Page 15 - megidon april14 small
P. 15
ךוניח םיפתוש תויהל ואוב ודיגמ תירוזאה הצעומב ךוניחה תכרעמ ינשדחו ידוחיי ,יגטרטסא ךילהת הליבומ ךילהת הליבומ ודיגמ תירוזאה הצעומב ךוניחה תכרעמ ידוסיה ךוניחה לש תשדוחמ הרדגהל תשדוחמ הרדגהל ינשדחו ידוחיי ,יגטרטסא .ףסונ רפס תיב ילמרופה ידוסיה ךוניחה ךרעמל ףסוותי -בורקב ידוסיה ךוניחה לש הבישח לש ךילהתל תונמדזה ומיע איבמ הז ךלהמ .ותוללכב ידוסיה ךוניחה ךרעמ לש תשדוחמ הרדגהו ןגראמה דוסיה אוה ,ונתסיפת יפ לעו ותרדגהב ירפסויבה בחרמה ,שדחה רפסה תיבל דוסי יווק תיינב איה ךילהתה תרטמ .הצעומב ידוסיה ךוניחל תללוכ תיכוניח היגטרטסא תיינבל תיתשתכ .היבושייבו ודיגמ תירוזאה הצעומב תולהנתהה ךרד לש .הכ דע השענש הממ רחאו רתויב ינשדח אוה ךילהתה ,בחרמה תולהנתה תססובמ םהיפ לעו םכסוה םהילע םיללכה ,םירוה ,םיבושיב ךוניח תוזכר ול םיפתוש ,תוליהק ,םיבושיבו רפסה יתבב םייכוניח םיתווצ יתלבהו תוילאמרופה ךוניחה תוכרעמ תולהנתה תא םיחנמה םה ,היישעת ישנא ,ךוניחה דרשמ חוקיפ .םינרוא תללכמ י"ע תימדקא הוולמו ,דועו תואלקח .תוילאמרופ ,תירפסויב – תיתכרעמ – תיכוניח השיג תמדקמ ודיגמ תירוזאה הצעומה םכתא םינימזמ ונא -םיתווצה דחאב םיפתוש תויהל תישונאה הביבסל תוירחאו הלועפ ףותיש ,דימתמ גולאיד תרשפאמה ךוניחה ינפ בוציעב קלח תחקלו ימרוג לכ םע תופתושב ,ךוניחה תכאלמב םיקסועה לכ לש תיעבטהו .םיאבה תורודלו הזה רודל הצעומב .ירפסויבה בחרמה .ףסונ רפס תיב ילמרופה ידוסיה ךוניחה ךרעמל ףסוותי בורקב 052-6044740 .לט ,רפוג העונ :תזכר -הליהק הנוב ךוניח תווצ • :םיתווצה תוזכרל ונפי םיתווצב םינוידל םיפתוש תויהל םיניינועמה תשדוחמ הרדגהו הבישח לש ךילהתל תונמדזה ומיע איבמ הז ךלהמ 052-8662673 .לט ,ימורד -םיכח לט :תזכר -ילמרופ יתלב ךוניח תווצ • 054-7988986 .לט ,ןורש תעפיו ןייבשיפ תירונ :תוזכר -תויגוגדפ תושיג תווצ • .ותוללכב ידוסיה ךוניחה ךרעמ לש השענש הממ רחאו רתויב ינשדח אוה ךילהתה .הצעומב ידוסיה ךוניחל ,תללוכ תיכוניח היגטרטסא תיינבל תיתשתכ ,שדחה רפסה תיבל דוסי יווק תיינב איה ךילהתה תרטמ תימדקא הוולמ ךילהתה .דועו תואלקח ,היישעת ישנא ,ךוניחה דרשמ חוקיפ ,תוליהק ,םיבושייבו רפסה יתבב םייכוניח םיתווצ ,םירוה ,םיבושיב ךוניח תוזכר ול םיפתוש .הכ דע .םינרוא תללכמ ידי לע .םיאבה תורודלו הזה רודל הצעומב ךוניחה ינפ בוציעב קלח תחקלו םיתווצה דחאב םיפתוש תויהל םכתא םינימזמ ונא :םיתווצה תוזכרל ונפי םיתווצב םינוידל םיפתוש תויהל םיניינועמה 054-7988986 .לט ,ןורש תעפי :תזכר -תויגוגדפ תושיג תווצ | 052-6044740 .לט ,רפוג העונ :תזכר -הליהק הנוב ךוניח תווצ 052-8662673 .לט ,ימורד -םיכח לט :תזכר -ילמרופ יתלב ךוניח תווצ תונמא תומגמ םויס ברע ודיגמ ירוזא ןוכיתב םלואה תאובמב .הנשה םויסל ברע ולעה ,ודיגמ ירוזא ןוכיתב תונמאה תומגמ ירגוב תונמאו יפרג בוציעל המגמה ירגוב לש םתריצי ירפ ,הביהרמ הכורעת הגצוה ירוזאה עונלוקהו לוחמה ,הקיזומה םוחתב םירצות וגצוה םלואב המבה לע .תיטסלפ ותוחתפתהו ותורגבתה ךילהתב בושח הדש תונמאב םיאורה ,ךוניח ישנאו םירומ םיפתוש הז ברעל ומלוע םע ןהו הריציה םלוע םע ןה גולאיד רציימ הדימלה ךילהתב שגפמה .רגוב םדאכ דימלתה לש .ךילהתה תא רשפאמש ,ךמותהו ליבומה ,עייסמה הרומה טווינב ,דימלתה לש ישיאה .םירגוב 30 -כ לש הדימל ךילהת םוכיס יוטיב ידיל אב הז ברעב :םידימלתה תכרב ךותמ ?תויונמא דימלת תויהל רמוא הז המ זא” תושרהל ,ונתוא דירטמש המ לכמ שארה תא תוקנל רמוא הז תונמאה תואנדסל עיגהל ונליבשב ,תידוחיי הדובע איה תויונמאה תנדסב הדובעה ...תרחא תצק ךרדב בושחלו םייתריצי תויהל ונמצעל .רידא קופיס המיע האיבמו תועמשמ תרציימש ,התא ימ לע אלא ,קיפסהל ךירצש רמוחו תויורגב ,םינויצ לע קר הנשה לכ בשוח אל התא תויונמאב וללה םירבדה תא איבהל תונווגמו תושדח םיכרד לעו לעופ התא םהיפ לעש םיכרעה ,ךל בושח המ םיישקה .םיישקב םג ףוצר ,םיבוטה םירבדה דצל ,הנדסב ךילהתה ,תמאה תא רמול םא .יוטיב ידיל ,ונלוכ .ונתאמ לודג ךכ לכ קלח םה םכינפב ונגצהש םיטקיורפהש ,הטושפה הביסהמ םיעבונ וללה .רתויב הבוטה הרוצב לעופל ואצי םהש ידכב ,םישדוח רבכ םהילע םידבוע ,ללכה ןמ אצוי אלל יפלכ םגו טקיורפה ייפלכ תיתימא תויתפכא לש םוקממ העיגמ ולאה תודובעל ונלש תוביוחמה ."םיעגרה לכב ופוס דעו ותישארמ ,ולוכ ךילהתה ךרואל ונתוא םיוולמו ונתיא םידבועש םישנאה 15 2014 לירפא | ןודיגמ
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20