היבב רעונה םע בולישהו תובדנתהה .‘דכו תיבה תוכאלמ ?הזה בלשל ביגה ריאי ךיא תונוש תורגסמב ורגש ,םירחא ןואד תנומסת ידלי שגפ אוהש ירחא .שחרתמש יונישה תא ,םוקמלו תיבל רושק דואמ רוחב רותב ,ןיבהל ליחתה אוה 18 ןב היה ריאישכ" :תירורד ."דיתעב תורקל לולע המו הרוק המ ןיבה אוה !"הילד תא בזוע אל ינא – הילדב ילש םיחאה לכ" ,יל רמא אוה ,ץראב ."שדח םוקמב תויחל דומלל תלוכיה אוה ליגר םדא ןיבו וניב לדבהה" :םירפא .הילדב תיבל ול גואדל םיכירצ .הילד ץוביקב תויחל ךישמהל הצור אוה :רסמ ונל רסמ ריאי ,דחי תתיכבו םירמועב ,ץוביקב ותוא ונבלישש ומכ .בלב והשמ ץפק יל" :תירורד !"ןגומ רויד הילד ץוביקב םיקנ ונחנא ...הז לכ ליבשב ךירצ תוחוכ המכ .ינש יצולח ךלהמל ליבומ דחא יצולח ךלהמ ,רגתא ףדור רגתא רשואמ יכה היהי אוהש הצור ינא .השוע ינאש םירבדה לכב המידק יתוא ליבומש הז אוה .םינהנ ראשה לכמו םיימשהמ םיבכוכ ריאיל םיפטוק ונחנאש םישח ונחנא" :תירורד ."ץוביקב ןגומ רויד םיקהל ךירצ ןכל .הילד ץוביקב םירגובה וייחב רשואמ יכה היהי ריאיש יתנבה ינא .םלועב ?םיליחתמ הפיא םשמו )ג.מ – ןגומ רויד( ’יבכמ רפכ’ל ונעסנ .אשונה לע ותיא רבדל יתלחתה .הליהקה להנמ םהה םימיב ,לופרק יפר םע יתשגפנ הנושארלשכ ,2003 -ב ליחתה ךילהתה" :תירורד ךרעמב הקוסעתה תכרעמ להנמ ונמזב היהש ,ותרשכהב ס"וע .ןכ ינפל תישיא ונרכה ותוא ,רוצנב ןליא היה ךילהתה תלחתהב דואמ ונל רזעש ימ .ךילהתה לגלגתהל ליחתה ."םויהל הליבוהש הנש 11 לש ךרד הליחתה ךכ .תונפל ימל ,תכלל ןאל – אשונה תא ןיבהל ונל רוזעל הרטמב ץוביקל אב ןליא .תוירקה רוזאב ןגומה רוידה 2014 ילוי | ןודיגמ 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15