Page 8 - megidon april14 small
P. 8
הביבסו הסדנה באשמל תלוספ םיכפוה .הביבסה תנגהל דרשמה בוצקיתב ,)בשותה תיבב רמולכ( רוקמב תלוספ תדרפה טקייורפל הנידמב תויושר 31 – מ תחאל הצעומה הרחבנ 2011 – ב ,ךרדל טקייורפה אצי ,תטרופמ הדובע תינכותו בא תינכות תנכה ,הצוחנה תונגראתהה תפוקת רחאל ,2013 ראוניב ,ודיצלו ךלהמה תא ליבומה רוטקייורפכ שמשל רחבנ ,דעלגמ ,ריאי ןב ןרע .בחרמ תוזח רופיש – םחש להנמ – בונרג ימולש לש ולוהינב ערוזהמ ןהכ עשילא ,לועפית להנמכ תיבב ראשנ לכה תלוספ תדרפה לש חלצומ דואמ ךלהמ דעלגב להינש ,ןרע .דעלגב הלעפ רבכש המיסקמ תימוקמ המזוי לע ןעשנ" ,ימולש רמוא ,"ונלש טקייורפה" .עדיהו ןויסינה לכ תא ותיא איבה ,הבוטרה תלוספה רוזחימו אוהשכ םג ,טקייורפה לש בלש לכב קלח חקולש ימ לכש ךכ .הצוחה הדובע איצוהל אל .הצעומ יבשותב רשפאה לככ רזעיהל ,תיתועמשמ דואמ ,הטלחה הפ התיה .רירגש רתונו הצעומה שיא אוה ,ודיקפת תא םייסמ םרוגל האצוהש הדיחיה הדובעה .עובשל תחא סנכתהש ,ל"כנמה תושארב ,הצעומה יבושיי לכמ םיגיצנו םיריכב םידיקפת ילעב ,הצעומ ידבוע ללכש יוגיה תווצ ונמקה ,לופיטה לכש ,ץראב הדיחיה הצעומה ונחנא .ילרטאינו יעוצקמ ,ינוציח םרוג ידי לעי השעית הרקבהש ונל בושח היה יכ ,תינוציח הרקב תרבחל התיה ,הצעומל ץוחמש תלפוטמ תפסאנש תלוספה ,הצעומה ידבוע ידי לע תישענ ,המודכו םיחפב ,הקוזחתב ,ףוסיאב ."הצעומה יבשותו יאלקח ידי לע לצונמ טסופמוקהו הצעומה ימוחתב טסופמוק רתאב הדות רמואו הנענ רוביצה .תמדוק הנשל תיסחי ,הלופעב תנמטומה תלוספה תומכב 12% לש התחפה םיאור ונחנא" ,ןרע רמוא ,"הנש רובעכ ,םויה" ."שדוחב תינגרוא תלוספ ןוט 50 – ל םיעיגמ םיעיגמ ונחנא עגרכ .רבדה ךכ אלש ירה ,רתויב טושפ ןיינעכ הארנ הזו תלוספ ףוסיא לע רבודמ לכה ךסבש בושחל ןתינ םא .םישנא 40 – כ התנמש ,יוגיה תדעו ,רומאכ ,ונמקה" ,ןרע רמוא ,"טקייורפה לע הבישחה תמרב" .םיבר הלועפ ימוחת הללכ טקייורפל תוכרעיהה .תיללכה תבותכתה לכל םיפתוש ויהו ליימב בותכ םוכיס ולביק םלוכש ירה ,הבישי לכב ופתתשה הירבח לכ אל םא םגו תובורק םיתיעל הסנכתה הדעווה .הפשא יוניפל השדח תיאשמ התנקנ ןכו םימאתומ םיחפ ,תלוספ תודמע" ,טרפמ אוה ,"חטשב תמאתומ תיתשת יוניב םיקהל שי ןכמ רחאל .םינכתו תויוליעפ ולביק תורגסמה לכב ,הצעומה ידימלת לכ .