Page 14 - megidon may14
P. 14
ךוניח יגטרטסא יכוניח ךילהת .הצעומב רפסמב יעיבר ידוסי רפס תיב םיקהל ךרוצ הלע ,תובחרהה תוחתפתה םע הצעומה יבושייב הלחש תיפרגומדה החימצה תובקעב היוצרהו המיאתמה תיגוגדפה הסיפתה תקידבל ,ףיקמ יגטרטסא ךילהת המזי ,רוביצה ףותישבו ,םייעוצקמ םימרוג ךותישב ,ךוניחה תקלחמ .רפס תיב הליהק יסחיב ישילשהו ילמרופ יתלב ךוניחב ינשה ,הצעומה לש תיגוגדפ הסיפתב דחאה ,ןויד ילגעמ םיליבומ םייעוצקמ םיתווצ 3 םהב ,םיריצ 3 לע ססובמ ךילהתה תחקל םיצור ונחנא .תיזיפהו תישונאה ותביבס לעו ומצע לע םדא לש תוירחא לע םירבדמ" הצעומב ךוניח םוחת תלהנמ ,ןרטש ןירק תרמוא ,"ירפסויבה בחרמה תונורקע" ילאמרופ יתלבה ךוניחב םיאור ונא .הממיב תועש 24 ךרואלו תורגב דעו הדילמ ,תיטסילוה הייארב דליה תא האורה ,ונלש תיכוניחה הסיפתה ךותמ ,ונידלי ךוניח לע תוירחא יתטיש ,עדומ ןפואב התוא ץמאל ןתינש תינויער תיתשת תירפסויבה היווהב םיאור ונא .הלוכ הצעומה תליהקבו תויבושייה תוליהקה ךותב ותוא קזחל םיפאושו הנוילע תובישח .ךיאה םגו המה םג הז תוליהקה תא ףתשל הרימאה :לשמל ,דחאל םיכפוה ךיאהו המה .ךיאל המה ןיב ,ןפואל ןכותה ןיב המילה הנשי .ךוניחה תכרעמב ,לכשומו רורבשכ ,ויטביה לכ לע הצעומב ידוסיה ךוניחה לש תשדוחמ הניחבל ,הליגר יתלב תונמדזה ונחתפל האיבה" ,ןויערה לש ותישארל ןירק תרזוח ,"תצאומה תיפרגומדה החימצה .ךשמהב ידוסי לעה ךוניחה לע םג ועיפשי םהש ונל השענו ןמזה לכ הזל הז םיקשונה םיריצ השולשב דקוממ ךילהתה .קלח וב תחקלו וב ףתוש תויהל רחבש ימ לכ תא ללוכ ,ירפסויבה בחרמב ךילהת לכ ומכ ,הזה ךילהתה .תפתושמו תישיא תוירחאו תופיקש ,גולאיד ססובמ ףותיש ךות .תמייקמ תיזיפו תישונא תולהנתהל סיסבכ ,הצעומב ךוניחה תוכרעמל ליחנהל םיצור ונא התוא ךרדה איה ,םילעופ ונא הב ךרדה ףותיש תוכזב ןכו ,םיבר םידיקפת ילעבו םינושה הצעומה יפוג לשו הצעומה שאר לש הקומעה ותכימתו ותברועמל תודוה" ,ןירק תרמוא ,"רשפאתה הזה ידוחייה ךילהתה .תורקל הז לכל םירשפאמה םה ,ףתוש תויהל רחבש רוביצה ,לכה לעמ ןבומכו ,םיתווצה תוזכר ,תומדש ןוכמ הכותבו םינרוא תללכמ םע הלועפה ןויערה .הליהקל םירוהל ,תלהנמל םיאתמש ,יפיצפס עבצב תועבצנש תועשהמו ךוניחה דרשמ ביתכמש הבילה ידומיל תועשמ בכרומ רפס תיב" ,ןירק תרמוא ,"םויה םג לש שדח לדומ .הפש התואב תורבדמש ,המילה ןהיניב שיש ,רפס תיב לכל תודרפנ תוכרעמ .הצעומב תוארל םיצור ונחנא ךוניח תכרעמ וזיא הלאשה אוה ךילהתה סיסבבש .ןפוא יניינעל םיכפוהש ןכות יניינע .הצעומה לש היווהל תרבוחמ ,תידוחייו הבושח ,האלמ ,ונלשמ הסיפת ונל שיש ונבה .ירפסויב ךוניח .תיצרא המרב ינשדח לדומ .ימדקא לדומ ,ךילהתה ףוסב רצייל הבייחתהו ימדקאה ןפה תא המצע לע החקלש ,םינרוא תללכמל ונרבחתה .הקשהב ,ליבקמבו דרפנב םידבוע םיתווצה .השולשה ךותמ םיאשונה דחאל רבחתהל ושקבתה םיבשות .אשונה םודיקו תוירופ תמרל םרתו אבש ימ לכ לע םיחמש ונחנא לבא ,םישנא הברה ואב אל םנמא .