Page 1 - megidon april14 small
P. 1
2014 לירפא השנמ תמר ירפסויבה בחרמה | ודיגמ תירוזאה הצעומה ןותיע ודיגמ תירוזא הצעומ היבשות לכל תלחאמ לארשי תיב לכלו חמש חספ ,תושדחתה לש גח !החירפו החמש תא תוארל ,רצוע אל ,ןיימל ,קלחל הדנ’גאה ,ןוזחה רופיסה רתוומ אל דירפהל םהיניבש המו 16 'מע 10 'מע 8 'מע 2 'מע
   1   2   3   4   5   6