Page 13 - megidon may14
P. 13
ךוניח םוינלימ רעונ טקיורפ קלח םיחקול "ודיגמ" ןוכית רפס תיבב יפרג בוציע תמגמ ,‘י התיכ ידימלת - )Millenium Youth Project( "םוינלימ רעונ" טקייורפב היגלבב ,לסקיא ריעה תלבוהבו תמזויב ,יאפוריאה דוחיאה לש טקייורפ תובלושמה ,)MDG( חותיפל םוינלימה תורטמ 8 לע ססובמ ,תונידמ 7 תופתתשהב ,טקייורפה .ימלוע יוניש תריצי ןעמל ,תונידמ 189 2000 תנשב ומתח היילע תפתושמ הרהצהב :םוינלימה תורטמ 8 םינימה ןיב ןויווש םודיק .3 ילאסרבינוא ידוסי ךוניח תגשה . 2 םיינוציק בערו ינוע רועיב .1 ,סדייאב קבאמ .6 ןוירהב םישנ לש תואירב םודיק .5 םידלי תתומת תתחפה .4 םישנ תמצעהו .חותיפל תימלוע תופתוש תריצי .8 תיתביבס תומייק תחטבה .7 תורחא תולחמו הירלמ לסקא ריעה ןיבל הצעומה ןיב תומואת םירע תירב יסחי תרגסמב טקייורפב ףתתשמ ודיגמ ןוכית הדיצלו רעונו םידלי תקלחמ תלהנמ ימורד–םיכח לט תוליעפה תא תמאתמו תלהנמ .היגלבב .סינפיק םתורו ילאומש סדה ,רדליו ינור רפסה תיבב תודמלמו תוולמ .םיקסוע ובש אשונל רשקהב תיתרבח היישעלו הדמע תטיקנל ,תועדומל ררועל - טקיורפה תרטמ ,םייוגול ,תוזרכ ורציו תורטמה תא ודמל תונידמה לכב םידימלתה הנושארה םידומילה תנשב .תורטמה ןמ תחא לכב הדימלה תא םימכסמה ,תונמא תוריציו עדימ יפד לש תחלשמ תופתתשהב ,תונמאה תוריצי תגצהו הדימלל לביטספ םייקתי , 2015 ביבאב ירוזבי היאג -הזרכ .טקייורפב תופתתשמה תונידמה לכמ םירומו םידימלת יזרא ןדרי-רקיטס רלגנ העונ הלא -רקיטס זפ היאמ -עדימ דומע רב רורד -וגול ןלטא הלא -וגול 13 2014 יאמ | ןודיגמ
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18