Page 3 - megidon april14 small
P. 3
הצעומב ?תוברתה םוחתב ךיתוינכות ןהמ • ,ונל שיש םימיהדמה םימייקה תוברתה יעוריאל ףסונב .רתוי בחרנ לדוג רדסב םיעוריאו םיסנכל םיאתמ םוקמ הווהיש ךכ ,בורקה ץיקב ירוזאה םלואה ץופיש ןנכתמ ינא " טולייפ הנשה ךורענ ,התע הז םייתסהש ,”עבט ילילצ” לביטספו ודיגמ ירקחמ סנכ ,ויתסב הילדב תולוחמה סנכ ,ילויב הקיזומ ימי ,אבה שדוחב השנמ תורעי לביטספ ןוגכ ."םיעפומ תרדסל תאז ךופהל הנווכ ךותמ ,םימשה תפיכ תחת ץיק עפומ לש ?הצעומה לש ינוגראה הנבמב םייוניש תכרע םאה • הדובעל ןוחטיבה תקלחמו תיתביבסה הדיחיה רוביחו תילכלכה הרבחה להנמו רבזגה ידיקפת ןיב הדרפה םרקיעש ,םיינוגרא םייוניש רפסמ יתעציב דיקפתל יתסינכ םע" ."הצעומה ידבוע לש תורישה תעדות קוזיח לע רדגומ שגד םישל ןווכתמ ינא ,יללכ ןפואב .תמאותמו תפתושמ ילפיצינומה הלרוג היה ,ןורחאה עגרה דע ןנח תא וקיסעהש םיאשונה דחא • הבשומ םענקי לש ,תילע םענקי תייריע שאר םע םינויד תרדס ליבומ ינא בושייה תגהנה םע דחי" .ריעל הבשומה ןיב םידמועש םיילאירוטירט תקולחמ יאשונב ,יספלא ןומיס לע דמעש חופיסה אשונ ינאו יטנוולר אל קרפה חילצנש ןימאמו הווקמ רדסמ ןיטולחל ותוא ריסהל ."םויה לעמ םיפחרמש רתויב םישקה םימויאה דחא איה ,תיגח רתאב זג ןקתמ תמקהל תורשפאה • ונשאר .הצעומה ידיל ,תיגח רתאב ןקתמה תמקה דגנכ קבאמה תלבוה תוכשומ תא יתלטנ דיקפתל יתסינכ םע דימ" בולישב קבאמה תא ליבומ תווצה .םיבשותה הטמ גיצנ תופתתשהבו אריפש ןוריל לש וזוכירב ,תווצ יתמקה םייטירק ויהי םיבורקה םישדוחה .תוליעפבו הרבסהב ,הצעומב ךוניחה תכרעמ תא ברעמו םיבשותה הטמ םינפה דרשמ ל"כנמ םע יתמייקש השיגפב .רוזאה דיתעל תוילרוג תוטלחה לבקתהל תויופצש ןוויכמ ,קבאמב יבשות םע דחי ,קבאיהל שוחנ ינאש ול יתעדוה ,םייעובשכ ינפל ,היינבו ןונכתל תיצראה הצעומה לע הנוממהו םיבשותה לכמ הפצמ ינאו תיגח רתאב זגב לופיטל ןקתמ תמקה עונמל ידכ ,תויקוחה םיכרדה לכב הצעומה ."ונממ רזגנש המ לכבו הזה בושחה קבאמב קלח תחקל רוגס אל ןיידע ודיגמ הפועת הדש אשונ םג• היינבב ותוא חתפלו ודיגמ הפועתה הדשב תומייקה תויוליעפה תא רידסהל לאערזי קמע .א.מ לש המזוי שי" .4 גרד הפועת הדש לש תולבגמל ףופכב ,םיעסונ 50 דע לש ,תויחרזא תוסיטל הדשכ ,תפסונ םג הדדוח הצעומה תדמע .תוליעפה תבחרהל דגנתהל ךא ,הרדסהב ךומתל הטילחה ונלש הצעומה תאילמ .הצעומה יבשות לש ירוביצ ןוידב תוטלחההש תנמ לע עיפשהל ץמאמ לכ השענ ונחנאו ןופצ תיזוחמ הדעווב ולבקתי תוטלחהה ,ןיינע לש ופוסב "ונתדמעל ומיאתי ?םיחותפה םיחטשב הפיכאה םוחתב הרוק המ .םילייטמ המוה רוזאהו ומוציעב ביבאה • .םיחותפה םיחטשב הרימשו תוחכונ ןיגפהל הצעומב הביבסהו ןוחטיבה ימרוג תא יתיחנה " הוולתמ ינאש ןוויכמ .ןהב קבאיהל שוחנ ינאש תופסונ תועפות ןכו רוביצה תא םינכסמש םינורוטקרט לשו םילייטמ לש דואמ תיביסנטניא העונת תמייק ,עובשה יפוסב רקיעב .בצמה תא רפשל תנמ לע ,רודס רתוי הברהו לודג רתוי הברה ץמאמ שרדנ ,תאז תורמלו הלש תויביטקפאהו תובישחה תא ןושאר ילכמ האור ינא ,תאזה תוליעפל תעל תעמ ."עובשה יפוסב תוליעפל ףרטצהל םיפסונ םיבשותל הנופ ינאו הזה ינויחה ץמאמב םיפתושש ,הצעומה יבושיימ םיברה םיבדנתמה תא ןייצל בושח ?םייחל וריזחהל תטלחה המל .םינש רפסמ ינפל הלטוב ותקפהש ,הצעומה ןותיע – ןודיגמל ןויאר הפ קינעמ התא • תוריחבה תכרעמ ךלהמב יתפשחנש רחאמו הצעומה תוליעפ תא וריכי הצעומה יבשותש ןוצרהו םיבשותלו םיבושייל םינפה םע תויהל הכירצ הצעומהש ,ילש וטומה תרגסמב" תחא דצמ ,ןודיגמהש ,ענכושמו חוטב ינא .הצעומה ןיבל םיבשותה ןיב ינויח תרושקת ילככ ,ןודיגמה תא שדחל ,יתסינכ םע דימ ,יתטלחה ,םיריכמ אלו םיעדוי אלש םיבשותל ."הצעומה יבשות ללכ ףשחיהל םיכירצ הילא םגו הבושח תוחפ אל איהש ,םיבושייב תוליעפה תא ףקשיו םיבשותה לא חותפ היהי ינש דצמו הצעומה תוליעפ תא ףקשי > 4 דומעב ךשמה 3 2014 לירפא | ןודיגמ
   1   2   3   4   5   6   7   8