Page 1 - megidon may14
P. 1
2014 יאמ השנמ תמר ירפסויבה בחרמה | ודיגמ תירוזאה הצעומה ןותיע ,ךָ ְל ה ֶשׂ ֲע ַתּ תׂועוב ָשׁ ג ַח ְו םי ִטּ ִח רי ִצ ְק י ֵרוּכּ ִבּ דוע םידמול ,היח תואלקחה לע לכה םיפכואו םירמוש םיידוהי תורוקמ ןוחטיבה תקלחמ רזעה יקוח תטעובו תמייק 13 'מע 10 'מע 8 'מע 4 'מע
   1   2   3   4   5   6