Page 12 - megidon april14 small
P. 12
ירפסויבה בחרמה השנמ תמר ירפסויבה בחרמה תמאתמ – ינבואר רגה :תאמ ירפסויבה בחרמה ןויקינל םיבשות תרייס .בחרמה ןויקינל םיבשות תרייס הלא םימיב תמקומ ,השנמ תומר בשות ,םיכח לשימ תמזויב .רוזאב ןויקינ יעצבמל םיינפוא לע הביכרב אצתו םיישדוחל תחא שגפית תרייסה ףקותמש הצעומה ישנא וא ,םיניינועמ םיבשות ורתאי ןויקינ םישרודה תומוקמה תא .בחרמה יחטשב םירייסמ םדיקפת .הצעומה י"ע הפשאה יוניפל תוירחאבו ןויקינה םוקימ תעיבקב היהת םיבשותהו הצעומה תופתוש ןויקינה ינמאנל ףרטצהל םיניינועמה םיבשות 052-3990615 :ינבואר רגה םע רשק רוציל םינמזומ טפושה ןיעב "הפשכמה תיב" רתא ץומיא "רתא ץומיא" תוליעפב םיבושי רפסמב ונלחתה תונורחאה םייתנשב םוקמ "תצמאמ" ,)בושייה ידלי ללכ ךרדב( הליהקה ךותמ הצובקש אוה ןויערה הייחמצהו םייחה ילעב לע ,ותביבסו םוקמה לע תדמול ,בושייל ךומסב אצמנה ןיבל םיצמאמה ןיב רוביחבו וילע הרימשב ,םוקמה חופיטב תקסוע ,םוקמב תאצמנה .וב אצמנה לכ לע ,םוקמה ןוילעה ץורעה לע אצמנה ,"הפשכמה תיב" תא ץמאל הנשה ורחב טפושה ןיע ידלי רופיסל רבוחמו ירוטסיה רשקב טפושה ןיע ץוביקל רושק רתאה .הרהוז לחנ לש הוויה אוהו ץוביקל םוקמהמ םימ ובאשנ רבעב .רמרק הנדע ,ץוביקה תרבח הבתכש םידמול םידליה תרבח ידלי ,טקיורפה תרגסמב .ץוביקה ירבחל לגרל היילע םוקמ םיברה עבטה יכרע םינמזמש המ לכו הירוטסיהה לע ,תויחה לע ,הייחמצה לע .ונתביבסל תויתפכאו תוכייש תשוחת רצייל םיצור ונא דומילו היישע ךרד .רתאב תא שמשת רשא הבישי תניפ הנבת )‘ה התיכ( םירפוע תצובק ,טקיורפה לש ופוסב .םוקמב םירקבמה .םינגהו עבטה תושר םע הלועפ ףותישב םייקתמ טקיורפה 2014 לירפא | ןודיגמ 12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17