Page 7 - megidon may14
P. 7
ירפסויבה בחרמה תויתביבס תולעות תריחבל ירוביצ ךילהת םילכ שוביגבו תולהנתהה תעמטהב ,תויועמשמה תדימלב םיקסוע ונא זאמ .ירפסויב בחרמל באה תינכות תביתכ המייתסה 2008 תנשב םיישונא םילוקישל )םייתביבס( םייגולוקא םילוקיש ןיב בוליש לע וססבתיש תוטלחה תלבקל ,םיישחומ םיטביהב םיבושיילו םיבשותל בחרמה תא רבחל ,הצעומה תוינידממ קלחכ ,הצעומה יבושייב םישגפמ לש ירוביצ ךילהת ליבוהל ונרחב ,םוימויה ייחל םירושקה יתוברת ,יתביבס טביהב תוטלחה תלבקל ימוקמ לדומ לש תפתושמ הריצי ותרטמש .יתליהקו תדוקנ ןרקמ תיפסכ הכימת םילבקמ ונא ,ידוחייו ינשדח אוהש ,הז ךילהת םויק ךרוצל .הלא םימוחת תרקוחו הביבסל םדאה ןיב רשקב תקסועה ,ן"ח גולוקא – ןטול ןולא ר"ד תא ללכש יעוצקמ תווצ ידי לע ,הנש ךשמב הנבנ םישגפמה לדומ ,בחרמל ץעוי - ןליא רב זעב ,םיבושי חותיפ תלהנמ - רפוג העונ ,ירפסויבה בחרמה .ירפסויבה בחרמה תמאתמ - ינבואר רגהו הרפסויבו םדא תדעו תגיצנ - המיכח יליג ר"ד םדקל ,הביבסה לע םדאה תועפשהב ןוידה תא קימעהל איה ,ללוכה ךילהתה תרטמ דודיחו הלא םיאשונל תועגונה תוטלחה תלבקל ,ןתינש המכ דע םידידמ םילכב שומיש .םיבשותה לש םוימויה ייחב ירפסויב בחרמכ תולהנתהה יגשומ .םיניינועמ ץוביק ירבחו הבחרה תוריכזמה ירבח תופתתשהב ,טפושה ןיע ץוביקב לירפא שדוחב םייקתה ןושארה שגפמה .)םייגולוקא תכרעמ יתוריש( הביבסהמ ונלש םיחוורה לע בושיה לש תולהנתהה תעפשה לש םיבשותה םע תפתושמ הניחב היה אשונה .הסנרפ ,תוריית ,תוכיישכ ףונ : בושייכ רומשלו ךישמהל םהל בושח ןהילעו הביבסהמ םילבקמ םהש תולעות 3 םיפתתשמה ורחב שגפמה םוכיסב .הילע רומשלו ךישמהל תנמ לע תושעל ץוביקה ןכומ המו המויקל םיעירפמה םימרוגה ,המויק תא םירשפאמה םימרוגה ופומ תולעות לכ יבגל .2015 רבוטקוא דע הצעומה יבושיי לכ םע שגפיהל איה ונתרטמ .קמעה רמשמ ץוביקב שגפמ םייקתי יאמ שדוח ףוסב 7 2014 יאמ | ןודיגמ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12