Page 4 - megidon may14
P. 4
הצעומב תויתשתו םישיבכ גורדיש ותכשלב ץכ לארשי – הרובחתה רש םע ושגפנ ,רימש ךורב – הצעומה סדנהמו יקסבלוח קיציא – הצעומה שאר הצעומה בחרמב םייתרובחת םיישקבו םייוקילב לופיטל תושקב רפסמ וינפב ולעהו הילד ץוביק דע םיקילאמ 672 שיבכ תבחרה ,קמעה ןיעל הסינכה תמוצ אשונ תא הרובחתה דרשמ םע דחי קודבת הצעומה .ברעמ םענקי דעש עטקה עוציבל סנכיי ןושאר בלשבש םכוס .בושייל הסינכהמ שיבכה יאוות תקחרהל לועפל המגמב םיקילא בשומב הרובחת תויתשת גורדיש םיבאשמ וידיב ןיא רשאו הצעומב רתויב תודוריה תויתשתה לעב בושייל עייסל איה הרטמה .תיבויח המגמב אשונל סחייתהל חיטבה רשה .ומצעב תויתשת גרדשל ול םירשפאמה םייבושייניב םיינפוא יליבש קודבל חיטבה רשה .םיבושייה ןיב םיינפוא יליבשב הצעומה תא תשרל המגמה רשה ינפב התלעוה .אשונב דרשמהמ עויס לש תורשפא תירוביצה הרובחתה גורדיש םיסובוטוא יווק ופסוותי .רוזאב תירוביצה הרובחתה גרדושת 2015 ראונימ לחהש חיטבה רשה .םיבושייל תוסינכו הפועתה תודש לכב חותיפה תפונת לע ודרשמ תרמצ תאו הרובחתה רש תא הצעומה שאר חביש השיגפה ךלהמב הצעומה שאר עיבה ךשמהב .תבכרה יווק תבחרהו םיפלחמ ,םיריהמ םישיבכ תללוכש ,ץראה יבחר הצעומה תודגנתה תא ןכו דוד תמרב ימואלניב הפועת הדש תמקהל ותודגנתה תא רשה ינזואב .םויה וב תומייקתמה תויוליעפל רבעמ ודיגמ תחנמב תוליעפה תבחרהל הפועת הדש תמקהל דוד תמר ינפ לע םיטבנ תפולח תא ףידעמ תישיא אוהש ,רשה רמא הבוגתב תפולח תא םיפידעמ ריוואה ליחו ןוחטיבה דרשמש ול עודי ךא , ג"בתנל םילשמ .דוד תמר רזע יקוח לע םירבועל תוסנק תויתביבס תוריבעבו םיעגפמב לפטלו ידיימ הנעמ תתל ,הצעומה םעטמ םיחקפל רשפאמה ,ךורא יטרקוריב ךילה ומויסל עיגה הבוט העשב םוקמב םדי לע ןתינש סנק תועצמאב תופסונו .תישארה הקיקחה םע דחא הנקב תולעל םהילע הלאככו תסנכב תלבקתמש תישארה הקיקחה לש הנשמ תקיקח םיווהמ םייתושרה רזעה יקוח .רזעה יקוח תוארוה לע רבועל תוסנקו תוארתה ןתיל םיאשרה ,םיחקפ הצעומה תאילמו הצעומה שאר ךימסמ ,הצעומה הניקתהש רזעה יקוח תוארוה תא ףוכאל תנמ לע םיעגפמב תיתדוקנ לפטל אלא ,הנחבה אלל תוסנק תקולח לש תוינידמב טוקנל הצעומה תנווכב ןיא" ןורתפל עיגהל תנמ לע" ,הצעומב תיתביבסה הדיחיה להנמ ,אריפש ןוריל טרפמ ,"תויתביבס תונכסבו תוארתה ןושארה בלשב תוחפל ,םיחקפה ונתי ,"תוסנק לש רטמ" תעינמ םשל םגו םיעגפמ תרסהלו ריהמ ,תאז תמועל .הרדסה ןועטה תא רידסהל לכוי הריבעה רבוע וכלהמב ןמז קרפ בוקנ היהי ןהבשכ ,דבלב לפטת םיעגפמ ורצייש לככו הצעומב םילעופה םינלבק יפלכ הרתי היטפמא תולגל הצעומה תנווכב ןיא .תידיימ הצעומה ונחנא ,אשונה םודיקל ולמעש רבדב םיעגונה לכל תודוהל םוקמה הזו ונרבע הבר היטרקורויב ,רומאכ ."םוחתב תוירוזאה תוצעומה ינושארמ ,ףיסומ ,תירפסויבה הסיפתהמ קלחכ ,ךלהמה תא םינש ךשמב ליבוהש ,רבעשל הצעומה שאר ,זרא ןנח ןתמ ךכב האור ינא .םויס ללכל עיגה ךילהה לש הזה קלחהו ועיגה םיסקנפהש ךכמ ןוצר עבש דואמ ינא" לע הנגהל ירוביצ ךבדנ תפסוה .ירפסויבה בחרמה יללכ לש תילוהינ הפיכאו לוהינ ךרוצל םילכו דמעמ שמשל םילוכיו הצעומה תפוקל םיסנכנ תוסנקה יפסכ קוח יפ לע יכ ,תלעות םג ודיצב רשא ,בחרמה )לאמשמ( ןנח .גשיההמ ןוצר עבש ."בחרמה לש תורטמ םודיקל 2014 יאמ | ןודיגמ 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9