Page 9 - megidon april14 small
P. 9
הביבסו הסדנה םירפרפו םיננג ,םיבושיי חותיפו יוויל תיארחא - רפוג העונו )בחרמה תוזח רופיש ( ם"חש להנמ - בונרג ימולש תמזויב הצעומה יבושיימ יונו תוננג ישנאו םינאורבת לש םורופ םקוה תורכיהו םייעוצקמ םירשק ךרעמ תונבל ,הצעומה םע םייעוצקמה םירשקה תא קדהל םורופה תרטמ .עצקמתהלו דומלל ,םיבושייהמ םידיקפתה ילעב לש .ינשהמ דחאהו הצעומב עוצקמה ימרוגמ עומשלו עימשהל תועד ףילחהל ,ןועברל תחא שגפנ םורופה . 6 שיבכב יפונה םוקישה אשונב רויסל םורופה ירבח ואצי עובשה ודיגממ ,טפושה ןיעמ ,זוע תעבגמ ,השנמ תומרמ ,דעלגמ ,זוע ךרדממ ,ערוזהמ םינאורבתו םיננג ואצי רויסל .הצעומל ךומסה ,תות ףלחמב םייתסהו םינושחנ ףלחמב 6 שיבכ לש הרקבה זכרמב חתפנ רויסה .הצעומ ידבועו יסדנהמ דחי ורבח ,הנש 14 ינפל .תויאלקחו תויפונ םיכרד הצוח ,םורדל ןופצמ מ"ק 140 ךרואל ערתשמה 6 שיבכ לע שגד ומש עוציבבו ןונכתב .אמייק רב ןונכת תונורקע יפ לע ,שיבכה עוציבו ןונכתל ,ףונ יתווצו םימונורגא םע םישיבכ וחקל ,םיחרזאו םיבשות ,םיבר םיליעפ .דועו היקשה אלל טעמכ תויגולוקא ןוניג תוטיש ,םייח ילעבל םירבעמ ,הייחמצ תמר בחרמ יבשות .ובוציע לע ועיפשה ךכמ האצותכו שיבכה םקוה ןהב םינשה ךלהמב ומקש תוירוביצ תואחמב קלח .םייטננימודה ןיב ויה השנמ התוולתה םג ןכ .עוציבהו ןונכתה לע קתרמ רבסה םורופה ירבחל הריבעה ,יפונ חוקיפו ץועייב תקסועה ,ץיבלה הנפד תילארשיה הדוגאה ר"וי ,םירפרפ יניינעל ץעויו רקוח - ינימינב יבוד רויסב הל רבח .תות ףלחמב ילגר רויסל םהילא הברמל .שיבכה לש ותמקה רחאל ,םירפרפה בצמ תא קודבל ידכ ,6 שיבכב םירפרפ רקס ךרע יבוד .תורפרפל 25 ולש ינופצה קלחב ופצנ 6 שיבכב .רקסה תא ךרע םרטב בשחש הממ בוט רתוי הברה םירפרפה בצמ העתפהה ,הבישחה ,תידוחייה תינכותה יפ לע התשענו הרזחושש הייחמצל תודוה תאז .רוזאב םימייקה ,56 ךותמ ,םירפרפ ינז תדובע לכ ,ירפסויב בחרמ ונתויה לשב ,ונרוזאב ובורב אצמנה ,שיבכה לש 18 עטקב .שיבכה תקוזחתו תועקשהה .םיסוסירו הרבדה אלל ,םדא ידיב תישענ הייבשעה שוכינ ומרת ,ינבדבוד יבוד לש תקתרמה ותאצרהו 6 שיבכב ףלאמה רויסה .שוביגו תורכיה התיה םויה לש תירקיעה ותרטמ ,םירפרפ תכשומו תחרופ ,הפי הניג םייקל ןתינ ןוכנ ןונכתבש םיפתתשמה תא ודמילו םויה תורטמל תובר .תופתושמ תוינכות םמיע ונחבי הצעומה ימרוגו הליהקב םיטקיורפ תמזוי ץרא ךרד תרבח .הייקשה דואמ טעמ םע טרופס רוכזלו תונהיל ,שוודל ץר ארויג :תאמ ןוסאב התפסנש ,חרפי הלייא רכזל ,רשוכו טרופס גנינפהו חטש ינפוא ןותרמ ץורימ השנמ תומרב םייקתה ,למרכה .לארשיב םיינפואה דוגיאו הצעומה תכימתבו השנמ תומר תליהק ידי לע ןגרוא ץורימה ץורמ בלשל הטלחהה" .ל"ז חרפי הלייא לש התוחא ,השנמ תומר תבשות ,סייו סדה המזי ץורימה תא ,םישנאל הלש הבהאה תא ,הלייא תא חיצנהל ונלש ךרדה םה תוחפשמ גנינפה םע יתורחת םיינפוא ונלחתה" ,סדה תרמוא ,"היישע לכב הל התייהש םייחה תחמש תא רוכזלו ,תינפוג תוליעפל ,עבטל עוריאבו תונכהב ,ןונכתב הפתוש התייה הליהקה לכו םישדוח העבראכ ינפל הזה טקייורפה לע דובעל ךופהי ץורימהש םיווקמ ונא .היישעה ביבס ,םישדח םע םיקיתו םיבשות דחיאו שביגש רבד ,ומצע םימיאתמ םיליבש עפש םע םיהדמ רוזאב םירג ונא .םיינפוא תביכרב קוסעל םישנא דדועיו תרוסמל ."תאצלו םיינפואה תא תחקל קר ךירצ ,םיינפוא תביכרל יתורחת לולסמ ,מ"ק 78-ל יתורחת ןותרמ :םילולסמ ןווגמל םיבכור 400-כ ובצייתה קוניזה וק לע .תוחפשמל יממע לולסמו םידליל יתורחת לולסמ ,מ"ק 26-ל יתורחת לולסמ ,מ"ק 52-ל ובכר םש -ןשרוח רהל ספיט ,םיללוחמ ןיע ןוויכל השנמ תומרב השרוחהמ קניז יתורחתה לולסמה המכב וננערתה ,המלש תב ןוויכל ושלג ,הנולא יבושיי ףונל ןשרוח רה לש םילגניסה בטימב םיבכורה םילחנ ,ביבאה תחירפמ םיבכורה ונהנ לולסמה לכ ךרואל .השנמ תומרל הרזח וספיטו םימ ירבעמ .ריצקה ינפל עגר ,םיהובגה הטיחה תודשו םימרוז םיטוטהל עפומ ,סיטאליפ ,בוטיחו בוציע רועיש םע רשוכו טרופס גנינפה ךרענ תורחתה םחתמב .להקה תא ץיפקהש הבמוזו םידליה תא וביהלהש תינצילו 9 2014 לירפא | ןודיגמ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14