Page 10 - megidon april14 small
P. 10
בוטה תא תוארל דימת םישנאו עבט בהוא ,וקלחב חמש ,ימיטפוא םדא אוה ,המשנה תנוכמל רבוחמ ,בטיה רזבואמ םילגלג אסיכב בשוי ,הבשומ םענקי ,20 ,ןמטור זר .עריאש המ לש ריצקת קפסמ אוה ,םיינוקאלו םירצק םיטפשמב .רבדל זר טעממ ,יחכונה ובצמל ותוא האיבהש הנואתה לע .םטל תתומעב ימואל תוריש – םויה וקוסיע לע ,הבר תובהלתהבו רובידה תא ביחרהל ןכומ אוה ןכ רצע לכה זאו תנואתב יתעגפנ ,יצחו הנומש ליגב יתייהשכ ,יאמל ירישעב ,2002 תנשב" ל"ז יתוחא ,ינא ונעסנו םילוח תיבב זפשואמ היה אבא" ,זר רפסמ ,"םיכרד העצפנ אמא .הנואת התיה רוגי תמוצב .ותוא רקבל אמא םע ןטקה יחאו .שונא חרואב יתעצפנ ינאו הגרהנ ןדע יתוחא .דואמ לק עצפנ ןטקה יחא ,לק יתייה יצחו הנשכ ךשמבו ם"במרב ץרמנ לופיטב יתייה םישדוח השולשכ הראשנ אמא .הפוקתה לכ ידיצל היה אבא .םילשוריב ימוקיש םילוח תיבב תוחפשמ יתשכ םצעב ונייח לבא ,לאירא ,ףסונ חא דלונ םנמא .תיבב הפ .תודרפנ םאתומ אלו שגנומ היה אל תיבה .עובש יפוסל קר התיבה יתרזח הלחתהב ,תורגנב תקסועש ,הנכש החפשמ ךכ רחא .וילא רוזחל היה רשפא יאו לפטמ דוע םע דחי ,אבא םע םש יתרג ינאו ,ונלש תיבה די לע הריד השיגנה .הנש ךשמב .םילוחה תיב ךותמ יתישע ’ג התיכ .םיגלפ רפס תיבב דימלת יתייה דואמ ויה םה .רפסה תיבב ילש הבכשלו התיכל יתרזח ,התיבה יתרזחשכ הרבחב ,האלמ תובלתשה יתבלתשה םתוכזבו יל ורזע דואמ ,םישימג זר ."םעפ יאמ בוט שיגרמ" .התיבה ונרזחו תיבה תא וניכה םייתניב .םידומילבו .תוששח הברה יל ויה .ודיגמ ןוכיתל יתכשמהו םיגלפב םידומיל יתמייס ימואל תוריש ולביק ,יתעתפהל .הנוש לכהשו םירמועמ םידלי םע בברעתנ םשש יתעדי ,הללאי יתרמא ,הנושכ ימצע תא יתיאר אל םעפ ףאש רחאמ" ,זר רפסמ ,"תויורגבה ירחא" .םלוכמ עויסו הרזע ןומה ןומהו תויתפכא ,בוט סחיו םוח הברה ךכ לכב יתוא ימצע תא יתאצמו ימואל תורישל יתינפו תכרעמה תא רודחל יתחלצה אל .םלוכ ומכ ,אבצ .הדות ריסא ינא םויה דע .םטל תתומעב הפ ימואל תוריש השוע םילשהל תנמ לע תפסונ הנשל יתראשנ .ןוכית יתמייס ,ורבע םינשה ,הנטק דואמ .חוור תונווכ אלל התומע איה" ,רצק רבסה קפסל זר שקבמ ,"םטל תתומע" .תונייטצהב תורגב יתמייסו םיזופשיא ללגב יתקפסה אלש תויורגב לכ לע לודג שגדב .עבטב תויולבגומו םידחוימ םיכרצ ילעב םישנא הכירדמו השיגנמ ,אלפנה סחיה תא ראתל ידכ ,תומייק אלש םילימ לע בושחל הסנמ ינא םענקיב ,ןאכ אצמנ התומעה לש יזכרמה ףינסה .םידחוימ םיכרצ ילעב לש תויסולכואה להנמה ,ידג ,תוכנחמה ןייטשנירג הנח ,םהרבא תירורד .ןוכיתב ול יתיכזש .םילשוריב ףסונ ףינס שי ,הבשומ ייחב יל ויהש תופיה תחא לבא ,הלק אל הפוקת םנמא התיה וז .םלוכ ,זאד עובש יפוסל יתאצישכ דוע .הרוחא הברה ךלוה" ,זר ןייצמ ,"התומעה םע ילש רשקה .םירצקה תאו תורישה תונב תא יתרכה ,תוריכשב סולפ הנש ךשמב ונרגשכ ךשמהבו םילשורימ אל ,ארונ אל .םילוח יתבב םינש 3 תוחפל יתיליב" ,זר ןייצמ ,"םויה דע“ ךותמ קר ,ןתדובע תא ומייסש ירחא ,ברעה תועשב ונילא תואב ויהש ,תולייחה תורומה .ףיסוהל רהממ אוה ,"ארונ .ירשפא רבד לכ תושעלו בלתשהלו םלקאתהל החפשמלו יל תורזועו ,תתל ןוצרו בוט ןוצר בשוח אל ינא ,רוחאל טבמב .דועו דלונש שדחה קוניתב לופיטב הרזע ,םילויט ,תיב ירועיש יתעגהשכ .םטל לש הרזעה אלל ,החלצה תאזכב וזה הפוקתה תא רובעל לוכי יתייהש .םירוענ דסח םהל יתרכז דימת לבא ,רשקה קתינ תצק ןוכיתל ,רנייו םתור ,ילש תיסובה הרקמב .ימואל תורישב םישדוח העבשכ רבכ ינא םויה ."ונמזב יל ועייסש תולייחה תורומה תחא איה עבט דלי םע וא ,םירבח םע וא ,ידבל וא ,תאצל יתגהנ" ,זר רפסמ ,"םויה דעו הנואתה ינפל םג" ילש תודליה תויווח בור תא .עבט דלי ינא .טפושה לחנל דחוימב ,רוזאב לייטל ,החפשמ .םלועב הפי יכה םוקמה הזש ענכושמ ינא םויה דע .רוזאב הפ יתרבצ ךירדמ ינא ,םוקמה םע ילש תורכיהה ללגב לבא ,ךירדמכ הרשכה יתרבע אל םנמא ,םוקמל ילש רשקה לע רפסמ ,ילש רופיסה תא רפסמ .טפושה לחנב םילויטו תוצובק .עבטב תויוליעפב םידחוימ םיכרצ ילעב בוליש לש תועדומה תא הלעמו םטל תתומע לע קיפסמ ותוא ריכמ לבא םוקמל החמומ אל ינא .םולשה קמעל םג עיגמ ינא םימעפ הברה .םילייטמ ךירדהל ליבשב טפושה לחנב זר . "םלועב הפי יכה םוקמה" 2014 לירפא | ןודיגמ 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15