Page 17 - megidon may14
P. 17
טרופס וניתומוקמב ריכב ףערודכ .הילד ץוביקל ועיגה םישנ ףערודכ לש תוריכב תוצובק 2 היסורמ הק'צולרוא תצובקו לארשי תרחבנ דירש רוא :םלצ .קחשמה תא חראל זכרמה רוזאב אלש םיאתמ םוקמ שפיחש ףערודכה דוגיאמ הלבקתה היינפה הנילה להנמ ,ןמסיקלג ביניו םלואה להנמ ,רומ ליג -הילד ץוביק יגיצנ ףותישב ,טרופסה תקלחמ .הפפכה תא ומירה תירפכה .ל"וחב םיימואלניב םירינרוט תארקל תרחבנה לש ןומיא הנחמ תרגסמב ךרענ קחשמה רגנילז הירא לומ ,רתויב רטועמה םישנה ףערודכ ןמאמ ,לופרק יאלוקינ ליבוה תיסורה הצובקה תא .ישנה ףערודכה ףנעב ימלוע םש לעב ןמאמל בשחנ אוה םגש ,ילארשיה תוארל וכזש םיבהלנ םיפוצ 300 -ב אלמתה הילד ץוביקב םלואה ,צ"החא שמח העשה ירחא תצק .ההובג המרב דומצ קחשמ ,תרצוקמ תישימח הכרעמב לארשי תרחבנ תא תיסורה הצובקה החצינ ,הכראה רחאל .הדומצ יד האצותב התכז ודיגמ .א.מ לעופה לש רעונה תצובק לסרודכה דוגיא לש תיזוחמה הגילה תופילאב .תרצנ יבכמ תצובק לומ הדדומתהש הצובקה תא המידק ףוחדל וקיספה אלש ,םירבחבו םירוהב הפל הפמ אלמ היה ודיגמ רפס תיבב םלואה ריתסהל השקתה ,תונורחאה םייתנשב הצובקה תא ןמאמש ,ךורב יש ,ןמאמה .םינמאמלו םיבדנתמל ,םינקחשה לכל תורושת וקלוח וב ,שגרמ סקט ךרענ קחשמה םויסב .תופילא תוצלוחו בר דוביכ םע ועיגה ,םירוהה .תחלצומה הנועה לע םינקחשהו םירוהה לכל הדוהו ותושגרתה תא 17 2014 יאמ | ןודיגמ
   12   13   14   15   16   17   18   19   20