Page 3 - megidon may14
P. 3
הצעומב קמעה ןיעב רויס .םיבשותה םע םג לבא ,םיבושייה תוגהנה םע הצעומה לש רוביחה תא קזחל שיש תסרוגה הסיפת ליבומ ,הצעומה שאר ,יקסבלוח קיציא םיבשות םע יעצמא יתלב שגפמ ןכו בושייה תגהנה םע שגפמ ,חטשב רויס ללוכה ,םיבושייב הצעומה תגהנה לש רוקיב גהנוה ךכ ךרוצל הכימתל קוקזש והשלכ םוחתב תודקמתהו םיבשותה םע חותפ חיש ךות םיניינועמ םייטנוולרה םידיקפתה ילעב תופתתשה תא הנגריא היפ לעו רויסה תינכות תא םיבושי יווילל הקלחמהמ ,רפוג העונ ינפב ולעה בושייה יגיהנמ .קמעה ןיעב ךרענ ןושאר רויס לעב יכ ,םוקמב תובושת וילע ויה אלש אשונ הלע םא םג .עומשל ,שוחל ,םיבשותה תא שוגפל ,םייניעב תוארל" ,העונ השיגדמ ,"בושייה ךותב תויהל איה הרטמה״ .הצעומב בושי ,קמעה ןיע םע בוט דואמ רשק ונל שיש" ,העונ הפיסומ ,"ןייצל שי .בושייה ישנאל ונבשהו ונרזחשכ דיקפתה לעב ינפב ןיינעה תא ונאבה ,היה אל יטנוולרה דיקפתה ."הנוב חיש היה ,הפי דואמ ונתוא ולביק .היישע תפונתב ,דואמ חתפתהו םדקתהש רויסה .םינפ לא םינפ םתיא שגפיהל םיצור ונחנא .םיבשות ןמז .םיבשותל חותפ רויס הז ונתניחבמ" .םיבשותה םע שגפמה תובישח לע שגד םישל דיפקמ ,יקסבלוח קיציא .תונמדזה וז .םמצע םיבשותה לש איה ףתתשהלו קלח תחקל םא הטלחההו םלוכ תוחונל ,םיירהצה רחא תועשב השענ םיריזחמו הלעש המל םייטנוולרה םידיקפתה ילעב לכ לש הבישי הצעומב םיסנכמ ונחנא רויסה ירחא דימ לבא תוידיימ תובושת ונל שי לכה לע אל .בישקהל םיאב ונחנא ."וכלהמב םילועה םיאשונל תוניצרה אולמב םיסחייתמו רויסה תנכהב םיעיקשמ ונחנאש ,ןייצל בושח .בושייה ישנאל תובושת תימוקמ הלכלכ סרוק ,המרופטלפ ,םילכ ,ליבוהל םיצורש םישנאל תתל הרטמב ,תוגיהנמ סרוק ,רפוג העונ תושארב ,םיבושי יווילל הקלחמה תמייקמ הנש ידימ בחרמלו הצעומל רוביחו םמצע ןיבל םניב רוביח ,סרוקה .’ודיגמ הנוק ודיגמ’ וטומה תחת ,םיקסע ילעבל םעפה ,יעיברה סרוקה םייקתה הנשה 10 ינפ לע ךשמנ ,םירבעמ םע ףותישב השענש ,הצעומה יבושי ןווגממ םיבשות 16 תופתתשהב לש םינוש םיבלשב ,םינוש םיקסע ילעב ,םיפתתשמה לכ .םיינוציח םיצרמ לש תואצרה םע ,םישגפמ .ןויערל ורבחתה דואמ ,םתמקה אל בושייש .םיבושייב םינטק םיקסע דדועל םיצור ונחנאש" ,העונ הריבסמ ,"היה יסיסבה ןויערה" הז .הזמ וסנרפתיו תושעל םיצור םהש המ תא םהירוגמ םוקמב ושעי םישנאש ,רקובב ןקורתי ךרוצל עוסנל קיחרהל םיכירצ אל םישנא דחא דצמ .ירפסויבה בחרמה תסיפתמ קלח טלחהב ודמעי תויורשפא רתויש המכש .תוינק ךרוצל עוסנל קיחרהל םיכירצ אל םיבשות ינש דצמו הסנרפ ,תונימא םיקסעה ילעב דצמ בייחמ הז .םהירוגמ םוקמ תבריקב ,םיבושייב ,הפ םיבשותה תושרל םג הנוכנ איה סרוקה אשונ תריחבש םיבשוח ונחנא .ההובג המרב תוריש תקנעהו תויתריצי ,תוכיא ךילהתב ,םירבעמ םע דחיב ונחנא" ,העונ תמכסמ ,"םייתסה סרוקהשכ ,וישכע .רוזאל םגו םישנאל .סרוקה יפתתשמ לש ןוצרו הצעומה לש הבחר הכימתב ,האלה תאזה המזויה חותיפל שופיח לש החישו האצרהל ןמז הזיאל תחא ושגפייש ,םינטק םיקסע ילעב לש הצובק רוציל אוה תונויערה דחא ."הצעומב םיקסעה ילעב ללכ רובע ףותישו הכימת תשר ווהיו תובשייתהל הביטחה רוקיב ,תובשייתהל הביטחה ידי לע הוולמ הצעומב תיפרגומדה החימצה אשונ החימצב תוחתפתהו דומיללו םיכילהת ןומימל ,הבישחל ףתושש ,יעוצקמ ףוג תיפרגומדה הבישיה הלצונ הנשה .ךשמהל תינכות תקידבו הנשה םוכיסל השיגפ תמייקתמ הנש ידימכ .היבושייב תיפרגומדה החימצב ודיגמ תירוזאה הצעומה דיקפת לע הדימלו הבישחל לע ןכו ומצע בושייה לע העפשה הל רשא ,תיפרגומד החימצ םיבושייה לכ םיווח תונורחאה םינשב .ולוכ רוזאה םיכרצ םג ,תאז םע דחיבו תובר תויונמדזהו םישדח תוחוכ ,תושדחתה התיא האיבמ החימצה .םיילוהינו םייתליהק םירגתאו יללכ ןפואב רוזאבו יפיצפס ןפואב םמצע םיבושייב םייזיפ ע"בתה יווילב ,בושייה לש יזיפה ןונכתהמ לחה .םיכילהתב הצעומה לש תוברועמ רתויב ךרוצ שיש ונדמל ,תובשייתהל הביטחה ישנא םע דמלמו חותפ חישב" .םיבושייב הטילקה יכילהת לש הלבוהו יוויל ,בושייל הלבקה תווצב תופתוש ,בושי לכב תיפרגומדה החימצה יכרד לע הבישחה יכילהתל דעו חטשה חותיפו ךילהתה תא תונבל אוה רתונש המ תעכ .בושיו בושי לכ תבוטל ירוזא יעוצקמ עדי לש רוקמ תווהל לכותש ךכ ,ךרדה תליחתמ ךילהתל הפתוש היהת הצעומהש וניה ןוויכה .דחיב דובענ הב ךרדב םיבושיה תא ףתשלו .רפוג העונ תמכסמ "םינשה ךרואל תופתושה לע תובשייתהל הביטחל םידומ ונחנא 3 2014 יאמ | ןודיגמ
   1   2   3   4   5   6   7   8