Page 17 - megidon april14 small
P. 17
ךוניח הירוטסיה רועישמ הנושב יפרג בוציעל המגמ ,א"י ,בגויה ,ןוארב רגה םילוצינה םע ונשגפנ .תופצל המל יתעדי אל .טקייורפה לע ונל הרפיס לזמ םישדוח 3 ינפל טאל טאל .ךיבמ היה הז הלחתהב .ודיגמ ץוביקמ ,רדצ תימולש םע יתשגפנ ינא .םימעפ רפסמ ומכ ,תולאש ןומה ולע .יתבשקה ינא ,הרפיס איה .יתוא םיהדה הלש רופיסה .רבחתהל ונלחתה ןתונ הז .דועו הלאכ םיבצמב השוע יתייה ינא המ ,הלאכ תויווח ירחא תויחל ךישמהל רשפא ךיא םיבשוח .םויה לכ ,המגמהמ ה’רבחה וניניב ונרביד הזכ שגפמ לכ ירחא .הבשחמל תודוקנ ןומה .קזח דואמ הז ,ןושאר רוקממ הז תא עומשל לבא ,לכה םיעדויש הז ,דבלב םיפד השולשב ,הבשקה לש תועש ירחא ,רופיסה לכ תא ליכהל .םיפד 3 ונלביק .השק ארונ .ותוא אטבמ המ ,ולש לוצינה לש ,תושיגרה תודוקנה ןהמ ,םישגפמה ירחא ןיבה דחא לכ .ןטבהמ אב הז ,דקמתהל המב הטלחהה .הלש אמא םע הלש הנורחאה החישה תא יחקל ינא םע רבדל החילצה םימעפלו תינלופ החפשמל וטגהמ הרבע איה ,הנטק הדלי התיה איה ,לכוא קיפסמ םהל שיש הרמאש ,הלש אמא םע הרביד איה דחא םוי .וטגב ויהש םירוהה רגהו תימולש ".יתוא םיהדה הלש רופיסה" .רתוי ושגפנ אל ןה לבא .ושגפיי ןהשו רדסב לכהש .השגרתה דואמו יפוסה רצותה תא הנושארל התאר איה ,תועמד הברה םעו ,ונלשו םהלש תוחפשמה םע םויס ברעב ,ילש הדובעה תא התאר איהשכ ,ןושאר רוקממ עמושש ,דימלתהו רפסמה לוצינה ,תורודה ינש ןיב שגפמה .דואמ בושח ,רדהנ היהי הז ,ונרבעש המ תא רובעי ץראב דימלת לכ םאש תבשוח ינא ."יתימאל ,דחוימ ךכ לכל הז תא ךפוהש המ הז ,טרסב הייפצ וא הירוטסיה רועישמ הנושב ,רבדל רשפאש ,לואשל רשפאש םיפקיההו ירוטסיהה ףצרה תא ןיבהל יפרג בוציעל המגמ ,א”י ,דעלג ,ןורש ידע .ץראל התלעש ינפל ,האושל ומדקש םיעוריאה תא התאר ילש אתבס .האושב הפסנ ילש אבר אבס" .תיבהמ עדי םע טקייורפל יתאב .האושה לע ורביד תיבב ,דעה םע שגפמה .יתוא ץיחלה אל הז .דועיתה תניחבמ הבושח המישמכ הז תא יתיאר ,ןויערה הלעשכ תונחמב היה אל אוה .הבשקה לש היה יזכרמה רשקה .בוט רוביח היה ,בוט היה ,ודיגמ ץוביקמ ,ןמטור בד דוע ונממ עומשל יתיצר .ןיינעמ דואמ רופיס ול שי .לזמ הברה ול היהו הברה רבע אוה לבא ,הדמשהה .םיטרפ דוע תולדל יתיסינ םעפ לכו דועו הליפנל םוקמ היה עגר לכו קד לבח לע ןמזה לכ ךלה וליאכ אוהש ,לזמה לש עטקה לע יתכלה בוציעב .