Page 11 - megidon may14
P. 11
.דיינ בשחמ תועצמאב וא ,ןופלטה ךרד תוחתפנש בושחימ תוכרעמל תורבוחמ הייקשהה תוכרעמ לכ .ירמגל רחא םוקמב ונחנא" ,ילג טרפמ ,"תוחתפתהה תניחבמ הברה םידבוע ונחנא .האבה הרושל הרזח םיבוביסב קר לועפלו ררועתהל ךירצ גהנה .ומצעב עסונו סא-יפ-י‘גל רבוחמש רוטקרט .יטמוטוא גוהינ לש תוכרעמ 3 ונל שי .םדא חוכ דואמ הברה תכסוחש היגולונכט .המדאה לש תוחלה בצמ תא ןופלטל םירדשמש םירוסנס .הקלחה ,הדשה בצמ לש ריווא ימוליצ םע לכה עורזל םילוכי ונחנא דחא ילכ תועצמאבש הזל ונעגהו עקרקה תולדלדיה תייעב ללגב הז םע ונלחתה" ,טרפמו ילג ףיסומ ,"דוביע םומינימב תעצבתמ הדובעה םויה .םילודיגה םתוא קר וראשנ ,הכפהמ שי םוחת לכב טעמכ םצעב .עקרקה תא דבעל ילב .עובקו ביצי תווצ ונחנא .ץוביקה לש לכואה רדחל ברעב הנומשב ץוב יאלמ ונאבש םימיה ורמגנ .רתוי תולבל" ,ילג קחוצ ,"השק תוחפ דובעל ונל רשפאמ םג הז ."תוחתפתהו הדימל לש דימתמ ךילהתב םיאצמנ ,יגולונכט רגתא הב םיאור םג .הדובעה תא םיבהוא דואמ םישודק םיתיז תצובק םע ילארשי רוחב לש ןמורמ האצותכ" ,ילג רפסמ ,"םיתיזה לודיגל ונסנכנ םינש עבראכ ינפל" .ןועגיש ללכב הז םרובע ודיגמו לארשיל םימרותו םיבהואש ,םיטסילגנווא םירצונ ונחנאו הלועמ ןמשבו םייתוכיא דואמ םינזב רבודמ .םהילא חלשיהל דעוימ עטמה תרצותמ ןמשה לכ ."חיטבמ דואמ הארנ הזו ןושאר קיסמ ונל היה הנשה .םאתהב ריחמ וילע לבקל םיווקמ הפי הסנרפו הלודג הבהא ,תואלקחב דימת" ,ומצע לע ילג דיעמ ,"הדשב דבועו םירוטקרטה לע בשוי ינא ’אי התיכמ םצעב" )ןימימ( ילג .ברעב הנומשב ץוב יאלמ םירזוח אל רבכ .םירחא םיפנעל תורצק תוחיג איצוהל םלועב הייסולכואה .דובכב סנרפתהל רשפא לכה ךסב לבא ,ןמזה לכ םיאלקחה לע תושקמ הלשממה תוטלחה .םלועב ץוחנ דימתש ,ןוזמ לודיג לש דימתמ רגתא לומ םייוצמ ונחנא זא .םינטק םיבאשמהו ןמזה לכ הלדג םימק .הפי הסנרפ םגו הלודג הבהא .ץוחב תויהל לודג גונעת ףרוחב םגו .הפי הז ,החירזה תא רקוב לכ םיאור ."יתימא הז .ךויח םע רקוב לכ אמייק תרב תואלקח לאערזי קמעו ודיגמ תוצעומ לש תיאלקחה תוליעפה תאו קמעה יאלקח זכרמ תא להנמ )וקשוט( רחש ןב השמ םיחטש םה ,בחרמב םיחותפה םיחטשהמ דבכנ קלח" ,וקשוט רמוא ,"ירפסויבה בחרמל באה תינכות יפ לע" .אמייק תרב תואלקחל תוינכות תללוכ ,ירפסויבה בחרמל באה תינכות .םייאלקח ,ירפסויבה בחרמה רומישב תידיתעה תינכותה .רקבה ירדעל הערמו ש"דג יחטש םה רהה יחטשמ 50% םיבכעמו המדאב שרוש םיכמש םיצע םע ,םיעטמ ילודיגל רהה רוזאב םיבר םיחטש לש רבעמ לע תרבדמ ונחנא םהמ הזיא ,קשמו קשמ לכ לש םיחטשה תקולחו םיחטשה לכ לש ןוימ תינכותב .םימ תחירבו ףחס .םיקשומו םיעוטנ םיחטש הזיאו ש"דג יחטשכ תוארל םיצור דואמ תוקופתמ תינהנ ש"דגה תואלקח .דהוא סחילו םיבשותה דצמ הבר הרקוהל הכוז ודיגמב תואלקחה .הלש םייחה תמרבו םלועה תייסולכואב לודיגמ עבונש המ ,הנש לכ הדמתהב םילוע םיניערגה יריחמ .תובוט ,םימדקתמו םיבושח םיסרוק ןוגראב םיאלקחה לש דיתעה רוד תחטבהב םיבר םיצמאמ םיעיקשמ ונחנא פ"ומב ,הכרדהב הברה םיקסוע .תואלקחל גוח לאערזי קמע תללכמב םוקי דיתעבש איה המגמהשכ ."םיאלקחה ןיב עדי תרבעהבו 11 2014 יאמ | ןודיגמ
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16