Page 10 - megidon may14
P. 10
ראפ בר אנטה אולמ ,יתאבה הנה ינג ירפ !יתימאה רבדה הז – תואלקח ףא לעו היהת דימתו הפ התיה דימת תואלקחה לבא ,המידק םלועה תא חקול קטייהה ,תלפונו המק ,תחתפתמ היישעתהש םינימאמ םה 2014 םיקינש"דג .תחנו קופיסל ותומכ ןיאמ םוצע םרוג הווהמו דובכב הב םיקסועה תא תסנרפמ איה ,תוריזגהו םיישקה .תינויצ היישעו ןוילע ךרע תואלקחב םויה דע םיאורו ןוכית ליגמ רבכ תודשב םידבוע ,'ספא ליגמ רוטקרטה לע םיבשוי'ש ,ץוביק ינב םבור םה תדבוכמו הפי הסנרפ ץוביקב ש"דגה להנמ ,טפושה ןיע ,ישול ללה תלוביש ,הטיח םילדגמ םהב ,החלפ יחטש םנוד 2000 – רהה רוזא .םירוזא ינשל קלוחמ ונלש ש"דגה" םהב ,החלפ םנוד 2000 לאערזי קמע דעו ערוזה ץוביקמ קמעה רוזא .םיתיז םרכ םנוד 300 - ו תוינטקו .סדרפ םנוד 500 – ו סרית ,סומוח הנתוכ ,םוש ,לצב ,םיחטיבא ,תוינבגע םילדגמ הסנרפ ונל שי .רעונ ינבו רגינג ץוביקמ ריכש ,ץוביק ירבח ינש .םידבוע 3 לכה ךסב .ליעיו ןטק ףנע ונחנא .חתפתמו חמוצ ,ומצע תא קיזחמ ףנעה תדבוכמו הפי ,ללה ריבסמ ,"תוממחב – ןיינעו רבד לכל קטייה תואלקחמ לידבהל ,םיחותפה םיחטשב תואלקחה סא יפ י‘ג םע הדובע לשמל – ןוכימב םג ,הגרדמ תציפק שי תונורחאה םינשב לבא ,תיתרוסמ רתוי איה" לכ תא םיחטשמ אלש ךכ ,םיעובק תומוקמל ונתוא חלושו םידבוע הבש הקלחה תא רכוזש ,רוטקרטב וז ונתניחבמ .לכה השוע ,תזרוא תפטוק ,דחא םדא ידי לע תלעפומש תפטק ,תזרואה תפטקה ,עקרקה ללה .םק ינאשכ רקוב לכ רשואמ ינא .םלש הנתוכ הדש ףטוק דחא םדא .לגלגה תאצמה לש לדוג רדסב טעמכ הכפהמ תא חתנל ונל רזוע הז .המודכו הנזה ירמוחב רוסחמ ,חומיצ בצק םייונישה יפ לע תעדל רשפאמש המ לודיגה ךלהמב ,חטש לע ןייוול ימוליצ תושועש תונוש תורבח וא םילבקמ ונחנא ,הטיח הדש ,לשמל .תונורחאה םינשב דואמ חתפתמ תקיידמ תואלקח לש אשונה לכ .לופיטל רזע ילכ דוע הווהמו ההובג דואמ היצולוזרב הקלחה בצמ םיעטק םיעטק רטנל םיעדוי םויה .תחא השקמ לאכ הדש לא םיסחייתמ ונייה םעפ .הקלחב רמוחה תא קלחל ךיא תעדוי איהו תנשדמל ותוא םינתונ ,יקנוקסיד לע םינותנ .בשחמ לע רדוסמ אצמנ עדימה לכ .תורבחמב ,םיקיתווה םיאלקחה ומכ רתוי םימשור אל .בשחוממ רתוי הברה םויה לוהינה .םאתהב סחייתהלו םירחאה ש"דגה ישנא םע ןייוצמ הלועפ ףותישב םידבוע םג ונחנא .םירטמל הקולח יפ לע ,ךומנ הפיא הובג לובי היה הפיא .