ךוניחה תורגסמ לכב טקייורפה לש הפישח ,ןייפמק תיינב – הרבסהו ךוניח היה ,רתויב בושחה קלחה לבא ."טפושה ןיעמ הכלמ לכימ ,יתביבס ךוניח תזכר הצעומב הטלקנ ,ולש יביצקת עויסבו טקייורפה תובקעב .םידליה ינגב וכירדה רפסה יתב לש תוקורי תויוגיהנמ ,הבוטרה תלוספה ףוסיא ךרוצל ,שישה לע חינהל ןתינש ,יטטסאו ןטק ,םוח קיטסלפ חפ רמולכ ,”שיש חפ“ תקנעהו הרבסה ,הסינכ הללכש ,םיבשותה תכרדה ."הצעומ יבשות קר הכרדהו הרבסהב קיסעהל הבייחתהש ,דעלגב יתמקהש הרבח ,"תומזי דעלג" תרגסמב התשענ שרוד לכל טסופמוק .תונייוצמ ויה תובוגתה" ,םירפסמ םה ,"חטשב םיבשותה תא וכירדהש םיכירדמה ירבדל" תחא לש הליהקמ קלח תויהל םיחמשו ותועמשמ תא םיניבמ ,יונישה לע וחמש םישנא ירקס ונישע הרקבה תרבח תועצמאב .הדרפהה םוחתב ץראב תוליבומה תוצעומהמ םידעוימש ,םיקוריה םיחפב תלוספה בכרה תקידבו םיחפה לש החיתפ וללכש ,תלוספ תלוספה תומכב 10% תוחפל לש הדירי התפצנ .טקייורפה ירחאו ינפל ,השבי תלוספל .םיליגרה םיחפה לא תכלשומש תינגרואה המ ,ותוא קזחתלו טקייורפה תא ביחרהלו קימעהל ךירצ" ,ןרעו ימולש םירמוא ,"וישכע" רוזיפ ידי לעו םיתיטטסא םיחפו הבוט האורבת תמר לע הרימש ידי לע םישוע ונחנאש ,הרבסהה ךילהתב םיכישממ ונא .םתפיטשו םימוחה םיחפה לכב שבי ינגרוא רמוח לש ,ןוטרק ףוסיאל םינקתמ םידימעמ ,רוזחימה ךרעמ תא םיבעמ ונא ליבקמב רשאכ .םיקובקב ףוסיאל םינקתמו ,תוללוס ףוסיאל םינקתמ ,ריינ ףוסיאל םינקתמ .םיבושייה לכב תיכוכזה יגוס לכ ףוסיאל )םילוגס( םילכימ ונסנכה הנורחאל .הצעומה יבושייב הלודגה תישוגה תלוספה ירתא לכ תא ונמחתו טוליש ונרדסה .ידיימ הנעמ םינתונ ונחנא ןהלש ,תוינפ ןומה ןומה תולבקתמו םאתהב גרדוש דקומה האצותכ יתוכיאה טסופמוקה תריצי אוהו ףסומ ךרע שי רוקמב הדרפהה טקייורפל ,"הנשה שארב" .תינגרואה הבוטרה תלוספב לופיטה ןפואמ תרצות טסופמוק םע תיקש בא תיב לכל ונקליח" ,קופיסב ןרעו ימולש םירמוא הכירצל טסופמוק ןימזהל ,דקומ תאירקב ,םיבשותה לכ תא םינימזמ ונחנא .טקייורפה .תיאלקח וא תיתיב ונלש דעיהו" םוכיסל םירמוא םה ,"תינגרוא תלוספ ןוט 150 לש לאיצנטופ הצעומב שי ."םינש 5 ךות שדוחל ןוט 100 ידכל דע עיגהל אוה 2014 לירפא | ןודיגמ 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13