Page 8 - megidon may14
P. 8
ןוחטיב בטיה ונילע םירמוש ןוחטיב רייס – ירהנ באילא ,הצעומה ט"בקו הקלחמה להנמ – רואנ החמש ,םישנא 3 הנומ ,הצעומה לש ןוחטיבה תקלחמ םוריחו תוחיטב ,ןוחטיב :םימוחת השולשל תקלוחמ ,ןוחטיבב רושקה רבד לכ ומכ ,הדובעה םג .הקלחמה תריכזמ – יאתבש ילחרו ,השיגפל השיגפמו םוקמל םוקממ ףוריטב םיצרו םיצוחלו םיסומע םהשכ ,השנמ תורעי לביטספ ברע באילאו החמש תא תשגופ ינא .רדוסמ לכה ,הסוכמ לכה ,ןנכותו קדבנ לכהש חיטבהל תנמ לע םוריח תעשו ףטוש ןוחטיב רמוא ,"ןותנ עגר לכב ,ןטק דעו לודגמ ,הצעומה יבשות לכ לש םתוחיטבלו םנוחטיבל גואדל איה הרטמה" תנעשנו תססבתמ ונלש הדובעה .םמצעב תאז תושעל םישנא ינש לש םתורשפאב ןיאש ןבומכו" ,רואנ החמש ,יתליהקה רטושה ,םיש"ברה – םיבושייב ןוחטיבה ימרוג ומכ ,םייתצעומ ןה ,םימרוג םע הלועפ ףותיש לע לבח דקפמ( ל"בחמ לש םלוהינב ,ב"גמ ומכ ,םייצרא םימרוג םעו הצעומה יבשות ברקמ םיברה םיבדנתמה ,החמש טרפמ ,"ףטושה ןוחטיבל רבעמ .לארשי תרטשמ תונחתו ,םידימתמה יסיסב ידקפמ ,)ןורשה ףוח םינשב וב ונעקשהש אשונ הז .הנכומו תרדוסמ דואמ הצעומ ונחנא ,הזה םוחתב .םוריח תעשב ןוחטיב שי" תואלקחו היישעת ,ךוניחה תודסומ ,םיבושייה םע דחיב ,םילהנו תוינכות ונכה ,הדובע הברה תונורחאה .המדא תדיערו המחלמ ישיחרת לע שגדב ,םוריח רדגומו יתרגיש וניאש עוריא לכל םינכומ ונחנא לודגבו ךוניחה לש )םייבושי םוריח יתווצ( יח"צ יגיצנו ןוחטיבהו ךוניחה תקלחמ תופתתשהב סנכ ונמייק הנורחאל לע איה םידליה יוניפ לע תוירחאה ,םוריח תעשב" ,החמש ריבסמ ,"ונלש םלועה תסיפת יפ לע .םיבושייב לופיטהו םידליה תטילק לש תולאשב ונד הזה סנכב .ךפיהל אלו ןוחטיבה תקלחמ עויסב ךוניחה תקלחמ באילאו החמש ,ילחר .ונילע םירמוש םיננכתמ ונחנא אבה שדוחב לבא" ,החמש ןייצמ ,"הזה ןיינעל להונ ונל שי םנמא .םיבושייל םתעגה םע םהב ."ולוכ ךרעמה ןונעירו תמאתה ךרוצל ,הצעומב םידיקפתה ילעב םע ,י"חצ יתווצ לכ לש דואמ לודג סנכ רעונהו םידליה תייסולכואל דחוימבו םיבשותל קינעהל איה ,הז םוחתב ונתדובע רקיע .ונלופיט תרגסמב ולוכ אלו ףיקמו בחר דואמ אוה" ,החמש רמוא ,"תוחיטבה םוחת" םינגב םיקחשמה ינקתמב םיקחשמ םידליהש תעב ןיפולחל וא ,םיינומה םיעוריא םויק וא ,םידומילה תועש לע שגדב ,םוי-םויב תולועפ םויק תעב תועגפיה ינפמ הייואר תוחיטב .םיירוביצה .תורדגהה ןיבו םימוחתה ןיב םיגלוז םירבדו תוחיטבו ןוחטיב תורדגה תחת סנכנש המ לכ תא ןיימלו דירפהל רשפא יא" ,החמש ןייצמ ,"םייחבש ןבומכ ."תחאכ תוחיטבו ןוחטיב לש השוחת בשותל תתל תנמ לע ,ונתלוכיבש לככ םישוע ונחנא ?םישוע המ זא ,באילא טרפמ ,"םיאלקחהו םיבשותה ןוחטיבל הצעומה יחטשב חוקיפו רויס ללוכ ידיקפת" .ךוניח תודסומ ט"בקו ןוחטיב רייסכ ירהנ באילא שמשמ ,תפטושה תוליעפה םויק ךרוצל דצמ םיחוויד לש הרקמב תועש 24 תוננוכ תוגירח תועפותו רדג תוצירפ רותיאל הערמ יחטשב רויס ,םיכומסה םירפכב רויס ,םיטלקמה תוניקת לע תרוקיבו םיבושייה ךותב רויס" ינא ,ךוניחה דרשמ תושירדב הדימע לע הדפקהבו םירמושה לע תרוקיבב ,רתיה ןיב קסוע ינא ךוניחה תודסומב .םיגחו תותבש ללוכ ,םיגירח םיעוריאב םיבשותה דצמ וא ט"בקה ."דועו םוריחה ינסחמ ,שא יוביכ ,חווטמב רושקש המ לכ לע םג יארחא עונמל ונתורשפאב ןיאש לוכסיתה הז" ,החמש רמוא ,"ונתדובע תא םיוולמה םיישקה דחא" .לכה תוסכל תורשפא ןיא םעפ ףא ,םה רשאב ןוחטיבה ימרוג םילדתשמו םיעיקשמש לככ )םיכומ םירוזא( ‘תומח תודוקנ‘ב תוחכונ םיריבגמ ונחנא ,םינעמ םומיסקמ תתל דימתמה ןויסנה תרגסב .םיבשותה ייח תוכיאב םיעגופש ,םיילילפ ןהו םיינוחטיב ןה םיעוריא ןיטולחל תמקהב םיקסוע .העינמה תוליעפב םיבדנתמה לש םרפסמ תלדגהו םידימתמה תוליעפ תרבגהל ןמזה לכ םילעופ ,ב"בוח שוגב םויה ךלהמבו ,תולילב םייעוצקמה ב״גמ ימרוג לש ,ב״גמ ,הרטשמ ,ינוציח םרוג לכ םע םירשקה תא םיקדהמו .המדא תדיערב עייסל םרישכהל ךשמהבו ,רורטו םיילילפ םיעוריאב עויסלו תודחוימ תומישמל תיתצעומ תוננוכ תתיכ ."תוחיטבו ןוחטיבל רושקה לכב םיבשותלו הצעומל עייסל תלוכי ול רשא ,תוקיתעה תושר ,תורוקמ ,למשח תרבח ,הקורי תרייס ,עבטה תורומש תושר חקפ 2014 יאמ | ןודיגמ 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13