Page 11 - megidon april14 small
P. 11
.םיישדוחכ ינפל ונחתפש םרגטסניאה לע יארחא ינא ,ילש םיירקיעה םידיקפתה ןיב .הבשומ םענקיב ונלש דרשמב תידרשמ הדובע השוע ינא ףסונב .תבשחוממה תכרעמל המודכו םיבושמ לש םינותנה תנזה לע יארחא .")תרגסמב האר( “זר לש גולבה“ .עבטה לע הרימשו בוליש – ילש טבמה תדוקנמ וילע בתוכו ץראב שיגנ לולסמב לויטל אצוי ינא ןמזל תחא ירמגל שיגנה לולסמה תא ונבו וננכת ,ב"הרא JNF-הו ל"קק ,םטל תמזויב ,רתוי לייטל לכוא אלש הזמ דואמ דרטומ יתייה ,הבשומל יתעגהשכ הנואתה ירחא .ריכמ ינאש ,בהוא ינאש םוקמל יתרזח ,תיבל ץוחמ םייחב ,םילופיטב ,םילוח יתבב םינשה לכ ירחא .)םירצקה( ייחב ריקומ יכה ינאש םירבדה דחא הז .טפושה לחנב .םילמגה תרעמל לולסמהו רשגה םימייק ויה אל ונמזב ."םלוכל תלעות איבמ הז יכ ךל בושחש המ לע שקעתהל יאדכש רמואש המ .הזה םוקמה תא םג ושיגנהו םהילא יתינפ האלמה סוכה יצח ךיראאש עדוי רבכ ינאו" זר רמוא ,"ימע תב תתומע ךרד תחא הנשל אוה תילארדצורפ הניחבמ ילש תורישה" הפיאמ ,יתלאשל ."רשואמ ,קפוסמ ,חמש ינא .יתשגרה אל םעפ ףאש ומכ בוט שיגרמ ינא .םייתנשל ותוא ,רופאו רוחשש הפיא לכתסהל אל ונדמל ,ונל התרקש הידגרטה לכמ" ,זר בישמ ,םייחה תחמשו תוימיטפואה עבר קר אלא ,סוכ יצח אל וז םא םג ,האלמה סוכה יצח לע לכתסהל .רופאו רוחש הארת ,םשל לכתסת םא יכ המרב ,םיאלפנה םישנאה לכ אלל ,וזכ תוימיטפוא לע רומשל לוכי יתייה אל .םירוכע םימה םא םג ,תוחפ וא .םכסמ אוה ,"יביבסמ ,תירוזאהו תיבושייה ,תיתחפשמה םטל תתומע .םידחוימ םיכרצ םע תויסולכואל עבט תויוליעפו םילויט תכרדהב ץראב ליבומה ןוגראה אוה םטל ,תידוחיי הכרדה תועצמאב .ולא תויסולכואל עבטה קיחב תויוליעפ תמאתהב החמתמ םטל תתומע .לארשיב הייסולכואה ללכל עבטה לא תלד םטל תחתופ ,ןמוימו יעוצקמ תווצו תונטק תוצובקב הלעפה תוישוח תויוקל ,תיתוחתפתה תילכש תולבגומ ,תויזיפ תויוקל םע םידדומתמה םישנא - דעיה להק ןוכיסב תוחפשמ ,תוישפנ תויוקל ,ןוכיסב רעונו םידלי ,)העימש תודבכו תושריח ,הייאר תודבכו ןורוויע( .תומילא תועגפנ םישנו ,דחוימ ךוניחל רפס יתב ידימלת ,םיילופיט םינג ידלי םהבו הנשב םיכינח 30,000 -כ םיפתתשמ תוליעפב םילויט ךירדמ זר :הטמלו הלעמל .דועו ןגומ רויד תורגסממ םירגוב תווצ תושרל .דעיה להקל םימאתומה השחמהו הדימל יכרעמ לש חותיפו הביתכ לע בר שגד המש םטל ,הייאר תוקל םע םירגובל תוידממ-תלת תושחמה תללוכה ,הרישע תיגוגדפ הייזכרמ תדמוע הכרדהה .דועו יטסיטואה ףצרה לע םידליל תיפולח תרושקת תוחול ,תילכש תוקל םע םירענל םיריוצמ םירבסה זר לש גולבה טפושה לחנ םילויט ,תויווחב םכתא ףתשא ינא הזה גולבב .םלוכל שיגנ עבט -םטל תתומעב ימואל תוריש ןב ינאו זר יל םיארוק ,םולש .טפושה לחנ-דחוימב ילע בוהא םוקמ לע םכל רפסל הצור ינא םויה .)בוטל רקיעב( ערלו בוטל -תויומשרתהו רבכ ינא םויה .המשנה תנוכמ םעו םילגלג אסיכל קתורמ יתוא הריאשהש השק םיכרד תנואתב יתעגפנ יצחו 8 ןב יתייהשכ .