Page 16 - megidon april14 small
P. 16
ךוניח תדהדהמ תודע הכורעת ידכל עיגהו האושה תפוקתב םהייח ירופיס תא םיטעמתמו םיכלוהה םידעה יפמ ליצהל תונויסנ םתואמ דחא דועכ לחה הז םידעל םידימלת ןיב םיקומע הבריק יסחיו תויודע תודהדהמ תוזרכו תרבוח לש ןפוד תאצוי ,רוזאה יבשות האוש ילוצינ יפמ תויודע ועמש םה .ןפוד אצוי דועית טקייורפב קלח וחקל ודיגמ ןוכית רפס תיבב יפרג בוציעל המגמה ידימלת .תבצועמ הזרככ יוטיבל ואיבה ןתוא ביבסמ תוארלו העובהמ תאצל ,רפסה תיבב יפרג בוציעל המגמה תזכר ,ילילג לזמ תרפסמ ,"רעונ ינבו האוש ילוצינל ,תירודניב ,תפתושמ תוליעפ לש תינכות םיקהל השקיב טניו’גה לש התומע" ןויערה םע יתאב .ךמע תצובקל םיכיישש םילוצינ לש ,םייח ירופיס דועית לש תינכות שיגהל ונרחב ונחנא .רפסה תיב לש ןילופל תועסמה תזכר ינא יכ התיה ילא הינפה" .טקייורפב רפסה תיב לש הלודג הכימתל הגאדו וילע הכריב דואמש ,רפסה תיב תלהנמ ,יאכז ןורילל .האושל ולש רשקה לע רפיס דחא לכ ,יללכה ןויערה לע םידימלתה םע ונרביד .ךילהתה תא ונרבסהו תוששחו תויפיצ לע ונרביד .ינשה תא דחא ונייאר םידימלתה .ישיא ןויארב תוסנתה לש היצלומיס ונכרע .ינושארה שגפמב םידימלתה לע לקהל ידכ ,ןויאר לש טמרופ ,הרדש טוח ונינב ,דיתעל רסמהו המוקתהו הצרא היילעה ,האושה רופיסמ יונבש ,הזה טמרופה ,ןיינע לש ופוסב .תרבוחב תונויארה לכב ינש טוחכ רבוע הירחאל ,תיתצובק השיגפמ דימת וליחתהש ,תושיגפ רפסמ ךלהמב ומייקתה תונויארה .הצובקה ללכ לש תוסנכתהב ומייתסהו דימלתל לוצינה ןיב ינטרפ שגפמ תלצבח-רואיל לכימו יפרג בוציעל הרומ – בגוי בניע לש ,ילש יווילב השענ לכה .רואליגב ךמע תצובק תוחנמ ,ענרב-ירורד לבנעו םהילע רבעש המ תא דבעל ,תוששח עיבהל םידימלתל ונתנ ,ישגרה קלחה לע הברה ונדבע .דדומתהלו ליכהל םילכ םהל תתל וניסינ .םידעה םע םישגפמב ,ישפנה ןסוחה תרימש לע הלודג הדובע הפ התיה ,הזרכ בוציע לש תיעוצקמה הדובעל רבעמ ."ךילהתה ךות לא םידומצ דואמ ונייה .םילוצינה לש ןהו םידימלתה לש ןה )עצמאב תדמוע( לזמ םע יפרג בוציעל המגמה ידימלת ,תורחא תויונמדזהב םאו ןילופל עסמל הנכהכ םא ,האוש ילוצינ םע רעונ ינב םיווחש םירחא םישגפממ הנושב וטילקה םג םידימלתה" .םידעהמ דחא לכ לש ורופיס תא יוטיבל איביו יפרג בוציעל סיסב הווהיש ביטרנ ,תיזכרמ הדוקנ ועמשש רופיסה ךותמ איצוהל םידימלתה ושקבתנ הפ עגרה תא תוהזל ידכ ,תודעה תטלקהל בושו בוש ןיזאהל ורזח םה ,הזרכה אשונ לש יפיצפסה אשונה תא רוחבל ידכ" ,ךילהתה תא לזמ תראתמ ,"ןתוא ובתכ םגו תויודעה תא תססובמ וילעש ביטרנכ דימלתה רחבש המ תא וארש רחאל ,םילוצינהמ קלח .בושו בוש הלעש הזכ וא ,דחוימב שגרתהל םהלש דעל םרגש עגרה .יזכרמ אשונ הלוע ובש .םהיתושוחתב וא םהייח רופיסב יזכרמ וטומ ןכא םהש םיאשונ ,םדוק ךכל םיעדומ ויהש ילבמ םיתיעל ,םמצעב וליג ,הזרכה םיפתושהמ דחאו דחא לכ רובע ,הלודג ךכ לכ תועמשמ לבקי הזש ונמצעל ונראית אל .ונתוא ליבוי הז ןאל ונמצעל ונראית אל .ונחנאו םילוצינה תצובק ,ףתושמ עסמל ונאצי לוכי הזה ליגב רענש תורשפאה .תיתצובקה המרב ןהו תיכוניח-תידומילה המרב ןה ,תישיאה המרב ןה ,ורבע םידימלתהש ךילהתהמ תשגרנ דואמ ינא" ,לזמ תרמוא ,"עסמל ."הזה טקייורפה לש ףסומה ךרעה הז ,ןיינעו הלמח ,היתפמא תולגלו רחא םדאל בישקהל ,ונלש הליהקב םייחש ,הלאה םישנאה תא תוארל ,ולש העובהמ תאצל םידימלתה לש םבוש םעש וטילחה ףא וב ,דחוימב שגרמ םוכיס ברעל ,תוחפשמה ינב לכ םע ,םילוצינהו םידימלתה ושגפנ ,תוזרכהו תורבוחה ונכוהש רחאלו טקייורפה םויסל ."םילוצינה לש םהירופיס תא םיגציימש םינוש םירתאל עיגהל םהל רשפאנש םידימלתה ושקיב" ,לזמ תרפסמ ,"ומצע עסמב םג" .בוש ושגפיי םה ,ןילופל עסמהמ םתוא בלשל ידכ םירצותה תא תוארל אובל ,םשו די לש לודג טקייורפמ היינפ הלבקתה טקייורפה תובקעב .דסומה לש יללכ טקייורפב ןוארב רגה לש הזרכה .אמא םע הנורחא החיש ןורש ידע לש הזרכה .קד לבח לע ךלהמ 2014 לירפא | ןודיגמ 16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20