Page 15 - megidon may14
P. 15
ךוניח ,םינרוא תללכמב םיידוסי ס"יתבל םירומ תרשכהל תינכותה תשאר – רינלא זפ .םירמוע סיב תלהנמ תינגס ,ןייבשיפ תירונו הצעומב ךוניחה תקלחממ ,ןורש תעפי םע דחי ,יגוגדפה לגעמה תא תוליבומ רשא ,תרשא תעפי 'רד םע דחי יגוגדפה תווצה שארב תדמוע דואמ ינא .עיגהל רחובש רוביצה ןהו ,ךילהתה תא םיליבומש םישנאה ןיבמ ןה ,הצעומה לש ליגר יתלב ישונא ןוה וב ברועמש" ,זפ תרמוא ,"םיהדמ ךילהת והזש תבשוח ינא" ."יצרא הדימ הנקב ידוחיי תויהל לוכיש ,שדח והשמ רוציל תימעפ דח תונמדזה הפ שיש תבשוח ינא .ולוכ ךילהתב םיברועמה םישנאהמ תלעפתמ .ןפואבו ןכותב קסוע ירפסויב גשומה .םידליל קינעהל םיצורש ךוניחה יפוא לע תשדוחמ הבישח תושעל הצעומהו רוביצה לש תונמדזה וזש" ,זפ תטרפמ ,"ךילהתב דחוימה" לש םג תועדה לכל בישקהל ךירצ ךילהתב לבא ,הצור אוהש המ לבקמ דחא לכ אל ,הבחר המכסה וז ,ןוכנ .תומכסהל העגה לש ךילהת אוה וילע הטילחה הצעומהש ןפואה .םולשב םתיא תויחל לכוי טועימה םגש תונורתפל עיגהלו טועימה .תוליהקהו םידליה רובע תיתוכיאו הקימעמ תיניצר דואמ תיכוניח הדובע םהב תישענ ,הפי דואמ םידבוע" ,שיגדהל תשקבמ איה ,"הצעומב םויה םימייקה םיידוסיה רפסה יתב .םייק רבכש המ לש יעבט ךשמה תווהל הלוכיש ,החותפ ירמגל תולכתסהו הייאר תרשפאמ ,תישארבמ שדח רפס תיב תמקהבש תונמדזהה עקר לע תירוזא הדיחי תוואג רוציל .הפקשהה ,םיגשומה ,תונויערה תא עימטהל עייסל תונמדזה וז ,תירפסויבה הפשב רבדל ולכוי רפסה יתב תעברא לכש איה הרטמה .ולשמ תוידוחיי היהת רפס תיב לכלש רומשל ןיידעו תירפסויבה תוידוחייה 21-ה האמב ידוסיה רפס תיבב םידלי לש םייתוחתפתהה םיכרצה תרכהב ,שדחה רפסה תיב לש ותומדל תונויער תאלעהב ונקסע םישגפמב .םימעפ שולש ונשגפנ הכ דע .זפ תמכסמ ,"קתרמ ךילהת לש ותליחתב ונחנא .תפתושמ הפש רוציל ידכ ירפסויב גשומב עדיה תא קימענ אבה שגפמבו ,הליהקל רפסה תיב ןיב רשקב ,םידמול םה וב ןפואבו 10 תב רבכ ,שגרמ םירוזחמ סנכב וחתפנ תוגיגחה .רושע תנייצמ תיחכונה התנוכתמב תוער ןכדעתהל ,קבחתהל ,שגפיהל ,תונורחאה םינשה ירגוב 400 – כ תופתתשהב ,הכורעתב ופצו הייפאמה ףנע תרצותב םיחכונה ודבכתה ,שגרמה שגפמה רחאל .ותוליעפו םוקמה תודלות וגצוה הב וירחאלש שא דקפמל ,םהירוה תאו הווהב תוער יכינח תא ,םירגובה תא האיצוה תיפוצה הדעווה המויק תובישח תא ,אשנש םירבדב ןייצ ,יקסבלוח קיציא ,הצעומה שאר .יזכרמה עוריאה םייקתה ילאמרופ-יתלבה ךוניחהו ללכב ךוניחה םודיקל הצעומה לש הקומעה תובייוחמה תאו תוער לש תשקבמ ינא" :הירבדב הרמא ,תונורחאה םינשה ששב תוער תלהנמ ,ימורד םיכח לט .טרפב ,השדח הרושב תרשבמ לעכ הילע לכתסהל ליחתנו ראופמ רבע לש דירש תוערב תוארל קיספנש ."ולוכ םלועבו לארשיב םויה יכרע יתרבח ךוניח לש ומויקל הנוכנה ךרדל תובישחה תא יוטיבל איבהש ,"לזאפ" עפומה תא להקה ינפב ולעה ,רחש תצובק ,ב"י תבכש יכינח .םיכינחה רובע תוערל שיש 20 -ה סנכל םיכחמ רבכ הווהב תוער יכינח 200 ץוח ירשק תופתושה רוזאב הרקוה םוי הטנלטא תייצרדפל ,םייעוצקמו םייישיא םירשק ,תוחלשמ יפוליח ,תוליהקה ןיב םירשק לש תדבוכמו הכורא הפוקת .הנש 18 תנייצמ סיאול טנסו הטנלטא תויצרדפ םע תופתושה .םוריח תותיעב ימינפ ןוחטיבב עויס ללוכ תונוש תוינכותב תויצרדפה דצמ תילכלכ הכימת רקיעבו םינשה ךרואל ורצונש תחלשמה ירבח .תילגת תרגסמב הטיסרבינוא ירגוב לש תחלשמו םירגובמ 240 .הטנלטאב תידוהיה הליהקהמ םישנא 300 ודיגמ םענקי רוזאב ורקבי 19.6 -ב ךשמל םיתבב חוריאה היהי םויה לש ואיש .תוימוקמ תוקהלו םינמא ושגפי ,םיבושייב ,רפס יתבב ורקבי ,תויושרה ישאר לש תפתושמ םינפ תלבקב ולבקתי ועיפוי הז יגיגח דמעמב .תילע םענקיב תרק לחנ קראפב םיחראמהו םיחרואה םינמזומ וילא הרקוה עוריאב םייתסי שודגה םויה .ברע תחוראו צ"החא תועש .ןמז ךרואל ךשמיי הזה בושחה רשקהש חיטבנו םינשה תכורא םתכימתל ונתכרעה תא עיבנ ונאו םירבד אשיי הטנלטא תייצרדפ ל"כנמ ,תוימוקמ תוקהל 15 2014 יאמ | ןודיגמ
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20