יתצעומ ללכ יונישל םיפתוש תויהל םהלש תורשפאהו ,תרחאו השדח היישע תארקל םירוהה תא ונבהלה םג םיללוכש ,םיתווצה ידי לע תודמע שוביג לש בלשב ונחנא ,'וכו ונחחוש ,ונדמל ,ונעמשש ירחא ,וישכע וז איהו תיכוניח תוגיהנמ םורופ תצלמה תא לבקת הצעומה תאילמש אוה תוטלחה תלבק ןונגנמ .םיבשות סדנהמ ,רימש ךורב תושארב תווצ לש הקידבב אצמנ וישכע שדחה רפסה תיב םוקימ .הטלחה לבקתש .רואליג די לע ותמקהל הטלחה הלבקתה רבעבש תורמל ,קמעה יבושיימ דחאב םיקהל ןתינ םאה ,הצעומה .חמוצ רפס תיב 2015 רבמטפסב חותפלו ינוי דע לכה םייסל איה המגמה שי ,ותלילסב ץוצל םילולעש םיישקה תורמל" ,ןירק תמכסמ ,"ונינפל וב וכלה אלש ,שדח ליבש םויה םירצוי ונא ."םיאבה תורודלו הזה רודב - ונליבשב ןוכנה ליבשה והזש המלש הנומא ונב .”םינרוא“ ךוניחל תימדקאה הללכמב שונא יבאשמ תלהנמ – לארה תינור הצעומב ךוניחה תוכרעמב דואמ תברועמ תונורחאה םינשבו ,קמעה רמשמ ץוביק תב ,ודיגמ ץוביק תבשות םויכ ךרואל הוולמ ינא הצעומה תאו הללכמה םעטמ טקייורפה לכ תא ללכתל אוה“ ,תינור תטרפמ ,”ילש דיקפתה“ ךוניחל תימדקא הללכמכ - םינרוא ןיב הלועפה ףותיש תא רשפאלו תונמדזהה תא תוהזל ילע היה .וזה ךרדה יתגצה הנש ינפל טסוגואב .תפתושמ הדובעל תויורשפאה תא תולעהלו הצעומה ןיבל ,יעוצקמה עדיה תלעב .עיצהל םינרואל שיש תויורשפאה תא הצעומה ישנא ינפב ינכתו יכרד ועימטיו ולעפי ךוניחה תוכרעמ םג ירפסויב בחרמבש הז לע תרבדמ ,םילעופ ונחנא היפ לע הסיפתה ,הצעומב םיירפסויב רפס יתבל לדומ םירציימ אלא ,יעיבר רפס תיב םימיקמ קר אל ןכל םיירפסויב תולהנתה .דחא לכ לש תוידוחייה דצל ,םיפתושמ תודוסי שי םלוכלשכ םהילעש םיכרעה ןיבו רפסה יתבו ךוניחה סיסבב םיחנומה םיכרעה ןיב רשקה תא קדוב ךילהתב בושח ןגוע דוע .יתליהק ןויד םג הפ םייקתמש ךכ ,הצעומה יבחרב תוליהקה תוססובמ דואמ הנומא ךותמ .םולחה תמשגהל ךרדב ונחנאש הנימאמ ינא .ירפסויב רפס תיב לש לדומ הווהת ודיגמ תצעומ םינש 5 דועבש תמלוח ינאש יתרמא“ ,תינור תרפסמ ,”הנש ינפל ,ידוחיי ךילהת הז .םשגתהל לוכיו ךירצ םולחהש קפס ןיא ,הריכמ ינאש םיהובגהמ םה ישונאהו יתביבסה ןוההש רחאמו עיגהל םיצור ונחנא וילאש םוקמב םגו ךילהתב םג ,הלודג .םהילע םיתחנומ אל םהו םיגשומ תכרעמו הפש םידיקפתה ילעבו הצעומה יבשות םע דחי םירצוי ונחנא .ךרד םיללוס ונחנאו תורחא תוליהקב יתשגפ אלש .ירפסויבה בחרמה יגשומ לע תססובמש ,תיגוגדפ הפש רצייל“ ,תינור תטרפמ ,”תונושו תויתועמשמ הדימל יכרד םהל תתלו ךוניחה דרשמ לש םינכתה תא תחקל אוה ןויערה הדימל ,תוליהקה ךותב הדימל ,תותיכל ץוחמ הדימל םחור יניעב םיאור םישנא .הלא םיאליגב םידלי לש םייגוגדפה םיכרצה םהמ הדימלו הקידב ךילהתב קסוע יגוגדפה לגעמה .הדימלל תרחא הביבס .דועו ,תימוחת בר םיבשותב האורש הצעומ וז“ ,תינור תמכסמ ,”בחרה רוביצל ךוניחה תכרעמ לע הלש יגטרטסאה ןוידה תא חותפל הככ הנכומש הצעומ אלל םייקתהל לוכי אל הזכ ךילהתש רורב .”ךילהתב יפויה הזו הדנ’גא עבוקש רוביצ הפ שי .רגתאמ דואמ ךילהת לש ומוציעב ונחנא יכ קפס ןיא ,םיפתוש הלש 2014 יאמ | ןודיגמ 14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19