Page 2 - megidon may14
P. 2
הצעומב ישישה השנמ תורעי לביטספ ץרפ ןר :םוליצ ונירוחאמ אבה ןוילגב – םימשרו םיחקל ,תונקסמ ,םימוכיס הטמ םע הטמ ץרפ ןר :רעשה םוליצ ודיגמ ץוביק תלהנה ישנא םע הצעומב םידיקפת ילעב שגפמ הממיב תועש 24 לעופ הצעומה דקומ הצעומה לש הנוצרמ קלח םהו םינש רפסמ הזמ םיגוהנ בושייה הטמ םע הצעומה הטמ ישגפמ תועצמאב תוינפו םיחוויד תלבקל ןימזו .’וכו תילכלכ ,תיתליהק ,תיתרבחה המרב ,בושייב הרוקש המ לכ לש תללוכ הנומת לבקלו ןיבהל ןופלטה תלהנה דצמ ןה ,הבחר דואמ הנכה שרודו הנשל תחא םייקתמה ,תולהנה לש הדובע שגפמ והז .הצעומה לש טנרטניאה רתא תועצמאבו .הצעומה ישנא דצמ ןהו בושייה הצעומה ,הז שגפמ תועצמאב 107 :יתיב ןופלטמ תא קימעמ רתוי ןפואב הריכמ 04-9598404 :דיינ ןופלטמ םיכרצה תא ,חורה תא ,םיבושייה המ ,בושי לכ לש יפואה תאו הנשה לכ ךרואל ,רשפאמש ,היישעו םירוקיב ,םיטקייורפ רבחל – ןודיגמ םיבושיל ,הצעומב םימייקתמה ודיגמ תירוזאה הצעומה ןותיע .יפואלו םיכרצל םאתהב ,םינושה www.megido.org.il םורופ תופתתשהב ,ודיגמ ץוביקב םייקתה ,יקסבלוח קיציא לש ותושארב ןושאר הטמ םע הטמ ילעב 10 םע ושגפנש ,הצעומה שארו ל״כנמה תושארב ,תוקלחמ ילהנמ 13 לש בחר דואמ ןהכ יתור :תבתכו תכרוע .ודיגמב תולהנה ירבחו םידיקפת rutcohen@yechiam.org.il • 052-3750050 ,םיכרצ ןומה הלעמש ,תצאומה תיפרגומדה החימצה תא הצעומה ישנא ינפב וגיצה ץוביקה ישנא רינרב לעי :תמלצו תכרעמ תזכר הדוגאה ןיב דואמ הבוט םיסחי תכרעמ תמייקתמ ,ןייוצ ךכ ,ודיגמ ץוביקב .םייתליהק םגו םייזיפ םג megidon@megido.org.il • 052-3790613 .םירגובמה לשו ךוניחה תוכרעמ לש ,הפי דואמ תונגראתהו ןשיה ץוביקה ןיבל תיתליהקה .המצע תא הנובש ,החימצב הליהק יהוז ,ןורש תעפי ,ןרטש ןירק ,ןרוא תאיל :תכרעמ ירבח קשמימה תא ןכו םהלש הקלחמה תוליעפ תא בושייה תלהנה ינפב וגיצה הצעומב תוקלחמה ילהנמ ,םיכח יפיצ ,עלס הויז ,םיכח דרע ,רפוג העונ ,ינבואר רגה .םתוא חתפל ךישמהלו בושייה לש םיכרצ תוהזל הרטמב ,ץוביקה םע הקלחמה לש ןניק ןורש ,בונרג ימולש ,הבריו יתנ הדובעו םיסחי תכרעמ הנייוצ ןכ .בושייה תרזעל םיפסכ סייגל לעו םייזיפ תונורתפ תאיצמ לע רבוד ”תשקשוקמ“ - זר ןזוס :יפרג בוציע .הצעומה םע תינבנש הבוט מ”עב ןופצ םיטקייורפ.ג :סופד םיאשונ רפסמ ונמוסי שגפמה ךותמו טעמ אל ודיגמ ץוביקל העייס הצעומה תונורחאה םייתנשב ודיגמ תירוזא הצעומ :ל”ומ .בושייל עייסלו תוולל הצעומה ךישמת םהבש 2014 יאמ | ןודיגמ 2
   1   2   3   4   5   6   7