Page 5 - megidon may14
P. 5
הצעומב ןמיונ רפוע :תאמ םיקינצוביקה םילפונה תא םירכוז םיפסונ םיבר םיחרואו יללכה הטמה יפולא ,ןוחטיבה רש םע דחי ופסאתה ,םימותיו תונמלא ,תויחאו םיחא ,םירוה תואמ קמעה רמשמל ךומסה ,םיצוביקה רעיב ,םיצוביקה תטרדנאב םיצוביקה העונתהמ םיללחה 3050ל וגוסמ ןושאר ןורכיז סקטל ,ונינכש דצל םיוולש םייחו םולש איה ונשפנ תאשמ יכ וניתונבו ונינב תא ךנחל ךישמנ .ונשפנ תא םישקבמה הלא לש םדי עדגנ ךא ,ונדואמ לכב םולשל ףואשל ךישמנ" ,ןולעי יגוב ןוחטיבה רש ןורחאה יעיבר םויב רמא ךכ ,"הנתיא הדימעו תודחא ,תושיחנ ןיגפנ םא וניתומישמב חילצנ .ונינפב בצינה רגתא לכ םע תוריסמבו ץמואב דדומתנ ךא .הביאה תולועפבו לארשי תוכרעמב ולפנ רשא ,היתונבו הינב 3050 רכזל תיצוביקה העונתה המייקש יתנשה תודחייתהה סקטב ,ודיגמ תירוזאה הצעומה ,תיצוביקה העונתה ןיב קודה הלועפ ףותיש ךות ,קמעה רמשמ ץוביק דיל םיצוביקה תטרדנאב םייקתה ,טפושה ןיע ,קינזר היתב תייחנהב ,סקטה .ןוחטיבה דרשממ םינוש עוצקמ ימרוג םע שגפיהל תנמ לע ,הצעומה לש ירוזאה םלואב שגפמל ונמזוה תולוכשה תוחפשמה .םינבל די ןוגראו ל"הצ ,ל"קק ,ןוחטיבה דרשמ תוחפשמהו החצנהה ףגא שארו ןוחטיבה דרשמ ל"כנמס ,בל-רב רמוע כ"ח םהיניב ,םיבר םיחרואו ןוחטיבה רש ףא ועיגה וילא ,הטרדנאה חטשל תוחפשמה ורבע שגפמה רחאל .ןובית םעונו ןהכה ןושרג םיפולאהו םש ןב ילא רמ ,יצראה םינבל ד"י ןוגרא ר"וי ,םלעומ הירא רמ תנגה לע תוכרעמב ולפנש ,וניתונבו ונינב 3050 תא החיצנמ וזה הטרדנאה".היוארו תקדוצ הנידמ לע קבאיהל ךישמהל ךרוצה לע רביד תיצוביקה העונתה ל"כזמ ,ישורב ןתיא דוע המצע איהשכ םג ,לארשי תנידמ לש המויק לע קבאמהו הרימשה תיזחב דימת ונדמע ,תיצוביקה העונתה ירבחו תורבח ,ונאש ונל הריכזמ איה .הביאה תולועפבו הנידמה ץוביקה תרימש ןעמל לועפל ךישמהל םיחרכומ ונא .םמלצבו םתומדב םישגהל ךישמהל ונילע ותואו ,םילפונה לש האווצהו ןורכיזה אוה ינויצה םולחה ...קוחר םולחכ התמדנ .ישורב רמא ,"תפומ תרבח לש הניינב םולח ןעמלו לילגהו בגנה לש םחותיפ ןעמל ,רעונהו ךוניחה םזכרמבש ,ויכרעו ןרפש קיציאו "םינבל די" ןוגראב םיצוביקה ףינס ר"וי - )לאכימ ןגעמ( ןתנ רב תיריא ר"ד ,סקטה ינגראמ ושיגרהו חלצומכ עוריאה תא ומכיס ,םיצוביקה תטרדנא לש רתאה תלהנימ שארב דמועה ,)טפושה ןיע( שאר .תשגרמו הנוכנ איה ,תיצוביקה העונתהמ םיללחה תא תדחיימה ןורכיזהו תודחייתהה תנוכתמ יכ החצנהה תוליעפ ןיבל הצעומה ןיב קזחה רשקה תא ,אשנש םירבד שיגדה ,יקסבלוח קיציא ,הצעומה ךוסכסה םותלו םולשל עיגהל לארשי תנידמ לש תרשפתמ יתלבה הבוחה לע יקסבלוח רביד ןכ ,םוקמב .היביוא םע ,םישגרמ לוחמו הריש יעטק םג סקטב ובלוש ,רוכזי תאירקו תויתרוסמה תוליפתה ,םימואנה דצל .ןדריה קמע תירוזאה הצעומה לש לוחמה תקהלו ל"הצ לש ךוניחה ליח תקהל לש םתריצי ירפ 5 2014 יאמ | ןודיגמ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10