Page 6 - megidon may14
P. 6
הביבסו הסדנה "הביבס יבאשמ - םימר" ,רלגיב סיריא תסדנהמ :תאמ טסופמוקל הצוב םיכפוה יניקה לחנל ךומסב םקוה ,"הביבס יבאשמ - םימר" תרבח ידי לע חתופש ,וגוסמ ןושאר היצטסופמוק ןקתמ יתביבסו ילכלכ ןורתפ הווהמ רשא ,אמייק רב ןורתפ וניה היצטסופמוקה ךילהתב שומישה .יאלקח ךרע לעב רצותל הצובה תכיפהל יבטימ ידי לע יעבט ןפואב שחרתמ ךילהתה( םומיחל היגרנא שרוד וניא אוהש וניה הז ךילהתב ןורתיה .בר יאלקח ךרע לעב וניה רמגומה רצותהו )רמוחב תואצמנה תוירטקבה תויולע ,םיבובזו חיר ידרטמ :םרקיעו םיבר םה םיחותפ היצטסופמוק ירתא תונורסח ,תאז םע םיפיטשת ,םיחותפה טסופמוקה ירתא לא יאלקחה קשמהמ וא ש"טמהמ תוהובג עוניש םהב תומוקמב דחוימב הלודג תויתייעבה .)םישדוח דע תועובש( ךורא ךילהת ךשמו םימהוזמ .לודג יתביבסה עגפמה םהבו ,הייסולכוא יזוכיר תברקב םיחותפ םירתא שי )Rotating Drum( בבוסה ףותה תטיש לע תססובמהו ,’םימר’ ידי לע החתופ רשא תכרעמב 5-3 רחאל לבקתמה רצותהו היצטסופמוקה ךילהת תא םיציאמ רשא םיידוחיי םיאנת םירצונ ךילהתה .יאלקח ןשדכ שומישל המיאתמה ,םינגותפמ הייקנ ,’א גוס הצוב וניה דבלב םימי .הז גוסמ תויגולונכט םויכ דדועמו ךמות רשא הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע םירשואמ רצומהו םיכפשה רוהיט ךילהתמ קלחכ רצונה ,קצומ ינגרוא רמוח איה הצוב ץולחה ליח – יניקה ש"טמ תמקהב ךרוצ היה ,ןויערה תא לעופה לא חוכהמ איצוהל ידכו ,וזכ תכרעמ חותיפ םדקל תנמ לע ינגרואה רמוחה תא וקריפש םימזינגרואורקימב רקיעב הרוקמו .סופיט-באה ןקתמ תא חראל ןכומ היה רשא ןקתמ שרדנ ךכ םשלו ,יתיישעת ץולח ןקתמ םירבעומו םיטחסנ ,ילזונה םרזהמ םידרפומ םיקצומה .םיכפשבש ןקתמה תמקה רשפאל ותואינ ,"םימ-יגלפ" לועפתה תרבח ףותישב ,ודיגמ תירוזאה הצעומה םינגותפמ יוטיח ,בוציי םשל ,ףסונ לופיטל תלוכי לעבו ,הנשכ הזמ ליעפ ןקתמה .ודיגמ תמוצל ךומסב אצמנ רשא "יניקה" ש"טמב ןושארה .חיר יעגפמ תתחפהלו )תולחמ יריבעמ םיקדייח( ןוזח םע דחא הנקב הלוע הזכ ןקתמ חותיפו תמקה .םויל הצוב בקועמ רטמ 4-2 לש לופיט /הצוב– הצעומה חטשמ תולוספ 2 טלוק ןקתמה .ירפסויב בחרמכ התרדגהמ קלחכו הצעומה שומישל דעוימ רשא ,ימיכ ןשדל ףילחת שמשמה - טסופמוק – שדח באשמ רציימ ,םזגו לבז םיכורא םיקחרמל םינושה םירמוחה לש רתוימ עוניש תעינמ ךות תאז לכ ,הצעומה חטשב .ץראה יבחרב הייקשהל םישמשמה םיחלוקל םירהוטמ ,הצעומה יבושיימ םיעיגמה םיכפש :לגעמ רגסנ ,ךכ ,םיבושייהמ םזג םע תבברועמ רוהיטה ךילהתב תקפומה הצובהו ,רוזאה תודשב תיאלקח ףותישב ,הרבחה תכרענ ולא םימיב .