הבשומה םענקי ,ץראה ןופצב טקשו ןטק רפכמ ,20 ןב רוחב ינא בוחרה ףוס דיל שממ .ונממ תונהיל םילוכי תחאו דחא לכש םוקמ ריכמ ינאו ,עבטה קיחב לויט אוה ךירעמו בהוא דואמ ינאש םירבדה דחא .םייחמ תונהילו תולבגמהו תוכנה םע תויחל עדוי ינא תניינעמ דואמ היווח( םימעפל דוביאל תכלל וליפאו תוינרוא ףוטקל ,רעיב בבותסהל ,לחנל תכלל יתגהנ דימת ,ימצע תא רכוז ינאש זאמ .טפושה לחנל הסינכה הליחתמ וב רג ינאש .)רמול בייח .םטל תתומע התייה לחנה תשגנה תא המזיש ימ .טפושה לחנב שיגנה לולסמב עבטהמ תונהילו לייטל לוכי ןיידע ינא ךא ,יתודליב ומכ רעיב ץורלו ץופקל ,ספטל לוכי אל רבכ ינא םויה ורזע ,ב"הרא JNF-ה .הביבסל יתודידי ןפואב םוקמה לש ידוחייה ףונה רומיש ידכ ךות וב לייטל ולכוי ,הייסולכואו הצובק ,םדא לכש ךכ ,טפושה לחנב לולסמה םאתוהו הנבנ ,ל"קק תרזעב תואסיכל םאתומו בחר ,ביבחו לילק ומצע לולסמה .לולסמב םוקמ לכל עיגהל לכוי ,תונוש תויולבגומ ילעב תוברל ,דחא לכש תנמ לע ,ילגעמ לולסמל ליבשה תמלשהל םיבאשמ סייגל וא ןוכילה ומכ הכילה ירזעב םישמתשמה רובעו לוקיע/הינפ שיש םעפ לכב ועדיש ןורוויע םע םישנא רובע תוהבגומ הפש ינבא ,הכרדמה לע םידחוימ םינומיס שי .תוקונית תולגעו םילגלג ,םילעוש ומכ ,םייח ילעב ןווגמל לודיג תיב םישמשמ רשא ,הייחמצ יגוס דועו םיחרפו םינק ,םיחיש ,םיצע םנשי לולסמה לכ ךרואל .החטבב לייטל ולכויו ליבשהמ וטסי אלש ידכ ,הייחנ לקמ בטימ תא קיפהל ידכ ,יונפ םויב ,ץחל אלל לולסמה תא תושעל ץילממ תישיא ינא .םעפ ידמ ךירצ םדא לכש םירבד ,הוולשו עגור לש השגרה תנתונ ,קוריה לכ ךותב תוהשה .תוימנו םינברוד בור .לויטה תא םימייסמשכ לגנמ/קינקיפ תושעל םיצורש הלאל ץעמ תואסיכו תונחלוש םנשי ליבשה ףוסב .לולסמה לכ ךרואל תיפצתו הריצע תוניפ םג שי ךכ ליבשבש ןבומכ .האנהה .חפל תויראשהו ךולכלה תא וקרז אנא ,החוראה תא ומייסתשכ זא ,הביבסה לע רומשל םיצור ונלוכש ןבומכ .עבטב ףיכב ותחפשמ םע דחי לוכאל לוכי דחא לכש ךכ ,םישיגנ תונחלושה יביטקרטא רתוי הברהו ,ונלש הנידמב עובק חרוא אל אוה םשגה ,םיעדוי ונבורש ומכ -תוביס המכמ ,ביבאב וא ףרוחב טפושה לחנל אובל ףידע ינויסינמ ךא ,הנשה תונוע לכב עיגהל ץלמומ לש םסקה ךא ,ילש תופדעהה ולא .הצוחה םיאצוי םייח ילעב הברהו םיחמצהמ דרוי קבאה ,יקנ ריוואה םשג דרויש רחאל ,ןכ ומכ .שביו קיר לחנל רשאמ םימרוז םימ םע לחנל עיגהל הנהמו .הנשה תונוע לכב עיגהל ץלמומו ראשנ דימת םוקמה -םיבכרל ןוינח שי לולסמה ףוסב .עובשה תומיב אובל ץלמומ ,טקשב םכשפנ הקשח םא זא .ץראה יבחר לכמ םילייטמ ינומה לחנל םיעיגמ םיגחבו תבש ימיבש יתדמל םינשה ךלהמב .חטשהמ חוודמ זר ןאכ ,האבה םעפל דע .הזמ וענמיה אנא .ךרדה ילושב םבכר תא םינחמ םילייטמ הברהש אוה תושיגנה לע השקמש רבד .םיבורחה ןוינח 11 2014 לירפא | ןודיגמ
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16