Page 18 - megidon april14 small
P. 18
תוברת ירפכ טקשו תוברת ,עבט -תורייתה תפמ לע ודיגמ ,םירצוי תוכורעת ,םינמא ינכוד ,החפשמה לכל הקיזומ ללוכה ,עובש יפוס העברא לש לביטספב ביבאה ינפ תא תמדקמ הצעומהש היינשה הנשה וז יבושייב תוליעפ ידקומ העבשב םירקבמ יפלא תורשעו םיחרופ עבט ילויט ,םירקבמה ינפב הירלג / וידוטס / הכאלמה יתב תחיתפ ,הריצי תואנדס "ודיגמב עבט ילילצ" לביטספה ארקנ הנשהמ לחה .הצעומה לביטספה ירוחאמ ינפב ףושחלו גיצהל ןה" ,ער טרפמ ,"הצעומב ורדגוהש יפכ לביטספה תורטמ" .הצעומב תילכלכה הרבחה שיא ,קמעה רמשמ ,ימלת ער להנמו ליבומ ,םזי לביטספה תא הפולחכ ודיגמ תא גיצהלו הנשה לכ ךרואל ודיגמב תורייתה חותיפל המב רוציל ,רייתלו רקבמל עיצהל ונל שיש תויוליעפ לש ןווגמה עציהה תאו ודיגמ רוזא תא םירקבמה .םיבושייב םינושה םינטקה םיקסעב תוליעפה תא קזחלו ףתשל התיה הפיאשה ,רתוי דוע הנשהו הרבעש הנשב םג .לארשי תנידמב םילויטה תפמ לע יאנפו יוליבל תיתימא ינוציח הינק חוכו םירקבמ הצעומה לא איבהל םילגוסמו להק םיטלוקה תורייתה יקסע ןה ,םיריעז םיקסע חותיפב ןגוע תווהל אוה הצעומב תורייתה דיקפת ,ונתטישל .ישילשו ינש לגעמב םיתוריש ינתונ ,םירחא םיקסע חותיפ ןהו הצעומהש אוה ןויערה .לביטספב הקיסומה יעוריא לש םלקשמ תלדגה לע שגד הנשה ונמש ,תוברתו עבט לש בולישה תחת ודיגמ תא גתמלו לדבל ךישמהל תנמ לע ."םהל תומיאתמו תודחוימה תונושה תויוליעפה תא םיעיצמו םיבושייהו םיקסעה םיפרטצמ הילאו ,תילועפת-תיקוויש -תינוגראה תרגסמה תריצי לע תיארחאש איה תונמא יצפחו הקיסומ קלח וחקלש םינמאה לכ לש המישרה טוריפל סנכיהלמ ענמנ ינא" תנומת תא טטרשא ןכל" ,ער רמוא ,"דואמ הכורא איה יכ ,לביטספב םענקי החתפ לביטספה תא .םיברה םיעוריאה לש תרגסמה םיחתופ רשא ,םינמא דירי לש םינשה תכורא תרוסמה םע ,הבשומ ללכש ,תוליעפ דקומ לעפ הבשומה זכרמב .בחרה להקל םתיב תא ,דיריה לעפ ןהב תותבשב .תויח תועפוהו הריכמ ינכוד ,לכוא ינכוד .םישנא יפלא הבשומב ורבע הקיזומ עפומ ,"ז’גודלי" תא חריא הילד ץוביקבש "אשדב רהוז" הפשב ,זא’גה ןונגסל ,םידליה תא ףשוחו שיחממה ,םידליל דחוימ םשר היהש ימו" ,ער רמוא ,״םיעוט אל שיא 450״ .םהל תמאתומ .תרדהנ היווח ומצעל לביטספה תא לצנלו ףנמל הנש ינפל רבכ וליכשה טפושה ןיעב קמעו רה הטירפ ילכ תרומזת ינגנ תוליעפו תושחרתה תריז רוציל ועדי תיבושיי תונגראתהבו .תונושה תויוליעפהו םיקסעה ,םירתאה לכ וזכור הביבס ,תיזכרמ קילסל ביבסמ תונמאו תימצע תרצות לש ,בוט לכ אלמ ינוגסס דירי יבחרבו ןשיה וליסל ביבס תורוזפה םינמאה תואנדסבו ידוסה .ץוביקה הנשה ךרואל רנבייל דוהא להנמש תדחוימה םיטרצנוקה תוליעפ הקיזומ לש תימיטניא היווח העיצמ ,טפושה ןיעב ,"תותשקה תיב"ב ימעפ דח עוציבל דחוימב םירחבנה ,םידחוימ םיבכרהב ,תיסאלק המישר יפ לע תישענ םיטרצנוקה תצופת .תורחבנ תוריצי לש חיטבמ רבדה ,רנבייל ירבדל .דוס יעדוי ןיב ןזואל הפמ תרבעומו ,)תומוקמ 120 דע( ןטקה םלואה תא אלממה יתוכיא להק ,רקרפ תידוהי לש הלוהינב .הנשה ךרואל םיעפומ 20 - כב טפושה ןיעב יכ הארנ ,םינטקה םיקסעה לע ץוביקב תיארחאה ,הליהקה תלהנהמ תיבג חורו הכימת םעו החלצהה דוק תא וחציפ ."ודיגמב ףסונ יתוריית ןגועכ בושיה תא רידגהל םויה רבכ רשפא טפושה ןיע "ינאמלגלג" וידוטס 2014 לירפא | ןודיגמ 18
   13   14   15   16   17   18   19   20