רוזאה יאלקח תא אוה םג שמשי רשא ,ןשדל תכפוהו ןורתפ ןתמ רשפאל ךכו ,תיתיב תינגרוא תלוספב לופיטל םג תוליעפה תא ביחרהל ,הצעומה .הביבסל יתודידי ןפואבו הצעומה חטשב תאז לכ ,תינגרואה תלוספל םג ילכלכו ליעי תוינש 30 - ב הציקע םישותי יעגפמ תנטקה !םיפתושמ תוחוכב םישותיב םיקבאנ ינימ ינש ונרוזאב םיררועתמ הנשה לש וז הנועב :תואבה תולועפה תא ועצבו ונידיב ועייס אנא הפשב ,היוצמ תיכלוכ( יוצמה שותיה ,םישותי תורצחב ,םיתבל תחתמ םידמוע םימ ידקומ ורתא .1 ירגאמ ףסונב .םישרגמבו תוגגה לע םיטלקמב ,םיתבה סירגיטהו ,המימי םימימ ןאכ אצמנש ,)תיעוצקמה םיגימצ ,תוינדא לש תויתחת ,םיחפ ,םימ ידוד :ןוגכ םימ םישותיה ינש .רוזאב שדח ‘בשות‘ אוהש ,ינייסאה .תידיימ םתוא ושבייו םירחא לוביק ילכו םיחתפתמ םש ,םימ יווקמב םהיציב תא םיליטמ וא תרקובמ אל בויב תשילג לכ טלחומ ןפואב וענימ .2 םיצקוע םהינשו ,םימי רפסמ ךשמב םילחזה .)םינגזמ ףוטפט וליפא( תילולש תרצויה ,םימ תפילד תושותיה קרש ןוויכ ,ןהיתש ,ןוכנ רתוי וא( ונתוא לכ לע הצעומה דקומל וחוודו תונריעה תא וריבגה .3 יווקמב םיחתפתמ יוצמה שותיה ילחז .)תוצקוע .םתביבסו םיתבה ימוחתב םישותי לש הריגד ,םירגאמ ,בויב תוכירב( תיסחי םילודג םימ יעגפמ תא תיחפהל םישקבתמ םיקשמ ילעב .4 םהב לופיטה ןכלו ,)המודכו ,תולודג תוילולש םילולעה םידרטמ יוניפ אדוולו םהיחטשב םישותיה .תויושרה ידי לע השענ .םישותיל הריגד דקומ תווהל םימ יווקמב קפתסמ סירגיטה שותי ,ותמועל דחוימב דיפקהל םיכירצ ,יונ תוכירבו תוכירב ילעב .5 סינכהל יוצר .םמוחתב םישותי ילחז וחתפתי אלש ,םיציצע תויתחת ,םימ תונצנצ( דואמ םינטק .םישותיה ילחזמ םינוזינה ,היזובמג יגד יונה תכירבל ,םיחמצה ילע ינפ לעו הניגב תונטק תוילולש :תואבה םיכרדב לועפל ץלמומ םישותי תציקע ינפמ ןנוגתהל ידכ םימי 10-5 ךשמב םימ םהב שיש ,)המודכו ילטוק/יחוד םירישכתב שמתשהל • םיתבב תותשר ןיקתהל • הלוע וניא הז שותי לש הפועתה קחרמ .םיפוצר תנגהל דרשמהו תואירבה דרשמ ידי לע םירשואמה ,םישותי שותיה תמועל ,רטמ 200-100 לע ללכ ךרדב .םיררוואמ ליעפהל • הביבסה .םידחא םירטמוליק םג ףועל לוכיש ,יוצמה ריבדמל תונפל ןתינ ,עדימ תריסמו השקב ,הלאש לכב ןיטקהל תולוכי תיבה תברקב תוטושפ תולועפ ןכל 057-7767862 :ןופלטב תונפהל שי הריגד ידקומ וא םישותי רבדב העדוה .ינייסאה סירגיטה לש דרטמה תא תיתועמשמ 04-9598404 :הצעומה דקומל 2014 יאמ | ןודיגמ 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11