Page 2 - megidon april14 small
P. 2
הצעומב תירוזא הליהק תוארל הצור ,ונוזח לע רפסל שש וליפאו וניתולאש לכל תונעל ןמוזמו ןכומ ,הצעומ שארכ דסח ימי האמ רגוס אל דוע יקסבלוח קיציא ויתוחטבהבו וכרדב קבד אוה ,תוריחבה תכרעמ תפוקתמ "וו ה‘זד" הווח אוה םיעגרלש תורמלו ויתוינכותו ותפקשה ,הצעומב תילכלכה הרבחה ל"כנמו םיפסכה ףגא להנמכ םינש 5.5 ךשמב שמישש רחאל ,“תיבה ךותמ“ הצעומה שאר תכשלל עיגה קיציא .זרא ןנח ,אצויה הצעומה שאר םע םינייוצמ הדובע יסחיו הלועפ ףותיש ךותמו ?ךלש ןוזחה והמ • ןוכנ ןוזיאב היחש ,תירוזא הליהקל הצעומה תא ךופהל אוה ילש ןוזחה" ןיב םירשקהשו ילכלכ חותיפ ןיבל ,עבטה יבאשמ לע הרימש ןיב ,ימעטל טרופסו ךוניח תוברת לש תוכרעמ לע םיססובמ םיבשותל םיבושייה ןיב הדיחיה תוואג תשוחתו רשקה תרבגהל ףונמ תווהמש ,תוירוזא .תוברתו טרופס ,ךוניח לש תפומל ודיגמ תא ךופהל םיבושייהו םיבשותה ,תוברת ,ךוניח ימוחתב תטרופמ הדובע תוינכות יל שי ,ןוזחל רבעמ לע הנגה ,םיחותפה םיחטשה לע הרקבו הרימש ,תויתשת ,טרופס חופיט ,םינטק םיקסעו תוריית םודיק ,הצעומה לש םיינויח םיסרטניא ליג תמצעה ,םוריחהו ןוחטיבה ךרעמ גורדיש ,םיאלקחהו תואלקחה ."תגרדושמ הרשעה תכרעמו בהזה השקבב טרפת .םיבושייה םע רשקה לע רבדל הברמ התא • ?שומימ ללכל ולא תוינכות ואובי ןפוא הזיאב • לא םינפה םע היהת הצעומהש אוה ילש םויה רדסב יזכרמ וטומ״ ורקיעב שדקומש ,ביצקתב לקש ןוילימ יצח לש ןוכסיח יתרצי םינושארה םיישדוחב רבכ" תרגסמב רבכ הזה ךרוצה תא יתיהיז .רבעבמ רתוי הברה םיבושייה .ילאמרופ יתלבה ךוניחבו תוברתב ,םיבושייב הכימתל תונורחאה םינשב .תוריחבה תכרעמ ךלהמב םגו הצעומב יתדובע ,תילכלכ תינכות יל שי ,אשונ לכב יל שיש תוטרופמה תוינכותה תאו ןוזחה תא שממל ידכ ינאו םיבושייה לומ םינייוצמ םישנא לש ,תידוסיו הלודג הדובע התשענ .הצעומה רובע םיבאשמ סויגל ,םיביכר העבראמ תבכרומש תינכות ןיכה הצעומה לש תוינידמה םורופ .רתוי דוע התוא חתפל ןווכתמ קנעמ תא ריזחהל ץמאמ * םיירוביצ םיפוגו הלשממה ידרשמ לומ ילש תצמואמ הדובע * יפותיש לש ףוכת רתוי קשמימ תמקהו םיבושייה םע רשקה תקמעה לש וקוסיע רקיע היהי הזו םלועבו ץראב תונרקמ םיפסכ סויגל רבגומ ץמאמ * הצעומל ןוזיאה שאר לש םירויסו םיבושייב םיליבקמ םיפוגל הצעומה תוקלחמ ןיב הלועפ רוזא ,םיקילא תמוצ :תוחפל םידקומ 5 ב ילכלכ חותיפ * םיבורקה םימיב רחבייש רבזגה לש .םיבושיב שדוח ידימ הצעומה םחתמו תוברתו םיסנכ זכרמכ ירוזאה םלואה םחתמ ,הצעומה םחתמ ,למרכ אובמ היישעת ."קמעה ןיעב ןושארה רויסה םייקתי לירפאב רבכ .ודיגמ תמוצ רוזאב תורייתה תילכלכה הרבחל ל"כנמ םיבורקה םימיב רחביי ,םימוחתה תשמחב םיכילהתה תא עינהל ידכ ."הצעומה לש ילכלכה חותיפה תא יתיא דחי ליבויש – ןודיגמ ?תוינכות ךל שי .ךוניחה אוה ,הצעומ לש התוליעפב םייזכרמה םיאשונה דחא • ודיגמ תירוזאה הצעומה ןותיע וזכרמבש ,םינרוא תללכמ יווילב ,הצעומב ידוסיה ךוניחה לע ףיקמ יגטרטסא ןוידב ונלחתה" ךישמנ ףסונב .2015/16 ,ו"עשת םידומילה תנשב שדח ידוסי רפס תיב תמקה תדמוע www.megido.org.il ,“ודיגמ“ ןוכיתה רפסה תיבב חותיפה תפונת תא ןהכ יתור :תבתכו תכרוע יתלבה ךוניחה לע קימעמ ןויד םייקנ rutcohen@yechiam.org.il • 052-3750050 םיצעהל ךישמנו הצעומב ילאמרופ תא קזחל ,”םיגלפ” רפסה תיב תא רינרב לעי :תמלצו תכרעמ תזכר חתפנ ,םיקילאב “הווקתה-תשק“ megidon@megido.org.il • 052-3790613 תונויערו תומזוי שי ,תוער םחתמ תא ,יאלוזא םהרבא / יקסבלוח קיציא :תכרעמ ירבח םחתמב רוציל דאמ בושחו םיניינעמ ,םיכח דרע ,רפוג העונ ,ינבואר רגה ,ןורש תעפי ,ןרטש ןירק תויכוניח ,תופסונ תויוליעפ הזה ןניק ןורש ,בונרג ימולש ,הבריו יתנ ,םיכח יפיצ ,עלס הויז חפטלו קזחל ךישמנ ןבומכו תויתוברתו ךוניחה םוחתב תרדהנה היישעה תא ”תשקשוקמ“ - זר ןזוס :יפרג בוציע ."םיבושייבו הצעומב מ”עב ןופצ םיטקייורפ.ג :סופד ודיגמ תירוזא הצעומ :ל”ומ 2014 לירפא | ןודיגמ 2
   1   2   3   4   5   6   7