Page 13 - megidon april14 small
P. 13
םיבושי םינולאל םח תיב השנמ תומר ץוביקל םעיחי ץוביקב םתיבמ ורבע ,יוצמ ןולא יצע 100 !חמש ביבא גח שרוחהמ קלח םהש ,םיבר ןולא יצע תונפל ןונכתה יפ לע ,וצלאנ ,םעיחי ץוביקב הבחרהה תיינב תרגסמב .םוקמב יעבטה .םיניינועמל האירקב אציו םיצעל יפילח תיב שפיח םעיחי ץוביק םעיחיל ועסנ ,ץוביקה לש יונה ישנא ,רנזייא יתיאו שודק יסוי .הפפכה תא םירה השנמ תומר ץוביק לש יונה תווצ תקתעה עצבמ תא םדקל ידכ ,ל"קקמ םישרדנה םירושיאה לכל וגאדו ומשרתה ,םיצעה תשרוח תא תוארל תליתש עצבמ עצבתה ,אריפש ליא םונורגאהמ תויחנה תלבקו תוצעייתה רחאל .השנמ תומר ץוביקל םינולאה .שדחה םתיבב םיצעה ,םיאתמ טסופמוק תיינק ,םיצעה םוזיג ,עקרקה תנכה ,םיצעה תלבוהמ לחה ,תשרדנה העקשהל ךרענ ץוביקה וחוקיפב ,ימוקמה יונה תווצ ידי לע העצבתה העקשוהש הברה הדובעה .דועו תמאות הייקשה תכרעמ תרדסה .שודק יסוי לש ץע וניה יוצמה ןולאה ץע .יביסמ תויתשת גורדיש הלא םימיב רבועש ,השנמ תומר ץוביק יבחרב ורזופ םיצעה .השנמ תמר רוזאל םיאתמה .השנמ תומרל םעיחי ץוביקמ תיז יצע תקתעה םג תנננכותמ דיתעב ץוביקה רבח ,ל"ז רנרו ולב לש ותשרומ תא םיכישממ ונא ,שממ לש הגיגח אוה הזה עצבמה" :שודק יסוי האלמה השרוחה .ץוביקל הסינכה שיבכב הנש 30 ינפל רבכ ןולא יצע עטנ ולב .הנש 18 ינפל ומלועל ךלהש ,ולב לש ונב .)ומש לע הניפו לספס םג םוקמב( םיבר םירקבמל םיסקמ רתא הוהמ ,וז הנועב םיסומרותב הארמל םינגרפמ הליהקה ירבח .הזה םיהדמה עצבמה תא רשפיא ,ץוביקה לש יקסעה להנמה ,רינרב ינור ."תיתימא תיביבא הגיגח וז ןכאו ץוביקה תא םיראפמה םישדחה םיצעה תוחכונלו םיתיזה קמע לא דרנ בושו םוסקה םיקינקיפה רתא יובח טפושה תמר ץוביקל תחתמ רעיה תחרקב ."םיתיזה קמע" - ץוביקה לש .רתאל ץוביקהמ ליבומ רשא ,תוגרדמ ליבש הנבנ הנש 25 – כ ינפל .שודיחל וקקזנו תוגרדמה וקחשנ ,וילאו רתאהמ ,ןהב םילועו םידרויה ידעצ תובברו םינשה םע םינוסח םירבג 30 -כ ובצייתה ,ישיש םוי רקובבו תוגרדמה ץופישל "סויג" םזי תוביקב יונה תווצ .המישמל - עצבמה לש חלצומ םויס לע זרכוה ,תויגוע תליכאו תורוק תחנה ,הריפח לש תועש שולשכ רחאל !שדוח תוגרדמה ליבש 13 2014 לירפא | ןודיגמ
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18