Page 9 - megidon may14
P. 9
תוברת זרא ןורוד :תאמץוביקב תועובש ןוקית - ץוחב םיבכוכ תורוקמב קימעהל םיצורש ,רוזאהמ םיריעצ ה’רבח לש המזויב רבודמ ."תועובש ליל ןוקית - ץוחב םיבכוכ" - הצעומל העיגמ השדח המזוי .םיימשה תפיכ תחת לכהו ץיבורוה לאירא לש העפוה ,םיימוקמ םישנא לש םירועישו תואצרה :תינכותב .םיידוהיה תוברתה בישמ ,עוריאה ימזוימ ,ירנרטניל להי ?הזה ןויערל םתעגה ךיא • םיקסועש םיעוריא םדקל ךיא םיבשוח ונחנא ,תמדקתמ תודהיל העונתהמ רות ןק לכימ םע דחיו םיצוביק המכמ תוברת ישנא לש םורופ הצעומב לעופ םינורחאה םישדוחב" ליל ןוקית’ לש ןויערה הלע תובישיב .רנרל רמת תלבוהב לוחמ שרדמ לש םישגפמו ,טפושה ןיעב באפב םיטויפ לש ילקיסומ עפומ רבכ היה הכ דע .תידוהי תושדחתהב קזח ץוביק ונחנאש םינש המכ רבכ .ןוקיתה תא ןגראיו חראיש ץוביקה תויהל ונבדנתהו השנמ תומרמ ה’רבח המכ ונייה הבישי התואב .בוט ןויער הזש ומיכסה םלוכו ’תועובש ןיעמ ,’אתווצב דומיל’ ישגפמ םייקל ונלחתה הנורחאה הנשב ,ללכב .הצעומב תוברתה תפמב יזכרמ ןקחשל ךופהנש ןמזה עיגהש ונשגרהו ,םייתוברת תוחוכ ןומה םע לודגו .דואמ ונהנו םישגפמל ועיגה ליגה תובכש לכמ םירבחש תוארל ונחמש .תוגההו הרישה ,תידוהיה תרוסמהמ םיברועמ םיטסקט ךרד תולודג תולאשב ןוידל ,יצוביק שרדמ תיב .“ונלצא םגו הצעומב םג תידוהיה תוהזב קוסיעל תולשב שיש השוחת ונל שי ?ןויערל ץוביקב וביגה ךיא • ,המזויה ,הקפהה לכ .ונב תכמותו המזויה לע הכריב הדוגאה תלהנה םגו הסייגתה תוברת תדעו .תונוש ליג תובכשמ םירבח לש תווצ שבגתה םיינושאר דואמ םיבלשמ רבכ ונתחמשל" ."הצעומה עויס תא וחיטבהו הכימת ועיבה ,בהל הימחנ ,תוברתה תקלחמ להנמו ,יקסבלוח קיציא ,הצעומה שאר םג .השנמ תומרמ םירבח לש תווצ ידי לע לבומ ’וכו םיבאשמה סויג ?’תועובש ליל ןוקית’ אקווד המל • תויוסנכתה הנש לכב שי תולודגה םירעבו זכרמב .םיינוליח ברקב םג תועובש לילב םיידוהי םיטסקט לש דומיל לש תרוסמה ץראב תטשפתמו תכלוה תונורחאה םינשב" עוריא רוציל ןוכנ ’יתרוסמה׳ יצוביקה גחה דצלש ונבשחו המבה זכרמ תא ספת םירוכיבה לש יאלקחה ןפה םינשה ךרואל םיצוביקב ונלצא .תואצרהו םירועיש לש תולודג שי יכ םגו םיימשה תפיכ תחת ,אשדה לע הרודמ םע ,יצוביקה יפואה ללגב םג ,דואמ דחוימ אוה ונלש ןוקיתה .יתיווח-ילאוטקלטניא-ידומילה ןפה לע רתוי לודג שגד וב היהיש ."השנמ תומרמו הצעומהמ חור םישנאו םירומ לש םיימוקמ תוחוכ ןיבל ,ץראב הנושארה הרושהמ םישנא ןיב בולישו העפוהו םירועיש ,הקיסומ ,האצרה ןיב בוליש וב .עוריאהמ תונהילו ונילא ףרטצהל ,אובל הצעומה ישנאל אורקל אוה ,וישכע ונל רתונש המ זא 9 2014 יאמ | ןודיגמ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14