Page 16 - megidon may14
P. 16
טרופס טרופס 11 יאליגל ףייסב לארשי ףולא ולש ליגה תיירוגטקב ףייסב לארשי ףולא ראות לע רמוש ,השנמ תומר ,11 , שוברטסניפ ירוא .ימואלניב טפושו עובלגב ףייסה ףנע זכר ,ןטיבא ןתנ ןמאמה לש ותיחנהב ,"עובלגה יפייס" ןודעומ תרגסמב עובשב םימעפ 4 דע 3 ןמאתמ םויכו 5 ליגב ןמאתהל לחה ירוא םיאטרופסל םינומיא הנחמב ףתתשה הנורחאל .תויורחתה לכב ןושארה םוקמב הייכזו םידספה אלל תניוצמ הנוע םילשהו תויצרא תויורחת רפסמב הנשה ףתתשה ירוא .טיגניווב םינייטצמ .וראות לע רמשו "לארשי ףולא" ראותב תופיצרב היינשה םעפב ירוא הכז ,ונוא תיירקב לירפאב המייקתה רשא ,"לארשי תופילא" ,ןלוכמ תבשחנהו הנורחאה תורחתב .האבה הנועב םג ראותה לע דדומתיו ףייסב ונויסינ תא יוטיב ידיל איביש ירואמ הפצמ ,ןטיבא ןתנ ,ןמאמה ,13 דע 11 ליג תבכשל רבוע ירוא האבה הנועב "ודיגמ ינב" לש םיקינצוביקה אנור רמות :תאמ הגיל תיילע וגגח המקוהש הצובקה - "ודיגמ ינב" תא ’א הגילל הלעה ,הנועה קחשמב לודג ןוחצינ רוזאה יצוביקמ םינלסרודכ םע ,קמעה רמשממ סלק ריאי ידי לע הנשה קר התכז - ’ב הגילב קחשל הלחהו הנשה המקוהש ,לסרודכב "ודיגמ ינב" לעופה לש השדחה הצובקה ,"לסרודכל םיעגושמ" םירבח העברא ומיקה הצובקה תא .’א הגילל הוואגב הלוע איהו ,הגילה תופילאב .ןקחש ןמאמכ דקפתמה ,קמעה רמשממ סלק ריאי םשארבו ,רוזאה יצוביקמ וזה תואיצמל .הגיל הלוע רבכו המקוה קרש הצובק :לסרודכה תיירוטסיהב םירידנה םיגשיהה דחא והז .קמעה רמשמ לש "רצבמה" םלואב הצובקה תא ודדועש ,םיבהלנ םיפוצ 150 םיפתוש ויה םיקחשמ ינש דוע ורתונ םויסה דע .דבלב דחא דספה םע ,הארנה לככ ,הנועה תא םייסת ודיגמ ינב ,למרכה תריט דגנ ,הנועה קחשמב .דואמ תושלח תוצובק יתש דגנ ,האצותה תניחבמ תובישח ירסח .53:80 - תצחומ האצותב םתוא וסיבהו םיטסילמרכה לע ודיגמ ינב "וצצופתה" ,עגר לכמ וישכע םינהנ םה ,תיתוכיאהו השקה ’א הגילל ןנוכתהל ריאי לש ויכינח םיליחתמש ינפל עגר .ןמז ךרואל וחכשי אל וזה הנועה תאש םיעדויו הפיח יבכמ ןקחש ,קמעה רמשממ ירוזבי ןגד ,יקסבלוח קיציא ,הצעומה שאר עיגה רמגה קחשמל" .ועלק םינקחשה לכ .שרגמה לע םיצצופתמ ונחנאש יתשגרה .דדועו ותוחכונב ונתוא דביכ ,הפולאה ונדבע הנועה ךרואל" ,ףיסומו סלק ריאי רפסמ ,"בושח יכה עגרב רשוכה אישב תויהל שממ היה הז תודוהלו המבה תא לצנל הצור ינא .הגיל תולעל םילוכיו םיבוט ונחנאש וניאר ,המדקתהש לככו ,קזח הנועה ונתוא הווילש להקל הדומ ינא .תובר םינש ךרואל רוכזנ יאדוובש תיקנע הנוע ונתנש ,םינקחשל ףחדש ,להקל םינולבו תויקינקנ ונקליח .םיעיציב לבנרק תריווא םע ,בושח יכה קחשמל וינומהב עיגהו ."אישה עגרל דע ונתוא 2014 יאמ | ןודיגמ 16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20