דחי םצעב ונטלחה ,יתבתכש טפשמה לע .לזמ ול היה אקווד ,הילתל וליאכ ,ותוא וספתשכ וליפאו .זא דע ול היהש ביצי והשמ לש עוזעז אטבמ אוה דואמ רשק התיא יל היהש ,ילש אתבס .יל רז וליאכ הז אבס םע רשק .רשק לע ותיא רומשל לדתשא ינא .ךכ לכ רגובמ םדא םע רשק בוש םואתפ יל רזומ דואמו ,הנש ינפל הרטפנ ,דחוימ תושגרה תא עומשל .ירוטסיהה ףצרה תא ןיבהל רתוי לק ךכ רחא .ןושאר רוקממ הדימל וז ידעו בד ".םיטרפ דועו דוע ונממ תולדל יתיסינ" ."םיפקיהה תא ןיבהלו רוכזל עייסמ הז ,הז תא רבעש םדא לש ריהז רפס תיב "םיכרדב תוריהז" םידומיל תינכות תלבוה לע יזוחמ סרפב הכז "םירמוע" רפס תיב הפינעה תוליעפה לע הרקוהכ ,סרפה תא "םירמוע" ידוסי רפס תיבל קינעהל רחב ןופצ זוחמ–ךוניחה דרשמ .םיכרדב תוריהזה םוחתב עוצקמ אוה ,"םיכרדב תוריהז" עוצקמ .סרפה תא לבקל ורחבנש זוחמב רפס יתב תעבראמ דחא אוה םירמוע ,רפסה תיבב עוצקמה תזכר ,אריפש תילגיס .םירומו ב"הז יכירדמ ,ב"הז יזכר ורשכוה ןיינעה ךרוצל.הבוח .‘ה תותיכב רלפט הטיר תדמלמ הדבלמ .הבר תונמאנב ,םינש רבכ הדיקפת תא השוע דרשמב חוקיפה - אשונה תלבוהל םיפתוש .ינפוג ךוניחו הקיטמתמ ,תונמא ,בושקת ,תיברעה ,תילגנאה ירועישב םיכרדב תוריהז םידמלמ םייעוצקמ םיכנחמו תוכנחמ .םוחתב היישעה תא ןוחבל רפסה תיבל העיגה תיזוחמה סרפה תדעו .הצעומב ןוחטיבהו ךוניחה תוקלחמ ,םיכרדב תוחיטבל תימואלה תושרה ,ךוניחה .הצעומה ידבועו יקסבלוח קיציא - הצעומה שאר ,םירוה ,רפסה תיב ידימלת לכ וחכנ וב ,םיכרדב תוריהז סקט םייקתה הדעווה רוקיב דובכל !םיכרדב םייחה לע רומשל ונתוירחאב הז ,םישיגדמו םירזוח ונא .”יתוירחאב הז” תוחיטבו תוריהז סקט תא חותפל החמש ינא" :סקטה תא החתפ אריפש תילגיס ."תפקרו בכוכ ,עיקר ,תשק :תותיכ ‘ב תבכש סקטה תא הליבומ הנשה תדחוימ הכרב !ונלוכל יטירקו יזכרמ םיכרדב תוריהזה םוחת .בושחה סרפה תלבק לע ,םירוההו םידימלתה ,רפסה תיב תא ךרבמ ינא" :הצעומה שאר יקסבלוח קציא ."היישעל ףתושה םירומה תווצ לכלו רפסה תיב תלהנמ ,ןורמוש הרואל ,רלפט הטירל ,תובהלתהו הדמתהב רפסה תיבב םוחתה תא הליבומש ,אריפש תילגיסל החולש .םישדוח רפסמ דועב םייקתי ,ןופצ זוחמב סרפה תקנעה לש ימשרה סקטה 17 2014 לירפא | ןודיגמ
   12   13   14   15   16   17   18   19   20