Page 6 - megidon april14 small
P. 6
הצעומב הצעומה תוגלמב וכז םיטנדוטס 60 .הצעומה שאר מ"מ - דופחמ לאויו הצעומה ל"כנמ - יאלוזא םהרבא ,הצעומה שאר - יקסבלוח קיציא ידי לע ,םיטנדוטסה ןמ תחאו דחא לכל הגלמ הקנעוה עונצ סקטב .הצעומה לש תורבודהו ךוניחה תקלחמ ףותישב ,הצעומה ל"כנמ תכשל תלהנמ ,םהרבא תירש תחצנמ תוגלמה תקנעה טקייורפ לע .לאנברבא העונ לש החוצינב ,הווקתה תשק רפס תב תלהקמ תרישבו רלסט קילאומש לש ותכרדהב ,הקיסומל הנפלואה ידימלת לש םיילאקיסומ םיעטקב הוול סקטה .הנש 15 ינפל ,ימואתפ ןפואב רטפנש ,ודיגמ ירוזא ןוכית דסיימו להנמ ,ל"ז ץיבוניב םרמע ש"ע תדחוימ הגלמ תקנעומ הנש ידימ תקנעומ תוליגרה תוגלמה דצל ןוינכטב םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפב תדמולה ,הבשומ םענקימ לאירבג ירפעל ,םרמע לש ותנמלא ץיבוניב תידוהי ידי לע ,וז הגלמ הקנעוה הנשה .םינרוא תללכמב הביבס ידומילו היפרגואיג תדמולה ,טפושה תמר ץוביקמ - יספלא ןדרילו דעו םיידוסיה רפסה יתב ךרד ,םידליה ינגב לחה ,אטבתמ רבדהו התיישעב רתויב בושח אשונ ךוניחב האור הצעומה” :תוגלמה ילבקמ םשב םירבד האשנ לאירבג ירפע .רתוי תמרות ןבומכו רתוי הליכשמ ,רתוי הקזח הליהק ךותב םייחל םיכוז ונא ךכבו ,בושחה לזאפה תא םילשמ תוגלמה אשונ .ןוכיתהו םייניבה תביטחל תוירחאל םיעדומו ,דיתעבו הווהב ,הליהקה תמקרמ בושח קלח םיווהמ ,םיטנדוטסה ,ונא ונל רוזעל םילדתשמו ךכל םיעדומ ,הליהקה יסנרפ ,םתאש םישח םג ונאו ,ונילע תלטומה לולסמב אצמיהל ונל םירשפאמ רשא ,ונלש םירוהל םג תודוהל ,תונמדזהה וז .ךרד לכב לעו ,ונתחלצה תא חיטבהל ידכ ,תירשפא הרזע לכ ונל םיקינעמו םיימדקאה םידומילה ,ןכש ,הליהקה לש הנסוחל תודע ,לדג ונלש םיטנדוטסה רפסמ ,הנשל הנשמ .הדות ךכ .”רתוי םיבוט הליהק ייח לוהינ תרשפאמ ההובג הלכשה רואל ,תוגלמל ןומימ תורוקמ תגשהל םיבר םיצמאמ הצעומה העיקשמ ,הנש לכב ומכ .םיטנדוטסב הכימתב האור איהש תובישחה םיהובג םידומיל לש ,בושחה סכנה תגשהל תודדועמו תוכמות ולא תוגלמ ״.הליהקה דיתעו ונדיתע םודיקל .בל ברקמ םידומ ונא ,הצעומה תיינפל הנשה םג ונענש םימרותל !החלצ ךרד ךשמה - םיטנדוטסה לכל 2012/13 תנשל ןיקת יפסכ לוהינ סרפ םינפה דרשממ ןיקתה יפסכה לוהינה סרפ תא הלביק הצעומה תוימוקמ תויושר 97-ל ןיקת יפסכ לוהינ סרפ קינעה ,רעס ןועדג ,םינפה רש .םילשוריב המואה ינינבב םייקתהש ,סקטב ,תוימוקמ תויושר 97-ל ןיקת יפסכ לוהינ ןיגב הרקוה תדועת קינעה ,רעס ןועדג םינפה רש םיסחייתמה ,םיילהנמו םייפסכ םינותנל םאתהב 2012-2013 םינשל סחייתהב ,תוימוקמה תויושרל סרפה קנעוה ,םינפה דרשמ ידי לע ועבקנש םינוירטירקל םאתהב ,סרפה תא ולביקש תויושרה 97 ךותמ .ביצקתל םאתהב הנונראה תייבג זוחאו היתוסנכהל סחיב תושרה ןועריג ,ביצקתה לוהינ יבגל םילהנב הדימע :םרקיעש םירטמרפל ,הצעומה ל"כנמ-יאלוזא םהרבא ,הצעומה שאר -יקסבלוח קיציא ,סרפה תלבק דמעמב וגציי ודיגמ תירוזא הצעומ תא .תוירוזא תוצעומ ןה 48 .תרבוד -רינרב לעיו הצעומה תבשח – ןהכ לכימ דדועלו הדועתב וכזש תוימוקמה תויושרה תא ריקוהל דעונש בושח סרפב רבודמ .תואבה םינשב סרפב תוכזל תנמ לע ולעפיש תופסונ תוימוקמ תויושר :תוירוזאה תוצעומה זכרמ ר”וי - ןמפיר קילומש סקטב רמאש םירבד ךותמ .םיסרפה תולבקמ תויושרה ןיבמ 50% תווהמ תוירוזאה תוצעומה“ תוריש ןתמב ןיקת לוהינ .לארשי תנידמ תראפתל תולהנתמ תירוזאה תוצעומה ,תווצהו רעס ןועדג רשה תא ,םינפה דרשמ תא ךרבמ ינא .ביצקתל תוירחאו .”םיגשיההו םייונישה לע ודיגמ תירוזא הצעומש ןויצל יואר .םינפה דרשמ לש ןיקת לוהינ סרפ תא הנש לכ תלבקמ 2014 לירפא | ןודיגמ 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11