Page 14 - megidon april14 small
P. 14
ךוניח השנמ תמר ירפסויבה בחרמה לע רמוש יב"ממח ,בחרמל ואצי הצעומב םיידוסיה רפסה יתב תשולש לש 'ו ,'ה ,'ד תותיכב - ירפסויב בחרמ יליצמ תרובח - י"בממח השנמ תמר ירפסויבה בחרמב םייח םה הב תיעבטהו תיזיפה ,תישונאה הביבסל ורבחתהו וריכה ,ושח ,ולעפ ,חטשהמ ופסאש םירצות איבהל ושקבתה םה ,דחוימה רוזאה תרימש לע קבאמב חילצהל ידכ .בחרמב הבושח המישמל יביבא רקובב ואצי םידימלת 600 תולוגס תא רמשלו םיב זגה ןקתמ תמקה ןעמל קבאמב ,םיבשותהו הצעומה תא ושמשי רשא ,המודכו םינבואמ ,םינטק םייח ילעבו םיקרח ,םיחמצ ינימ ןווגמ .םייח םה וב דחוימה םוקמה ןולוגליג הקיפנהש,םירגתא תתומע תועצמאב ,תוליעפב קלח םה ףא וחקל ,םידחוימ םיכרצ םע םידלי לש התיכ - "םיגלפ" רפס תיבב "רוא ןרק" תתיכ ידימלת .ודיגמ ןוכית לש א“י התיכמ םיכינחו םיגלפ רפס תיב ירגוב םתוא וליבוה .חטשב החונ תודיינ רשפאמה ,רפסה יתב יתווצ ,םיבושיהמ םיבדנתמ ,הצעומב ךוניחה תקלחמ ,ןמסרפ סדה לש החוצינו הלוהינב - המדא תווח ,תוליעפה תנכהל םיפתוש ויה םיבר םימרוג .הצעומה ידבועו )בחרמה תוזח רופיש ( ם"חש תקלחמ עונמל ןוצרב םירושקה ,ופשחנ םהילא םירמוחהו םיאצממה תא דבעל וכישמי םידליה .חטשב המייתסה אל המישמה" :תוליעפה תמזויו יתביבס ךוניח תזכר – הכלמ לכימ ."תיגח רתאב זגה ןקתמ תא םיקהל המזויה תובקעב בחרמב העיגפה תא .ונלש בחרמל םרבחלו רפסה יתב ללכמ הצעומה ידלי ןיב ברקל דעוימה ,יתצעומ םוי וניה בחרמב ףתושמה םויה" :ןויערל הפתושו תמזוי ,תיתושר הכרדה תזכרמ - רקרפ היא ."םינש תכורא תרוסמל תאז ךופהלו הנשב םעפ תוחפל וז תיתייווחו תידוחיי ךרדב ךישמהל ונתנווכב .תירפסויב תיתביבס תיכרע הבישח ךות ונבנ תוליעפהו היישעה לכ ,אצויה הצעומה שאר ,זרא ןנחל" :םידליל הרמאו תוליעפה תא המכיס ,הצעומב ךוניחה תקלחמ תלהנמ - ןרטש ןירק .ןולא יצע תעיטנב ,דעלג רוזאב םייתסה ףתושמה שגפמה הטלחהה ו"קסנואב הלבקתה ,ונתביבסב םיפתושה םימרוגה לכ םע תפתושמ הדובע לש םינש רחאל .םשגתה ומולח ןכאו ירפסויב בחרמל ונרוזא תא ךופהל ,םולח היה !םימשגתמ ןכא תומולחש דומלל ולכות ,םידלי ןאכמ !ץראב ןושאר ירפסויב בחרמכ ונלש םיסקמה רוזאב ריכהל !"םולח םימישגמ ךכ יכ – השקשכ םג רתוול אלו הלועפ יפותיש ,הרטמה ןעמל היישע ,רבדב הנומא תועצמאב תאזו הקיטובורב ינש םוקמב וכז ודיגמ ןוכית ידימלת ה"מת לעפמ ,ודיגמ תירוזא הצעומ ףותישב ,ודיגמ ןוכית ידימלתל הקיטובורה םזימ םיגשיהו תוריפ ףטוק רבכ ,תיחכונה םידומילה תנשב קר לחהש ,דעלגו קמעה רמשמ הנועה םדק תורחתב ינש םוקמב התכז Megido Lions 5038 תרגובה הקיטובורה תרחבנ .ןיעידומב הכרענש ,תילארשיה "לפאלפ" ,תוליחתמ תוצובק יתשו תוסונמו תוקיתוו ןהמ 9 ,ץראה לכמ תורחבנ 11 ודדומתה תורחתב .ודיגמ ןוכית תצובק ןהמ תחא םינוקחשמה לכב טעמכ חצנלו םדקתהל הצובקה החילצה ,תורחתה לש םינושארה םיבלשב רבכ .תומצועו חתמ יוור היה ,בגשמ ןוכיתמ MISCAR ,הקיתווה הצובקה דגנ ,ןורחאה קחשמהו .שדחה טובורל ןוכיתה ידימלת לכ ופשחנ ,ודיגמ ןוכיתב ךרענש ןגפמב .תודימלתו םידימלת 13 הצובקב םירשפאמש ,עויסהו הכימתה לע ,המת לעפמלו רציפש קיראל תובר תודות תועיגמש ןבומכ .םייקתהל טקייורפל .םדקומ עדיב ךרוצ ןיא ,תובייחתה אלל ןויסינ שגפמל אובל םינמזומ םישדח םיניינעתמ 18:30 דע 15:45 -מ ’ה -ו ’א םימיב תשגפנ הצובקה http://www.megiddo-robotics.co.il :םיפסונ םיטרפל 19236 קמעה רמשמ ץוביק לועפת תקלחמ / קיטסלפ תיישעת המת רציפש קירא :תולאשל www.tama.co.il | 050-2269303 :דיינ 2014 לירפא | ןודיגמ 14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19