Page 19 - megidon may14
P. 19
םיבושי ח"מלפה תרעמב ירוג םייח תניחבב ,קמעה רמשמב ח"מלפה תרעמב ותחפשמ ינב םע רקבל ,ח"מלפה רוד לש םיליפנה ינורחאמ ,ירוג םייח רחב חספה גחב הרעמה לש ”אבא“הו ץוביקה רבח ,ןורקע עשי לש םייחה תאלמו תקתרמה הכרדהל החפשמה ינב וכז םירקבמה לכ ומכ .’ךנבל תדגהו’ ירוג םייחמ הדות בתכמ ,רקיה עשי תשרוחב ,”ח“מלפה תרעמ“ב וידחי אצמיהל וכזש יתחפשמ ינב לכ םשבו ימשב ,בל ברקמ ךל הדומ ינא .םהה םינמזהו הזה םוקמה לע ךירבדל ןיזאהלו ךתוארל ,קמעה רמשמ .הזה דחוימה םוקמב ח"מלפב קוסעלו חספה גח לש תבש התואב ,דחוימב אובל ךתונעיה לע ךל הדות תונב לש לודגה ןוחצינה ינפל ,םיינמרגה תונוחצינה לש הדרחהו המיאה ימיב ,םהה םימיב םש יתייה .ךירבדל ונבשקה ונלוכו הזה םוקמב שחרתה רשא תא רפסל תבטיה התא .ןימלע-לאב תירבה ישנא לע ,הזה רופיסה תא םג רודל רודמ ריבעהל ונתבוח וז .ךנבל תדגהו תניחבב ,ונלש "הדגה"ה וז ."עוגרמל םינורחאהו שאל םינושארה" ,ח"מלפה הקלחמה" ישנא ,"םיברעתסמה" ןיבל ,"תינמרגה הקלחמה" ישנא ,"םיקי"ה ןיב ,םש יתייה ינא םג ימיב ,םיינמרגה םיווקה ירוחאמ לעפנ םויה אובב יכ ונמאה .םינלבחהו םירייסה םע יתייה ."תיברעה .במולוג והילא לש ונתינכת יפל ,הפוריא ידוהי תאוש .ובש אלו היקבולסו הינמורל ,הירגנוהל תנכוסמ תוחילשב ואציש םינחנצה ,הכרבל םרכיז ,ןייטשדלוג ץרפו בקעי-ןב יבצ םע דחא להואב יתייח ימצע ינא תייה התאו .וניתודלותב הזה קרפה תא ןיבהל ,הפ הרק המ עומשלו תוארל ידכ ,םהיתוחפשמ תונבו ינב םע םשל בושל יב וריצפה ייתונב .הזה םוקמב יתרקיב אל תובר םינש .קמעה רמשמ תשרוחב ״ח״מלפה תרעמ״ תא םידקופ םיפלא יכ ךיפמ עומשל יתחמש .ונמיע ךכ לכ בושחה ,הזה םוקמב ,ילש ירופיס תא ךרופיסל יתפסוה ינאו .הבר תושגרתה יעגר ויה הלא .רתוי ריעצה ירוג .ול ףתוש ינאש דחוימה ןוטרסה תא יתיאר הנושארה םעפב בצינו לארשי תמוקתל ומדקש ,קבאמה תולועפ לא םויה אובב לטוהו לגסה תא הנבו חוכה תא םינש ךשמב לשיחש םינויבאה אבצ ,םיבדנתמה אבצ ,ח״מלפה תעפות תנבהל ."1948 רודכ רוד םעל םק םינש ףלאל םעפ"ש ,הדש קחצי לש ישיאה ודידי ,ןמרתלא ןתנ רמא ,יל רפוסש יפכ ,וילעש ,ח"שת רוד .ח"שתב הקזחה המחלמה לומ לא ירוג םייח - דאמ ךלש .וניניב הרשיקש הל’האלל הדות ,ןכו יתחפשמ ינב םשבו ימשב הדות .הזה םוקמה ןעמל תושעל לדתשאו ךל הדומו בש ינא 19 2014 יאמ | ןודיגמ
   14   15   16   17   18   19   20