Page 19 - megidon april14 small
P. 19
תוברת םיעפומו סקרק ,םיסוס לש תדחוימ הריוואו ‘גנאמב הנושאר הביכר תוסנתה ,םירקוב יקחשמ ללשו עבטב םיסוס ילויט םע ,הרוחסה תא קפסל הכישממ ,השנמ תומרב ,הקיתווהו הבוטה "יבוד תווח" קראפ ,הרעמב ןורקע עשי לש םירופיסה ,םוקמה לש הירוטסיהה .הנש לכ בר להק הילא ךושמלו זכרלו רוזחל החילצמ ,קמעה רמשמב ח"מלפה תרעמ .בוטו ןשי ירפכ חוחינ טרצנוקב הרעמה ךותב העיפוהש ,תירוזאה תונילודנמה תרומזת לש תועפוה םג םהל ופסונ הנשה .החפשמה לכל יוליב רתא םיווהמ ,קינקיפה תונחלושו ירגתאה םילבחה רבכ תינשב עפומה תא םייקלו רוזחל ןויער הדילוה ,הרעמב הרצונש תדחוימה הריוואהו םיקיתווה םינגנה ,הקיזומה ןיב רוביחבש הלודגה החלצהה .ןור ירמא לש ורכיזל דחוימ .תיתנש בר תרוסמל וכפהל ףא ילואו ,בורקה חספ דעומה לוח ךלהמב .הקיטבורקאו םיטוטהל תביסמב הנש תדלומוי לביטספב גגח בגויהב יאלקחה סקרקה ,יתחפשמ יוליב לש תועש 4 עיצמו םימנוד רפסמ לש חטש ינפ לע שורפ סקרקה רתא סקרק עפומו םינטנטקל םיקחשמ ,הדיח יבתכ ,םיינגרוא תוקרי לש ימצע ףיטק ללוכה .החפשמה לכל הנהמו קיחצמ איה ץוביקבש םימלת תווח .דחוימ דואמ עוריאב לביטספל הנשה ףרטצה ודיגמ ץוביק תא הווחה החתפ הנשה .םידחוימ םיכרצ ילעבל הקוסעת רוציל ותרטמש טקייורפ ,הווחב םייחה ילעב םע םישגפמ ,םידליל תולעפה ללכש עוריאב ,םירקבמל הירעש וגיצהש ,םוקמה ישנא םע שגרמו קתרמ שגפמו תיגולוקא תוליעפ ,ליעפ הפק תיב .ץוביקה לש םינמא דירי ךרענ הווחה דיל אשדה לע .די תודובעו םירויצ תוכורעת םג תדחוימ היווח רצי ,הווחה ישנא םע יעצמא יתלבה שגפמהו םיעוריאה ינש ןיב בולישה .אבה לביטספב תידיתע תבש ומצעל ןמסל וישכע רבכ לכוי ,הנשה ץימחהש ימ .הנימב יארקמה לתה רופיס תא םירפסמה םיזחמומ םירויסו ,םידליל דחוימ עפומב ,ןורטבורגה השנמ תומר יבוד תווח ."לביטספה תא ומתח ,ודיגמ לתב תשרומו עבט ומויסבו ,ל"קק ירתאו תורעיב ךרדומ רויס ללוכש ,דחוימ םילויט טפסנוק ונחתיפ" ,ער רפסמ ,"ל"קק םע דחיב" םה ,םירתאב םישגפמב ישיאה רופיסהו שגפמה ,ל"קק ישנא ירבדל .ודיגמב תורייתה ירתאמ דחאב רוקיבו שגפמ .ל"קק לש םוסרפה יצורעב בוט םש םמצעל םינוקש ,םילויטה לש יתימאה ףסומה ךרעה תא םירצויש םה תורייתה תתומע ,רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ םה לביטספה תחלצהו הכימתב םיפסונ םיפתוש ."םייטרפ םייקסע םימרוגו בגויה יאלקחה סקרקה קמעה רמשמ ח"מלפה תרעמ הבשומ םענקי םינמא דירי הבשומ םענקי רפכב גד ודיגמ םימלת תווח האבה הנשל םיננוכתמ ,שיגדמ אוה ,"ומצע לביטספה .רתוי הברה קתרמו שבוגמ ,רישע לביטספ תארקל הגרדמ תציפק ונישע הנשה רבכו" ,ער רמוא "הנש ינפל לביטספה תרוסמ םע ונלחתה" ,ודיגמ ביבס תרושקתו תוריית יעוריא ףצר רוצילו םוסרפהו תוליעפה ךשמה לע דובעל שי ,לביטספה םויס םע ,תעכ .ודיגמב תורייתה תוליעפב יתנש איש תווהל רומא" רוזאה לש טקשה ירפכה בחרמל תמאתומהו הנוכנה המרב ודיגמב תורייתה חותיפ םדקלו תונבל אוה ,ךשמהב ונינפל בצינה לודגה רגתאה .הנשה לכ ינפ לע םיסורפה .ודיגמ רוזאב םימלש םימי 3 ךשמל ,החפשמל יולבו רוית תוליבח עיצהל םילגוסמ ונא םויה רבכ .ויבושייו יעצמא לכב רוזאה הכז הל תבחרנה הפישחהמ דואמ ונהנו הלודג החלצהכ לביטספה תא ומכיס" ,ער רפסמ ,לביטספב ופתתשהש םינטקה םיקסעה ילעבו םינמאה םע דובעל הטלחהה .לביטספה לש רוביצה יסחי לעו םוסרפה לע יארחא היהש ,תישמשמ ״תירבע הקפה״ דרשמ השעש תחלצומהו הבוטה הדובעה תא ןייצל שי .תרושקתה .הרבעש הנשהמ ונלש תונקסמה תחא איה ,הז םוחתב יעוצקמ ףוג .הנשה לש םינושארה םישדוחה תשש ינפ לע ״ודיגמ״ דיגהל םיעדוי ונחנא הנהו ״השנמ תורעי״ לביטספ םייקתמ יאמ תליחתב״ ,ער םכסמ ,״חתפב רבכ חספ דעומה לוח ."לביטספה תחלצהל ,םדי ונתנו ועייס ,ורזע רשא םיברה לכל תודוהלו שדחתמה ןודיגמה תמב תא לצנל ,המיענ הבוח ימצעל אצומ ינא וז תונמדזהב 19 2014 לירפא | ןודיגמ
   14   15   16   17   18   19   20