לובי תפמ ריצק םוי ףוסב ךל ןתונ ןייבמוקה ."שרדנה לככ םירזענו םירזועו רחאב ןיאו דחא בושייב שיש םילכ םיליאשמ ,עדימ םיפילחמ .הביבסב רמשמ דוביע םע ונסנכנ םינש עבשכ ינפל .המדאב רוסחמ רהה רוזאב שי" ,ללה ריבסמ ,"ףחסהו דימתמה דוביעה ללגב" ךות לא םישוע העירזה תא רמולכ .םיקנעמ תלבקב םג ךורכש ,רמשמ דוביע לש ךילהתל תואלקחה דרשמ .עקרקה תא םיכפוה ,רקב לבז תפסוה םע ,םינש המכל תחא קרו ףלשה תרצענו תרמשנ עקרקה תאז תמועלו ,לוביב תיתועמשמ התיחפ םיאור אל ,ךכ םילעופ ונחנאש זאמ ."תואלקחה תרבועש אמייק רב רומישה ךילהתמ קלח הז .התולדלדיה ףיכ לבא ,השק .השולש + יושנ .ץוביקב ראשנ דימת .םידסיימ םיבסל ןב ,ישילש רוד ,ץוביק ןב אוה ללה רמשמ םע רדעה תא ונדחיאשכ .רקבה רדע תא יתזכיר םג ךשמהבו רקבב דובעל יתלחתה ןוכיתב דוע" הרימש ,ןוילע ךרע תואלקחב הדובעב האור ינא" ,ללה רפסמ ,"ש"דגל יתרבע ,’רדעה שאר‘ תרגסמב קמעה לומ לארשיב יאלקח תויהל טושפ אל .םיישק הברה המירעמ הנידמה ,ןוכנ .המשל תונויצ ,םיחטשה לע לבא .םיאלקחה לע תושקמ דואמש ,םירז םידבוע תוסכמ ,ידימ תומצמוצמ םימב תוסכמ ,הנידמה תודסומ ,םינש לש הביטקפסרפב .םישודיח תשפחמ ,תלפונ המק היישעתהש האור ינא .תואלקחב ןימאמ דואמ ינא ,םיחוטב דימת אל ,ריוואה גזמב םייולת ונחנא ,ןוכנ .תובר םינש דוע הפ ראשיתו הפ התיה דימת תואלקחה רמשל הז בושחש המ .םק ינאשכ רקוב לכ רשואמ ינא .יתימאה רבדה הז תואלקח .םימייקו םיאצמנ לבא ."ישונאה ןוהה לכ תא ונל באשת אל היישעתהש ךשמהה רוד תא המידק םינפה םע .ודיגמ ,טפושה תמר ,השנמ תומר – ודיגמ ירה תופתוש תא להנמ ודיגמ ,54 ,לט ילג .םיכנעתב קלח ,ודיגמב קלח ,השנמ תומר רוזאב קלח .םנוד 13.000 – כ םידבעמ ונחנא .םידנליאת ינשו רוזאה יבושיימ םיריכש וא םיימוקמ 6 .םישנא 10 – כ לש תווצ ונחנא" .ודיגמ לש םיתיזה עטמל םיתוריש םינתונו הדש ילודיגב קר םיקסוע ,אמייק םשב תחתפתמ הרבח ,לשמל ,םיערז תורבח רובע םגו ונלש תותפרה רובע םג םילדגמ ונחנא .דועו ןתלת ,תלוביש ,הטיח ,היקב ומכ םייטרדטס םילודיג םילדגמ .ירפסויבה בחרמל םיאתמ דואמ .ןיינעמ דואמ לודיג הז .םאה יחיש תא םרובע םילדגמ ונחנא .הובג דואמ ולש לוביהו חישכ לדגש ,ןויקיק ומכ ,םידחוימ םיערז חותיפב תקסועש 2014 יאמ | ןודיגמ 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15