Page 18 - megidon may14
P. 18
טרופס הילד ץוביקב םינבה רכזל ביבאה ץורימ .רוזאהמ םתיצחמ ,ץראה לכמ םיצר 350 -כ ופתתשה ,הצעומה לש עויסו הכימתב ,הילדמ ימוקמ תווצ ידי לע ןגרואמש ,ץורימב .ףוסב שגוהש לק דוביכו ץורימ תצלוחמ ונהנו חונ ריווא גזמב וקניז םיצרה .ץורימה ינפל הממי רטפנש ,ל"ז טכיל ינב ,ץוביקה רבח לש ותריטפ לע וימוחנת תא עיבהלו ךרבל ידכ ,םיסרפה תקולח סקטל עיגה ,יקסבלוח קיציא ,הצעומה שאר .םרבח לש תע םרטב ותריטפ תא ןייצל ידכ ,םירוחש םיטרס ודנע םיפתתשמה לגרודכ רינרוט ,לגרודכ רינרוט םייקתמ ,לודגה שפוחבו חספ תשפוח ךלהמב ,הנשב םיימעפ תונבו םינב לש תודרפנ תוצובקב ,םינושה םיבושייהמ םידליה םירחתמ וב תארקל םינומיא םימייקמ ףא םקלחו הנשה ישדוח לכ ךשמב רינרוטל םיכחמ םידליה בחרמ( ג-א תותיכ :ליג תובכש יתשל קלחתמ רינרוטה .הוואגל רוקמ םרובע הווהמש רינרוטה .תונב רינרוטו םינב רינרוט םייקתמ ליג תבכש לכב רשאכ ,)רגוב בחרמ( ו-ד תותיכו )ריעצ ,ערוזה ,קמעה רמשמ ,ודיגמ ,זוע תעבג :םיבושי העשת קלח וחקל הנשה חספ רינרוטב לגרודכה שרגמב םייקתה רינרוטה .טפושה תמרו השנמ תומר ,הילד ,דעלג ,טפושה ןיע .המיענו תיביטרופס הריוואב להנתהו השנמ תומרב ,ןושארה םוקמב וכז רשא ,השנמ תומר ידלי הלודג החלצהל וכז ריעצה בחרמה לש רינרוטב םיריעצ םיכירדמ וליבוה השנמ תומרמ םידליה תא .תונבה רינרוטב ןהו םינבה רינרוטב ןה השנמ תומר לעופה לש םירגובה תצובקב קחשמ םג רשא ,רינרב ןד תושארב ,ץוביקהמ יפולא( טפושה תמר ידלי תא השנמ תומר ידלי וחצינ םינבה רינרוט לש רמגה קחשמב .ודיגמ .ערוזה ץוביק ידלי ועיגה ישילשה םוקמל .2:0 האצותב )תמדוקה הנשה תא וחצינ דעלג ץוביק ידלי רשאכ ,תיטמרד הרוצב םייתסה רגובה בחרמה לש םינבה רינרוט האצותב םייתסה ומצע קחשמה .םילדנפ ברק וד רחאל רמגה קחשמב זוע תעבג ץוביק ידלי עירכמה לדנפה תא רצוע הכותח ריפוא רעושהש רחאל 2:1 דעלג ידלי ורבג םילדנפבו 1:1 .הילד ץוביק ידלי ועיגה ישילשה םוקמל .דעלגל ןושארה םוקמה תא קינעמו םוקמבו טפושה תמר תונב ומייס ינשה םוקמב .השנמ תומר ץוביק תונב וכז תונבה רינרוטב .הילד ץוביק תונב ומייס ישילשה ילהנמ ,רוצ רב דעלאו יקסנידביל םתור ,תישילשה הנשה וז החלצהב ונגריא רינרוטה תא הכרדהה תזכר רקרפ היא םע םואיתב ,ודיגמ השנמ תומר לעופה לש רעונהו םידליה תקלחמ .יקסבלוח קיציא ,הצעומה שאר ותוחכונב דביכ רינרוטה תא .תיתושרה 2014 יאמ | ןודיגמ 18
   13   14   15   16   17   18   19   20