Page 7 - megidon april14 small
P. 7
ץוח ירשק הינמרגמ תוננג רוקיב הצעומב םינגה לע ןהיתותימעמ דומלל ואב הינמרגמ תוננג שמח .תומואת םירע תירב תרגסמב ,הנש 23 הזמ ,ינמרגה זוחמה ןיבל הצעומה ןיב םימייקתמה םירשקה תרגסמב ועיגה ,הינמרג דנלרואזכוה זוחממ תוננגה תופתושה תריקי ןהיניב– תופתושה תודידי יתש יווילב ,תוננג שמח ועיגה הנשה .עוצקמו ןיינע ילעב לש תוחלשמ יפוליח םימייקתמ ,םינשה תבר תודידיה ךלהמב תפקרו לט ,ץוביקה ירבח םע רשקה תובקעב ,דעלג ץוביקב חוריא ירדחב וחראתה תוחרואה .הבשומ םענקיבו םיצוביקב ,ירפכה בחרמב םינגה לע דומלל ,אקסרג הזלא .הבשומה םענקיו קמעה רמשמ ,טפושה ןיע ,טפושה תמר ,הילד ,דעלגב םינגל רקוב ידימ תוננגה ואצי עובש ךשמב .השנמ תומרב ,לאקזחי הטק תננגה לש התיבבו ןורש םירופל םדקש םושגה עובשה .דועו הצעומה לש ךוניחה תקלחמ םע רשקה ,םירוהה תוברועמו רשקה ,בושייב םילויט ,תוידותמ תוטיש ,םינגה תוליעפ לע בורקמ ודמע ןה ."תואטורגה רצח"מ תוחרואה ומשרתה לכמ רתוי .הצעומב ךוניחה לש ודוחיי תא תנייפאמה ,הבר תוליעפו בושייב םילויט ,גחל תונכה לש תדחוימ הריוואב הוולמ היה םינגה תורצח תא ןייפאמה יכוניח םגד הוהמו לארשיב ךוניחב םג תידוחיי איה ,םיריעצה םידליל קתרמ םיקחשמ ןגל תכפוהו שומישמ ואציש םירזיבאב תעפושה רצחה וחמשו םייפגמו תוירטמ םע ,םשגב םג ,םידליה םע ולייט רתיה ןיב .ןרקסמו הרגמ ,ךנחמ ,םידליל יביטקרטא הז תוליעפ םוקמ המכ דע וממותשה ןה .ירפכה בחרמב ,םידליה לבא .תוצראה יתש ןיב םייק הנוש הברהו המוד הברה .הבורקה ותביבס תא ריכהל דליל רשפאמה ,)םיידי םיזחוא םידליה הינמרגב( ישפוחה לויטה תא תוארל רשפאמה ,לארשיב םחה ריוואה גזמ ,ןהירבדל .הפ םידליה לש עגורהמ הבוטל דואמ ומשרתה תוחרואה .םינקעצ ,םישגרתמ ,םירשואמ ,םלועה לכב םימוד ,םתוגהנתהב ןמזה בור רוגס ללחב םיאצמנ םידליה ,הנשה תיברמב רקה ריוואה גזמ חכונ ,הינמרגב .םידליה לש טקשל םרוגה אוה ,)דועו םילויט ,רצח( ינוציח בחרמב תולבל ונידליל .םיינבצעו םיצוחל רתוי םה ןכלו רוקיב .עובשה יפוסו םיירהצה רחא תועשב תוליעפ םג ללכ רוקיבה ידבוע םע ירפסויבה בחרמב חטש יבכרב לויט ,"עבט לילצ" לביטספב החוצינב םיקילאמ תינמיתה הקהלה ידי לע ןכוהש ,דחוימ יוליב ,הצעומה לוחמ הברה ,תושובלת ,םינילבת תורכיה ללכש ,קינשופש הלאירא לש תופתתשה ,סומוחו הניחט ,לפאלפ םע הנושאר תורכיה .ינמית לכואו ,הירבט ,םילשוריב םירוקיב ,דעלג ץוביקב ישיש לילב םירופ תביסמב ,לארשי םע תשגרמו הנושאר הליבט ןהל התייה .דועו בקעי ןורכיז ,תרצנ בוש וגפס םורדה יבושייש תורמל .דחפ אללו םידידי לש ,תרחא תיווזמ רדסב לכה ונלצאש הינמרגבש םהיתוחפשמ תא ועיגרה ןה ,הזעמ םיליט .הרגש ייח םימייקמו וירבדב ןייצו ותכשלב תחלשמה תא חריא הצעומה שאר - יקסבלוח קיציא .הינמרג םע ודיגמ לשו לארשי לש רשקה תובישח תא שאר ,ותימע םע שגפיהלו דנלרואזכוה זוחמב חראתהל ןמזוה יקסבלוח .רדיינש ר"ד - זוחמה חספה תשפוח לש ןושארה עובשב עסית ,ודיגממ ןנגו תוננג 4 לש תחלשמ .ינמרגה זוחמב םינגהו הדובעה תוטיש תא ריכהל תנמ לע ,ןילמוג רוקיבל תא וריכיו ונלצא וחראתהש תוננגה לש םהיתבב והשי םימיהמ קלח זוחמה יבשותו יפונ םע תורכיהל שדקוי עובשהמ קלחו םינגב תוליעפה .ומצע תחלשמל םיענהל ומרתש ,םיבשותל הדות רמול םוקמה הז ,יתיבה לושיבהמ תוחוראב ,יתיבה חוריאב ,לארשיב הנמז תא .וניחרואל תחכשנ יתלב היווחל המורתו ףתושמ ןמז יוליבב הצעומב םינגה תקלחמ תלהנמ - ינושרג תורל .רוקיבה תא ונגראש ,ל"וח ירשק תיארחא -רינרב לעילו 7 2014 לירפא | ןודיגמ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12