Page 20 - megidon may14
P. 20
!ונתיא רופחל ואוב ודיגמ לתב תויגולואיכרא תוריפח 14.6.14 – 31.7.14 ,1903 לירפאב ןושארב ולחה ודיגמ לתב תויגולואיכראה תוריפחה םעטמ ,הפיחב םירלפמטה תבשומ שיאו סדנהמ ,רכמוש בילטוג ר"ד ידיב םינש שולש ךשמב ודיגמב רפח רכמוש .י"א תריקחל תינמרגה ןרקה ,םורדל ןופצמ לתה תא התצחש הקומע הלעת תריפחב רקיעב זכרתהו הריפחהמ םיאצממה .יעבטה עלסל דע עיגה הנממ עטקבו םיבדנתמ םינמזומ .ןומגרפ ןואיזומכ םויכ רכומה ,ןילרבב יגולואיכראה ןואיזומל רקיעב וחלשנ היגולואיכראל גוחה תלהנהב 31.7 - דעו 14.6 - מ תוריפחה ומייקתי הנשה ינחרזמה ןוכמה לש תחלשמה ודיגמב רופחל הליחתה 1925 תנשב .ןייטשלקניפ לארשי ‘פורפ תושארב ,ביבא לת תטיסרבינוא לש ץורפל דע ולהנתה תויאקירמאה תוריפחה .וגקיש תטיסרבינוא לש :תופתתשה יאנת תוריפחה תרטמ .םידקת רסח ,לודג ףקיהב ,היינשה םלועה תמחלמ )חוטיבה תושירד לשב( הלעמו 17 ליג • םימי 5 םומינימ • רבד לש ופוסב לבא ,הבכש רחא הבכש ,ולוכ לתה תא רופחל התיה :הדובעה תועש תוריפחה ועיגה לתה לש יחרזמה דצב לודג חטשב .ונממ קלח קר רפחנ .13:00 דעו )רתאל העגה( 05:00 .יעבטה עלסל דע )תיבהמ רקוב תחורא איבהל שי( 08:30 ב רקוב תחורא תקספה הווהמ הז קנע ךפשו ,יחרזמה ודצב ,לתל ץוחמ לא הנופ רפחנש רפעה :שרדנ דויצ .ןאכ העקשוהש הלודגה הדובעה תומכל תמליא תודע םויה דע .םימ יקובקב • הצורש ימל הדובע תופפכ • ףוזיש םרק • עבוכ • הבוח-תורוגס םילענ • ,תורצק הריפח תונוע רפסמ ודיגמב וכרענ םיעבשהו םיששה תונשב לש היווחה – ישוקה תורמל .תיזיפ הדובע ,קבא ,םוח .םילק אל םיאנתה עודיכ הטיסרבינואה םעטמ ,ןידי לאגי ’פורפ ידיב ,ןפקיהבו ןתרטמב תולבגומ .ץמאמה לע הצפמ טלחהבו ,תקתרמ איה רבעה ידירש תפישחב לעופב תופתתשה תפוקתב םירושקה םידירשה תא קודבל התיה תוריפחה תרטמ .תירבעה םיטנדוטס םעו ,ץראב םיגולואיכראה יבוטמ המכ םע שגפיהל תונמדזה םג וז .לארשי יכלמ .ל"וחמו ץראהמ ,םירחא םיבדנתמו ןוכמה םעטמ תויגולואיכרא תוריפח ודיגמב וליחתה 1992 תנשב לארשי ‘פורפ לש םתלהנהב ,ביבא-לת תטיסרבינוא לש היגולואיכראל :המשרהל תטיסרבינואמ ןירפלה ךורב ‘פורפו הלא םירוט בתוכ ,ןייטשלקניפ amnonlahav1@gmail.com ⋅ 050-7241059 בהל ןונמא ימואלניב םויצרוסנוק שארב דמועה ,ב"הרא ,הינווליסנפ לש הנידמה archion@rmh.org.il • 050-7907766 לדנמ המלש תוננכותמ תוריפחה .תוריפחה לעפמב םיפתושה םיימדקא תודסומ לש היגולואיכראה תא יתטיש ןפואב רוקחל תודעוימו ךורא חווטל .ודיגמ לש הירוטסיההו
   15   16   17   18   19   20