Page 4 - megidon april14 small
P. 4
הצעומב 3 דומעמ ךשמה ?םיבשותל רמול הצור התא המ ,וזה המבה תא לצנל הצור התא ךיא ,םויסל ,״תרדהנ ץרא״ב ןייאורמ לכ לאשנש ומכו • ,ידוחיי ןוזח ליבוה ןנח .ןורחאה רושעב ללכה ןמ תאצוי הרוצב ודיקפת תא אלימש ,זרא ןנח ,םדוקה הצעומה שאר תא דיקפתב ףילחהל יל אוה דובכלש ,ןייצל הצור ינא״ ,םיבשותל בחרמהמ הלעתש תלעותה תשחמה לע םישגד םע ,ילש יכרדב ותוא חפטלו חתפל ךישמהל ןווכתמ ינא .2011 ילויב וקסנוא ידי לע רכוהש ,ירפסויב בחרמ לש ,םירדהנ םיבשות ,םייתוכיאו םיקזח םיבושי הל שיש הצעומ שארב דומעל האג ינא .הצעומה רובע םיילכלכ םיבאשמ תגשהל ופונימו בחרמב תוטלחהה תלבק ךילהת תרדסה ןפואב םיבשותהו םיבושייה תא תרשלו יוארכ םתיא דדומתהל ןווכתמ ינאו םתוא ריכמ ינא .םירגתא הברה ינפב םידמוע .םייעוצקמו םירוסמ הצעומ ידבועו םייתפכאו םיברועמ .ילאטוטו אלמ !"תירוזאו תישיא גושגשו החימצ ךשמה ,חמש תוריח גח ,טרפב ודיגמ תצעומ יבשותלו לארשי תיב לכל לחאל שקבמ ינא ,ביבאה גחו חספ תארקל הצעומה שאר ןגס הצעומה שאר ןגס דיקפתל ,האילמב זוע ךרדמ גיצנ – דופחמ לאוי תא הרחב הצעומה תאילמ ,האילמ רבחכ םינש 13 ןהכמ ןכותמו זוע ךרדמ רבזגו ריכזמ דיקפת תא דופחמ אלממ םינש 17 הזמ .הצעומה לש ךמס יפוגו תוליעפ תודעו .םילאערזי היינבו ןונכתל הדעווב הצעומה תא גציי דופחמ .רכש אלל דיקפת אוה ודיגמב הצעומה שאר ןגס :הצעומה שאר יקסבלוח קיציא .הצעומה יפוגבו זוע ךרדמב ונויסינלו וירושיכל הבר הכרעה ךותמ ,ןגסה דיקפת תא דופחמ לאויל יתעצה" ."החלצה לאויל לחאמ ינא :דופחמ לאוי .האילמה ירבחו הצעומה שאר לש אלמה ןומאהו יונמה לע הדומו ךרבמ ינא" ."לועפל יתינומ םהב תודסומה לכב דובכב הצעומה תא גציילו הצעומה ידבוע לכ םע הלועפ ףתשל חיטבמ םיבושייה ידעוו ירבח סנכ ,יקסבלוח קיציא - הצעומה שאר תופתתשהב ,םיבושיי חותיפ הוולמ ,רפוג העונ הצעומה םעטמ הנגראש שגפמל וסנכתה ,הצעומה יבושיימ םידעו ירבח 30 - מ רתוי לש ,הבחר תוגיצנ הצעומה תוליעפל םידעיה תאו ונוזח תא םידעווה ירבח ינפב גיצהו סנכה תא חתפ הצעומה שאר .הצעומב םיריכב םידיקפת ילעב תווצו יאלוזא םהרבא - הצעומה ל"כנמ ,תימוקמה תינוטלשה תכרעמהמ קלח םתא םכתריחב עגרמ" ,סנכה יפתתשמל יקסבלוח רמא ,"םכיבושיי יבשות ידי לע םכדיקפתל םתרחבנ" הבורקה ביצקתה תנשב ןוטלש ידי לע ,םיילאפיצינומה ונייח תא להנל תדחוימה תוכזה הנתינ הצעומב ,ונל .תירשפאה רתויב ההובגה המרב ילאפיצינומה תורישה תא הצעומה יבשותל תקפסמה .רבד לכל תימוקמ תושרכ הלא םיאשונב םידקפתמה ,םיימוקמה םידעוול הצעומה תויוכמסמ קלח תולצאומ וז הטישב .בושייה תליהק ךותמ ויגיהנמ תא רחובה ,ידבור-וד האור הצעומה .ההובג תוריש תמרבו קודה הלועפ ףותישב ,דימתמ רשקב ,רתוי ההובג תוחכונב אטבתת וז תוינידמ .םיבשותלו םיבושייל םינפה םע היהת יתגהנהב הצעומה .יקסבלוח םכיס ."םיבושייה תולהנה וא/ו םידעווה םע רישי רשקב ההובג תובישח ימוקמה דעווה תוכמסו תוירחא לע האצרה הנתנ ,חוקיפ תירבמ ,ןהכ תנסוא דעוימה סרוק ךלהמב הנעמ ולבקיש ,תוחותפ תולאש הברה הריאשהו .םידעווה ירבחל איה ,וז תרבוח .םיימוקמה םידעוול םילהנו תויחנה םע תרבוח הקלוח סנכב םידעווה ירבח תבוטל ,טושפו ןימז ,ףתושמ עדימ דבור תריציב ףסונ ךבדנ .םידעווב םידיקפתה ילעבו םיימוקמה סרוקב .םיירהצה רחא תועשב ,םישגפמ 10 ןב ,סרוקה חתפנ הלא םימיב סוסיבלו תומזוי םודיקל ,יתליהקה לוהינה רופישל ,םיגיצנל עדימו םילכ ונתניי םה וב ,בושייהו םיבשותה תבוטל ,ימוקמה דעווה לש יאמצעה דמעמה .תובדנתהב םילעופ 2014 לירפא | ןודיגמ 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9